Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Domluvte se

(D) Dialogue 03 On board

ENGSVK
dialogue, [ˈdaɪəˌlɒg] rozhovor
passenger, [ˈpæsɪndʒə] cestujúci, pasažier
from, [frɒm] z, od, pred
find, [faɪnd] nájsť, objaviť, vypátrať
halfway, [ˌhɑːfˈweɪ] v polovici, uprostred
down, [daʊn] dole, dolu
right, [raɪt] vpravo, doprava, napravo
remember, [rɪˈmembə] nezabudnúť, pamätať si
place, [pleɪs] dať, položiť, umiestniť
under, [ˈʌndə] pod
in front, [frʌnt] vpredu, pred
overhead, [ˈəʊvəˌhed] nad hlavou, hore
locker, [ˈlɒkə] skrinka
aboard, [əˈbɔːd] na palube
turn off, [tɜːn] vypnúť, zhasnúť
device, [dɪˈvaɪs] prístroj, zariadenie
wireless, [ˈwaɪəlɪs] bezdrôtový
prepare, [prɪˈpeə] chystať, nachystať, pripraviť sa
smoking, [ˈsməʊkɪŋ] fajčenie, fajčiarsky
twenty, [ˈtwentɪ] dvadsať, dvadsiatka, 20
or, [ɔː] alebo, či
refrain, [rɪˈfreɪn] zdržať sa, vyhnúť sa
during, [ˈdjʊərɪŋ] počas, v priebehu
found, [faʊnd] nájdený
toilet, [ˈtɔɪlɪt] záchod
rear, [rɪə] zadný, zadok
observe, [əbˈzɜːv] všimnúť si, pozorovať
engaged, [ɪnˈgeɪdʒd] obsadené, zasnúbený, zadaný
sign, [saɪn] znak, značka, symbol
occupied, [ˈɒkjʊˌpaɪd] obsadený, zaoberajúci sa
as, [æz] keď, hneď ako, ako
refreshment, [rɪˈfreʃmənt] občerstvenie, osvieženie
serve, [sɜːv] podávať, servírovať
complimentary, [ˌkɒmplɪˈmentərɪ] bezplatný, zadarmo
drink, [drɪŋk] nápoj, pitie, pohárik
drink* piť, vypiť
lunch, [lʌntʃ] obed, obedovať
soon, [suːn] skoro, čoskoro
very, [ˈverɪ] veľmi
after, [ˈɑːftə] po, za, potom
when, [wen] kedy, keď
of, [ɒv] z, na, od
like, [laɪk] mať rád, chutiť
like* ako
something, [ˈsʌmθɪŋ] niečo
would, [wʊd] by som
sugar, [ˈʃʊgə] cukor, osladiť si
give, [gɪv] dať, dávať, poskytnúť
form, [fɔːm] tlačivo, formulár, dotazník
fill out, [fɪl] vyplniť
before, [bɪˈfɔː] predtým, pred
important, [ɪmˈpɔːtənt] dôležitý, významný
custom, [ˈkʌstəm] zvyk, obyčaj
show, [ʃəʊ] preukázať sa, ukázať
officer, [ˈɒfɪsə] úradník, policajt, strážnik
Created by: dJPc
Popular Slovak sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards