Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kapitel 2

Histologiske metoder

QuestionAnswer
Beskriv lysmikroskopet • Kondensor: frembringer lyskegle til objekt, sørger for fokus. • Objektet: forstørrer og projicerer et billede mod okularet • Okularet: forstørrer billedet yderligere og projicerer billedet på nethinden • Kan kun bruges til dødt væv.
Hvilke begrænsninger har lysmikroskopet? • Opløsningsevnen: ikke uendelig, bølgerne ændrer retning pga diverse forhindringer og man får flere lysende punkter • Objektivet: opsamling af info er begrænset (på et tidspunkt kan forstørre billedet uden at få flere informationer om vævet)
Beskriv funktionen af TEM • Transmission: at elektronerne passere gennem objektet. • Baseret elektron spredning
Hvilke begrænsninger har TEM? • Elektronstrålens ringe gennemtrængs evne, hvilket gør at der kun kan benyttes meget tynde vævsnit • Der gøres brug af høj vakuum der udelukker undersøgelse af levende væv.
Hvad gør en katode? Udsender elektroner (TEM)
Hvad gør en anode? Modtager elektroner, tillader passage af nogle elektroner gennem et hul på en metalplade. (TEM)
Hvad er spændingsforskellen mellem katode og anode? 40-200 kW (TEM)
Hvilken funktion har kondensorlinsen? Fokuserer elektronstrålen i objektplanet (TEM)
Hvad gør objektivlinsen? Danner objektet (billedet) (TEM)
Hvad gør projektorlinsen? Sørger for at det opnåede billede forstørres (TEM)
Hvad er opløsningsevne? • Det er den mindste afstand mellem to objektpunkter, der kan ses som to adskilte punkter af det pågældende objektiv • Er ansvarlig for kvalitet, klarhed og detaljer.
Hvordan betegnes opløsningsevnen? d=(0,61•lamda)/NA
Hvad er forstørrelse? • Forholdet mellem billedestørrelse og objektstørrelse i lineært mål. • Uafhængig af opl.evne.
Hvad er den samlede forstørrelse? Samlet størrelse ved multiplikation af okularforstørrelse og objektivforstørrelse.
Nævn de enkelte trin for præparation af væv til lysmikroskopi 1) Biopsi (der benyttes dødt væv) 2) Fiksering 3) Indstøbning og skæring 4) Farvning
Hvad forstås ved biopsi? Udtagning af en prøve fra det ønskede væv
Hvorfor skal vævet fikseres? Cellerne dræbes for at afbryde dynamiske processer hurtigt og fastholde struktur, der benyttes fiksativer (kemiske forbindelser der gør komponenterne uopløselige og krydsbinder dem).
Beskriv skæring af væv o Fikseret væv skal skæres i skiver (1-10µm) o Vævet skal være hårdt så der nemt kan skæres igennem (der anvendes oftest parafin, der kan også benyttes resiner til indstøbning) o Skæring sker bl.a. med mikrotom (kniv) eller ved frysesnit (fik
Beskriv skæring af væv Sker bl.a. med mikrotom (kniv) eller ved frysesnit (hvor fikseret/ufikseret væv bruges, det er en hurtig teknik og der kan benyttes levende væv)
Beskriv farvning De fleste farvestoffer anvendes i vandlig opløsning og væv skal afparaffineres (væv behandles med xylen til afklaring, hvor fedt/parafin ekstraheres) og derefter rehydreres rehydreres (ethanol erstattes med vand)
Beskriv HE farvning • Står for: hæmatoxylin + eosin • Hæmatoxylin: binder til basofilt materiale (RNA og DNA) og farver blåt • Eosin: binder til acidofilt materiale (cytoplasmatiske proteiner) og farver lyserødt/rødt
Nævn de enkelte trin ved præparation af væv til TEM • Fiksering • Dehydrering • Indstøbning (her benyttes epoxy-resiner eller plastmaterialer (akryl)) • Skæring (ultra mikrotom kniv) • Farvning (toluidinblåt)
Hvad er freeze-fracture? • Teknik til undersøgelse af væv ved TEM • Der benyttes syre til at fjerne væv, hvor kun platinreplika er tilbage til undersøgelse.
Hvad er fordelene ved freeze-fracture? Der behøves ikke indstøbnings- eller dehydrerings midler (i nogle tilfælde heller ikke kemiske fikserings midler).
Beskriv trin for freeze-facture 1) Lynfrysning af levende væv i flydende kvælstof 2) Væv anbringes i vakuum og kløves med kniv 3) Der benyttes platindamp på brudfladen, hvor der dannes et tyndt platinaftryk (replika), det ses ved kontrast som et aftryk.
Hvad er formålet med histokemiske metoder? For at fastslå lokalisationen af kemiske substanser i celler og væv.
Beskriv acidofili og basofili • Acidofili: der farves med sure farvestoffer der binder sig til positiv ladet vævstrukturer ved en ionbinding. • Basofili: der farves med basiske farvestoffer der binder sig til negativt ladet vævstrukturer ved en ionbinding.
Hvad er metakromasi? • Når farvestoffer undergår en forandring ved binding til den undersøgte væv. • Eksempler: toluidinblåt og thionin.
Created by: Histologi
Popular Dentistry sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards