Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkkua 11 b

QuestionAnswer
an accident onnettomuus
happen tapahtua
without ilman
guess arvata
a doctor lääkäri
slip liukastua
a pavement jalkakäytävä
brand-new upouusi
ashamed häpeissään
a secret salaisuus
an exam koe
a knee polvi
miss a train myöhästyä junasta
oversleep, overslept, overslept nukkua pommiin
trouble ongelmat, vaikeudet
a nightmare painajainen
14-year-old 14-vuotias
remember muistaa
far from easy kaikkea muuta kuin helppoa
record äänittää, tallentaa
a soldier sotilas
safe turvallinen
plan suunnitella
carefully huolellisesti
get hurt loukkaantua
a relative sukulainen
manage selvitä
at all ollenkaan
difficult vaikea
ordinary tavallinen
mean, meant, meant tarkoittaa
extremely erittäin
dangerous vaarallinen
visit vierailla
a cinema elokuvateatteri
worried about huolissaan
a bomb pommi
shoot, shot, shot ampua
frightening pelottava
a neighbourhood asuinalue
grow up kasvaa
desperately epätoivoisesti
unhappy onneton
scared peloissaan
fight, fought, fought taistella, tapella
survive selvitä
hope toivo
I'm afraid pelkäänpä, että
in those days siihen aikaan
what sort of minkälaisia
earlier aiemmin
a story tarina
miserably wet kurjan sateinen
loudly kovaäänisesti
suddenly yhtäkkiä
an area alue
a newsreader uutistenlukija
a shooting ampuminen
had been shot oli ammuttu
run, ran, run juosta
a sitting room olohuone
turn muuttua, kääntyä
gasp haukkoa henkeä
calm down rauhoittaa, rauhoittua
upset järkyttynyt
immediately heti
a boss pomo
a voice ääni
kind ystävällinen
deadly serious kuolemanvakava
a silence hiljaisuus
simply yksinkertaisesti
I see ymmärrän
drop pudottaa
a darling kulta
put on laittaa ylleen
a raincoat sadetakki
a bullet luoti
he was killed hän kuoli
beatiful, beatifully kaunis, kauniisti
simple, simply yksinkertainen, yksinkertaisesti
slow, slowly hidas, hitaasti
forget, forgot, forgottem unohtaa, unohti, unohtanut
leave, left, left jättää, jätti, jättänyt
lose, lost,lost menettää, menetti, menettänyt
ring, rang, rung soittaa, soi, soinut
see, saw, seen nähdä, näki, nähnyt
take, took, taken ottaa, otti, ottanut
Created by: kuittinen