Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bilsa

QuestionAnswer
Paljon kala painaa vedessä, jos se painaa maalla 10 kg? 0,5kg (Jaetaan 20)
Miten kidukset toimii? Kala ottaa vettää suuhunsa, siirtää sen kidusten läpi (Joissa on paljon verisuonia), joiden kautta happi siirtyy verenkiertoon.
Miksi kala kuolee kuivalla maalla? Sen kidukset kuivuvat kun vesi ei enää virtaa niissä.
Miksi kaloilla on isot silmät? Isommilla silmillä näkee paremmin kuin pienillä.
Miten kala säätelee uintikorkeuttaan? Säätelemällä uimarakon kaasumäärää.
Miten kala näkee/ei näe? Se ei näe kauas, mutta sen silmät ovat eri puolilla päätä, joten se näkee laajasti. Kala voi kääntää silmät eri suuntiin, jolloin näkee eteen ja taakse.
Miten kala kuulee? Kala kuulee matalia ääniä. (Veneessä kalistelu karkottaa kalat)
Miten kala haistaa? Sen päässä olevista kuopista virtaa vettä. Mutta vedessä hajut sekoittuvat, joten kala voi haistaa aika kauas.
Mikä on kylkiviiva? Se on kalan ylimääräinen aisti, jolla se aistii ympäristöään ja läheneviä uhkia/esteitä.
Miksi kala ei törmäile edes pimeässä? Kylkiviivan ansiosta. Kylkiviiva aistii veden väreilyn.
Mitä kalat syövät ollessaan pieniä? Eläinplanktoneita
Mikä on ekologinen lokero? Kun kala on erikoistunut omaan elinympäristöönsä ja elintapaansa.
Kuinka saalistettava kala suojautuu? Pakenemalla, suojavärillä, piiloutumalla.
Miten kalalle valikoituu sen suojaväri? Sen uimakorkeudesta. Keskellä/ylhäällä=Alta vaalea, ylhäältä tumma. Pohjassa=Tumma Vesikasveissa=Viherkelta kirjava
Miten parvikalat suojautuvat? Uimalla tiheästi, jolloin saalistajan on vaikeaa valita kohde.
Mitä erikoista särkien puolustautumisessa on? Kun se joutuu pedon hampaisiin, sen ihosta irtoaa ''kauhunestettä'' jonka muut kalat haistavat ja lähtevät pakoon.
Milloin useimmat kalat kutevat? Keväällä.
Miksi vain harvat poikaset pääsevät kasvamaan isoiksi? Sillä eläinplanktonia ei riitä kaikille ja pedot syövät niitä.
Milloin kalan väri vaihtuu? Esim. kutu-/paritteluaikana.
Missä lohet kasvavat nopeiten? Meressä.
Paljonko aikuinen lohi painaa? 5-15kg
Mistä tunnistaa lohikalan? Rasvaevästä. (Pieni evä selkäevän takana.)
Mistä kuhan tunnistaa? Kahdesta selkäevästä.
Kasvaako naaras vai koiras hauki isommaksi? Naaras
Created by: eewiiz
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards