Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Domluvte se

Planning the trip 01 Booking a flight

ENGSVK
flight, [flaɪt] let, lietanie
flight ticket letenka
booking, [ˈbʊkɪŋ] rezervovanie, rezervácia, objednanie
ticket, [ˈtɪkɪt] lístok, vstupenka, bloková pokuta
planning, [ˈplænɪŋ] plánovanie
deciding, [dɪˈsaɪ dɪŋ] rozhodovanie
trip, [trɪp] cesta, výlet, vychádzka
ahead, [əˈhed] dopredu, v predstihu
drawing, [ˈdrɔːɪŋ] kresba, nákres, kreslenie
drawing up zostavovanie, vypracovanie
business, [ˈbɪznɪs] podnikanie, obchod, práca
business trip služobná cesta
decide, [dɪˈsaɪd] rozhodnúť
vacation, [vəˈkeɪʃən] prázdniny, dovolenka
holiday, [ˈhɒlɪˌdeɪ] dovolenka, sviatok, voľný deň
accommodation, [əˌkɒməˈdeɪʃən] ubytovanie, nocľah
budget, [ˈbʌdʒɪt] rozpočet
resort, [rɪˈzɔːt] letovisko, stredisko
all-inclusive kompletný
inclusive, [ɪnˈkluːsɪv] zahŕňajúci, vrátane
hire, [ˈhaɪə] najať si, prenajať si, vypožičať si
visa, [ˈviːzə] vízum
board, [bɔːd] strava, stravovanie, penzia
week, [wiːk] týždeň
pay, [peɪ] platiť, zaplatiť
Created by: dJPc