Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Teoria Literatura

Dades d'obres d'autors, i conceptes teòrics

QuestionAnswer
J. V. Foix "Sol, i de dol" (sonets, arcaics+modernitat). "Les irreals omegues", "On he deixat les claus"
J. Ma Sagarra (poesia) lírica: "Cançons d'abril i novembre", "Cançons de totes hores", "Cançons de rem i vela" Satírica: "Cançons de taberna i oblit" Èpica: "El comte Arnau" i "El Poema de Nadal"//
Joan Salvat-Papasseit "Poemes en ondes hertzianes", "L'irradiador del port i les gavines", "La Rosa als llavis", (pòstum) "Óssa menor: fi dels poemes d'avantguarda"
Cubisme i cal·ligrames Guillaume d'Apollinaire
Futurisme Filippo Tommaso Marinetti (Manifest futurista)
Surrealisme estudis de Sigmund Freud. 1r manifest: André Breton
Manifest Avantguardista Manifest groc (L'amic de les arts), 1r avantguardista Josep Maria Junoy
Guerau de Liost "La muntanya d'ametistes" i "La ciutat d'ivori" Juame Bofill i Mates
Josep Carner "Primer Llibre de Sonets", "Els fruits saborosos", "Auques i ventalls", "La paraula en el vent", "L'oreig entre les canyes" i "El cor quiet", "Nabí", "Poesies" / teatre "giravolt de maig" i "cop de vent"
Escola Mallorquina Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Renaixença balear. Miquel Costa i Llobera, Maria Antònia Salvà, Joan Alcover ("Cap al tard", la balanguera)
Joan Maragall "Poesies" (La vaca cega), "Oda a Espanya", "Oda a nova Barcelona", "Visioons i cants", "Les disperses" (la ginesta), "Enllà" i "Seqüències" "El comte Arnau"// article: "La ciutat del perdó"
Revistes Renaixença El Vapor, El propagador de la libertad
Bonaventura Carles Aribau Oda "La Pàtria"
Jacint Verdaguer "Jovenívoles (Primeres poesies d'un fadrí de muntanya)", "LAtlàntida", "Canigó", "Dietari d'un pelegrí a Terra Santa", "En defensa pròpia" "Aires del Montseny" "Al cel", "Pàtria", "Idil·lis i cants místics", "Sant Francesc" i "Flors de Calvari", virolai
Serafí Pitarra (Frederic Soler) "El castell dels tres dragons", "Batalla de reines", "La dida" (drama contmp.)
Àngel Guimerà "Gal·la Plàcida", "Judith de Welp", "El fill del rei", "Mar i cel", "La boja", "En Pólvora", "La festa del blat", "Maria Rosa", "La filla del mar", "Terra baixa"
Antoni de Bofarull // Martí Genís i Aguilar " L'orfeneta de Menàrguens o Catalunya agonitzant" // "Julita"
Narcís Oller "La papallona", "L'Escanyapobres", "La febre d'or", "La bogeria", "Pilar prim", "Memòries literàries".
Joaquim Ruyra "Jacobé"!, "Marines i boscatges" i "La parada"
Raimon Casellas "Els sots feréstecs", "Les multituds", "Llibre d'històries"
Prudenci Bertrana "L'esquella de la Torratxa" i "La Campana de Gràcia", ! "Josafat", "Proses bàrbares"
Victor Català (Caterina Albert i Paradís) "Drames rurals", "Ombrívoles", "Caires Vius" (teatre), "Solitud"
Josep Pous i Pagès "La vida i la mort d'en Jordi Fraginals"
Eugeni d'Ors "La ben plantada", "Gualba, la de mil veus"// articles: "El Glosari"
Santiago Rusiñol "L'alegria que passa", "Cigales i formigues", "L'héroe", "L'auca del senyor Esteve", "Els Jocs Florals de Can Prosa", "Els savis de Vilatrista"
Adrià Gual "Misteri de dolor"
Joan Puig i Ferreter "La dama alegre", "Aigües encantades", "La dama enamorada"
J. Ma. de Sagarra "El cafè de la Marina", "L'hostal de la Glòria", "La Rambla de les floristes", "La corona d'espines", "
Created by: flashguillem
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards