Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Enkku 3a-5a

QuestionAnswer
a way tapa
we've had meillä on ollut
discussion keskustelu
a class luokka
*do homework tehdä kotitehtävät
have they been ovatko he olleet
demanding vaativa
a test koe
mostly enimmäkseen
multiple-choice monivalinta
I haven't written olen kirjoittanut
excellent erinomainen
how come miksi
I've used olen käyttänyt
of course tietysti
we have spoken olemme puhuneet
have you studied oletko opiskellut
study opiskella
a language kieli
French ranskan kieli
German saksan kieli
learn oppia, opiskella
important tärkeä
I've started olen aloittanut
Spanish espanjan kieli
a lesson oppitunti
have you read oletko lukenut
a hundred sata
I haven't counted en ole laskenut
lately viime aikoina
I haven't had minulla ei ole ollut
busy kiireinen
after-school activities koulun kerhotoiminta
What have you taken up! Mitä olet aloittanut
I've become minusta on tullut
I've joined olen liittynyt
basketball koripallo
a team joukkue
friendly ystävällinen
supportive kannustava
miss kaivata
relaxed rento
for example esimerkiksi
call kutsua
a first name etunimi
written permission kirjallinen lupa
a break välitunti, tauko
sound kuulostaa
laid-back rento
you've told olet kertonut
interesting mielenkiintoinen
a vacation loma
since koska
elementary school alakoulu (USA)
a grade luokka-aste
high school yläkoulu ja lukio
primary school alakoulu (Britti)
preschool esikoulu
basic education perusopetus
lower secondary yläkoulu
a system järjestelmä
a town kaupunki
a finn suomalainen henkilö
has been on ollut
a month kuukausi
bacause koska
a student oppilas, opiskelija
has given a talk on pitänyt puheen
a classmate luokkatoveri
has explained on selittänyt
a school subject kouluaine
a rule sääntö
schedule lukujärjestys
a question kysymys
live asua
a block of flat kerrostalo
a flat asunto, huoneisto
a town centre kaupungin keskusta
a cottage talo maaseudulla
in the country maaseudulla
a detached house omakotitalo
a house talo
a setni-detached house paritalo
a terraced house rivitalo
a row house rivitalo
a suburb esikaupunki, lähio
a half puolikas
a village kylä
*buy, bought, bought ostaa
nearby lähella oleva
a town kaupunki
excited about innoissaan
the whole koko
a thing asia
tnove muuttaa
a home koti
*sell, sold, sold myydä
two-storey kaksikerroksinen
a garden puutarha, piha
five-year-old viisivuotias
smell haista, haistaa
a foot, feet jalka, jalat
Phew! Huh huh!
worse than pahempi kuin
*get warmer lämmetä
a vegetable vihannes
look näyttää
delicious herkullinen
*grow,grew,grown kasvaa, kasvattaa
even if vaikka
oak-leaf lettuce tammenlehväsalaatti
huge valtavan suuri
*see, saw, seen nähdä
even jopa
an uncle setä, eno
an ear korva
a fellow kaveri, heppu
pass ojentaa, antaa
a napkin lautasliina
corn on the cob maissintähkä
a sausage makkara
greasy rasvainen
a herb yrtti
meat liha
*forget, forgot, forgotten unohtaa
a vegetarian kasvissyöjä
*eat, ate, eaten syödä
Pity! Mika sääli
beef naudanliha
pork sianliha
mouth-watering suussasulava
*be going to aikoa
a dessert jälkiruoka
fresh tuore
a strawberry mansikka
healthy terveellinen
taste maistaa
a bit vähän, hieman
cream kerma
on top päällä
unhealthy epäterveellinen
a fridge jääkaappi
should pitäisi
a drink juoma
shady varjoisa
a veranda terassi, veranta
closer to lähempänä
a kitchen keittiö
an idea ajatus, idea
I wonder when ... Milloinkahan ...
a guest vieras
arrive saapua
a mate kaveri
Fancy ... ? Haluatko ... ?
a knife, knives veitsi, veitset
a fork haarukka
a spoon lusikka
a plate matala lautanen
a bowl kulho, syvä lautanen
a glass lasi
a cup kuppi
a saucer aluslautanen
a mug muki
a meal ateria
a lunch lounas
a snack välipala
a breakfast päivällinen
a dinner illallinen
G'day. Tervehdys.
separate erota, erottaa
in the spring keväällä
the weather sää
at the moment tällä hetkellä
*have a party pitää juhlat
a garden puutarha
welcome tervetuloa
a barbecue grillijuhlat, grilli
a suburb esikaupunki, lahio
prepare valmistaa
celebrate juhlia, juhlistaa
invite kutsua
a relative sukulainen
a neighbour naapuri
*be going to aikoa
a neighbourhood asuinalue
a fort linnoitus
in the countryside maaseudulla
a room huone
a floor kerros
awn oma
a bedroom makuuhuone
we won't share emme jaa
altogether yhteensä, kaikkiaan
a kitchen keittiö
a bathroom kylpyhuone
of course tietysti
in fact itse asiassa
upstairs yläkerta, yläkerrassa
a toilet vessa
downstairs alakerta, alakerrassa
one - the other toinen- toinen
a neighbour naapuri
only vain, ainoastaan
worry huolehtia
explain selittää
later myöhemmin
paint maalata
*have to täytyä
ask kysyä, pyytää
wallpaper tapetoida
a wall seinä
suppose olettaa, luulla
a train juna
an airplane lentokone
a helicopter helikopteri
a bed sänky
a table pöytä
a table lamp pöytälamppu
Hold on. Odota hetki.
yet vielä
*know, knew, known tietää, tuntea
pack pakata
right away heti
Created by: kuittinen