Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Erfðafræðihugtök

Erfðafræði

QuestionAnswer
Arfgerð Efnasamsetning lífveru, safn allra gena í frumun einstaklings.
Svipgerð Sýnilegir eiginleikar lífveru, safn allra einkenna einstaklings.
Arfhreinn Ef að lífvera hefur tvö eins gen sem að stýra sama einkenni.
Arfblendinn Ef lífvera hefur tvö eins gen sem að stýra sama einkenni.
Gen Eining í erfðaefninu sem ber upplýsingar á milli kynslóða og ákvarðar eiginleika einstaklings, staðsett í kjörnum frumanna.
Samsæta Sama röð á sitthvorum litningi úr pari.
Hver er faðir erfðafræðinnar? Gregor Mendel.
Hvað eru mör litningapör í líkamanum? Það eru 23 litninapör í líkamanum.
Hvað heita kynlitningarnir? Kynlitningarnir eru X og Y, XX gerir konu og XY gerir karl.
Hvað er mítósa? Mítaósa er þegar að venjuleg móðirfruma tvöfaldar sig og skiptir sér síðan til þess að mynda 2 frumur sem eru nákvæmlega eins og móðurfruman. Þ.a.s. þegar allar frumur nema kynfrumur skipta sér. Mítósa=Venjulegar frumur
Hvað er meiósa? Meiósa er þegar að venjuleg móðirfruma tvöfaldar sig og skiptir sér tvívegis til þess að mynda 4 dótturfrumur sem eru allar með 23 litninga í stað 46, eða þar að segaj kynfrumur. Meiósa=kynfrumur