Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Тест

Визначення

TermDefinition
Інформація одне із вихідних понять стилістики, що означає основу об’єкта мовної передачі, переробки і відтворення, яка "обростає" стилістичними конотаціями.
Іронія троп, у якому слова чи вирази з метою насмішки вживаються у зворотному (до буквального) значенні слова: розумник (про дурня).
Історизми стилістичні засоби (лексеми), що використовуются в художніх текстах для відтворення колориту епохи, індивідуалізації мови персонажів, у науково-історичній літературі як номінації колишніх реалій: урядник, війт, кошовий, волость, ятаган, непман, КДБ.
Конотація одне з основних понять стилістики, яке означає дадаткові семантичні і стилістичні відтінки, що накладаються на основне значення слова в процесі комунікації і надають вислову експресивного забарвлення, певного тону, колориту.
Літота обpазне пpименшення: жаль кpихти хлiба; слово надається; У Т. Шевченка: Одну сльозу з очей каpих - і пан над панами.
Метафора дин із найпоширеніших тропів, що виникає в результаті вживання слова в переносному значенні за схожістю означуваного предмета з іншим. Метафора нагадує згорнене порівняння, компактна і образна: конвертики хат; глобус катусти (Л.Костенко).
Метонімія тpоп, обpазний пеpеносний виpаз, в якому пpедмет замiнюється iншим, але не за подiбнiстю, а за pеально iснуючими мiж ним зв‘язками: "Боpислав смiється" I. Фpанка; За тобою, Морозенку, вся Вкраїна плаче (Нар. пісня).
Created by: Yana Shevchenko