Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kapitel 3

Cytoplasma

QuestionAnswer
Beskriv opbygning af cytoplasma • Organeller • Inklusioner • Cytosol (indeholder et netværk af filamenter der sammen med mikrotubuli danner cellens cytoskelet)
Hvad foregår der i cytoplasmaet? I cytoplasma foregår de metaboliske processer, dog bliver de styret af kernen.
Hvad er centrosomet? • Kaldes også centrallegemet • Et mindre afgrænset område i cytoplasmaet tæt på kernen • Har karakter af en gel • Indeholder centrioler
Hvad er endoplasma? • Den øvrige kernenære del af cytoplasma • Cytosol har karakter af en sol (mere flydende end gel) • Her findes størstedelen af organeller
Hvad er ektoplasma? • Zone lige under plasmalemma • Har karakter af gel
Beskriv plasmalemma • Tynd membran på 8 nm, der afgrænser cellen fra omgivelserne • Har en trilaminær opbygning
Hvordan ser den molekylære opbygning af plasmalemma ud? • ”flydende mosaikmodel” • Består af et bimolekylært lag af lipider, hvor der også findes proteinmolekyler • Proteinmolekyler udøver membranens funktioner
Beskriv membranlipidernes opbygning • Halvdelen udgøres af fosfolipider, der er amfifile med en hydrofil ende og hydrofob ende, der består af to lange fedtsyrehaler • Den anden halvdel udgøres af cholesterol der sørger for at dobbelt lipid laget er mere stabilt, da det ellers er flydende
Hvordan inddeles membranproteinerne? • Integrale membranproteiner • Perifere membranproteiner • Lipidforankrede membranproteiner
Hvad kendetegner de integrale membranproteiner? • Består af amfifile molekyler • Er en del af membranen, ved at den hydrofobe part af proteinet er opløst i lipid dobbeltlaget • Er transmembrane • Der findes single-pass-transmembrane og multi-pass-transmembrane integrale proteiner
Hvad kendetegner de perifere membranproteiner? • Er hydrofile • Lokaliseret udenfor dobbeltlaget, enten på den indvendige el. udvendige overflade af membranen • Bindes af ikke-kovalente bindinger til andre membranproteiner på den hydrofile overflade af membranen
Hvad kendetegner de lipidforankrede membranproteiner? • Lokaliseret udenfor dobbeltlaget på den indvendige/udvendige overflade af membranen • Bindes af kovalente bindinger til én/flere lipider i dobbeltlaget • Bindingen er mellem aminosyrekæden (N-ende af proteinet) og ankeret (fosfolipid i dobbeltlaget)
Hvad forstås ved lateral diffusion? • Membranproteiner og lipider er i stand til at bevæge sig frit i cellemembranen • Mange membranproteiner kan kun bevæge sig ved lateral diffusion i begrænsede områder, membrandomæner.
Hvad er simpel diffusion? • Transport gennem cellemembran med koncentrationsgradienten (høj til lav) • Gælder for små hydrofobe molekyler, lipider uden polære grupper. • Transport uden brug af assistance. • Meget små polære molekyler kan også passere.
Forklar flip-flop begrebet • Bevægelse af fosfolipider fra den ene membran halvdel til den anden. • Katalyseres af flippase.
Hvordan fungerer kanalproteiner? • Porer/kanaler gennem dobbeltlaget, der lader specifikke opløste substanser passere igennem. • Betegnes faciliteret diffusion og drives af den elektrokemiske gradient.
Hvad betegner den elektrokemiske gradient? • Den drivende kraft for transport via faciliteret diffusion. • Udgøres af koncentrationsforskellen mellem membranens to sider og den elektriske potentiale forskel hvis den transporterede substans er ladet.
Beskriv forskellen mellem simpel- og faciliteret diffusion • Faciliteret diffusion assisteres af kanalproteinmolekylet, hvilket betyder at hastigheden for transport bliver langt større end ved simpel diffusion.
Beskriv ionkanaler • Specifik type kanalproteiner. • Kanaler for cellulære ioner som Na+, K+, Ca++ og Cl-. • De er selektive og åbnes/lukkes som et respons på stimulus. • Stor hastighed. • Der findes spændingsstyrede- og transmitterstyrede ionkanaler.
Hvad er forskellen på spændingsstyrede- og transmitterstyrede ionkanaler? • Spændingsstyrede ionkanaler: når stimulus er en ændring af membranpotentialet. • Transmitterstyrede ionkanaler: når stimulus sker ved en binding af et signalmolekyle(fx transmitter) til kanalproteinet.
Hvordan fungerer transportere? • Binder substansen der skal transporteres til en receptor. • Bindingen fremkalder ændringer i transporterproteinet, som gør transportere langsommere end kanalproteiner. • Kan fungere ved passiv- eller aktiv transport.
Hvad er passiv transport? • Også kaldet faciliteret diffusion. • Transporterer med den elektrokemiske gradient.
Hvad er aktiv transport? • Også kaldet pumper. • Transporterer mod den elektrokemiske gradient. • Pumpningen er retningsbestemt og koblet til en energikilde (fx ved spaltning af ATP) eller en iongradient.
Hvilke typer transportere findes? • Uniportere: flytter én substans fra den ene side i membranen til den anden. • Symportere: flytter to substanser koblet sammen, i samme retning gennem membranen. • Antiportere: flytter to substanser, i modsat retning.
Beskriv endocytose • Cellens optagelse af materiale fra omgivelserne. • Der dannes fordybninger i cellemembranen, der afsnøres som vesikler og vandrer ind i cellen. • Måden hvorpå cellen tilføres næring.
Nævn de forskellige muligheder for transport gennem plasmalemma • Simpel diffusion • Kanalproteiner • Transportere
Beskriv opbygningen af det RER • Består af membranbegrænsede hulrum, der danner et net af tubuli/affladede cisterner, kan også have isolerede vesikler • Triliminær membran • Er i kontinuitet med den ydre kernemembran • Har ribosomer i membranen og frit omkring • Farves basofilt
Hvad er funktionen af RER? • Proteindannelse via ribosomer • Modifikation af proteiner
Hvad gør de frie ribosomer? • Syntetiserer proteiner til: cytosolen, cellekernen, peroxisomer og mitochondrier.
Hvad gør de membranforbundne ribosomer? • Syntetiserer sekretoriske proteiner, luminale proteiner og integrale membranproteiner.
Hvilke typer RNA findes og hvad er deres funktion? • mRNA: indeholder koden/planen for et protein • tRNA: finder de pågældende aminosyrer i cytoplasma og transporterer dem til ribosomer hvor de bruges i proteinsyntesen • rRNA: danner en del af ribosomstrukturen der er involveret i proteinsyntesen
Nævn faserne i proteinsyntesen • Initieringsfasen • Forlængelsesfasen • Termineringsfasen
Hvad er initieringsfasen? Fasen hvor mRNA bindes til de ribosomale underenheder med sit startkodon for at påbegynde proteinsyntesen.
Hvad er forlængelsesfasen? Fasen hvor aminosyrer, ved hjælp af tRNA, kædes sammen af peptidbindinger i den korrekte rækkefølge som mRNA koder for.
Hvorfor standses syntesen når et stopkodon ankommer? Der findes ikke et tRNA-molekyle med et antikodon passende til basesekvensen i et stopkodon og syntesen kan ikke fortsætte.
Hvad er termineringsfasen? Fasen hvor proteinsyntesen afsluttes og det dannede polypeptid frigøres fra tRNA samt ribosomet.
Hvad er en N-bundet glykosylering? • En modifikation af proteiner syntetiseret af membranbundne ribosomer. • Sker i RER • Der tilhæftes et oligosakkarid (N-acetylglykosamin, mannose og glukose) på frie aminogrupper i aminosyren asparaginsyre. • Proteinet kaldes nu et glykoprotein.
Beskriv opbygningen af SER • Ingen ribosomer på overfladen. • Membranbegrænsede tubuli. • Hænger sammen med RER.
Hvad er funktionen af SER? • Lipidsyntese • Involveret i afgiftningsprocesser.
Created by: Histologi