Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Hyvin menee 6-7

QuestionAnswer
wash pestä
laundry pyykki
to knit neuloa
sweater villapusero
to see nähdä
to go to the cinema mennä elokuviin
hobby harrastus
to study opiskella
to go käydä
work työ
to go to work olla työssä, käydä työssä
to wake up herätä
shower suihku
tooth, teeth hammas, hampaat
porridge puuro
then sitten
to read lukea
to watch katsoa
also myös
television televisio
to leave lähteä
home koti
university yliopisto
to sit istua
many moni
swimming pool uimahalli
to swim uida
or tai
time kerta
sometimes joskus
gym kuntosali
to do sports urheilla
to need tarvita
to travel matkustaa
to end loppua
to ring soida
well no
just vain
me too samoin
to hear kuulla
to suit sopia
later myöhemmin
class kurssi
to do tehdä
vehicle ajoneuvo
car auto
bus bussi
train juna
subway metro
tram ratikka
aeroplane lentokone
helicopter helikopteri
ship laiva
boat vene
bicycle polkupyörä
How do you go to school? Millä sinä menet(tulet) kouluun?
I go/come to school by bus Minä menen/tulen kouluun bussilla.
on foot jalkaisin
normally normaalisti
to take kestää
city centre keskusta
often usein
to speak puhua
to live asua
to come tulla
to bite purra
to clean siivota
to wake up herätä
same sama
ready valmis
no longer ei enää
to add lisätä
all kaikki
part osa
to lose hävitä
to age vanheta
to be able voida
to play leikkiä
outside ulkona
eye silmä
open auki
end loppu
to be in question olla kyseessä
then silloin
also myös
to use käyttää
third kolmas
to run juosta
different eri
to sit istua
to undress riisua
to get up nousta
to stand seisoa
to take viedä
to bring tuoda
to put panna
to chew purra
to watch katsoa
to drive ajaa
to do sport urheilla
to play pelata
to run juosta
to clean siivota
to vacuum imuroida
to sell myydä
to buy ostaa
to pay maksaa
to go shopping käydä kaupassa
to sing laulaa
to dance tanssia
to smile hymyillä
to laugh nauraa
What do you do? Mitä sinä teet?
never ei koskaan
to tick merkitä rastilla
football jalkapallo
to walk around kierrellä
friend kaveri
to put panna
to skate luistella
to collect kerätä
to bycicle pyöräillä
to want haluta
to hope toivoa
to love rakastaa
to say sanoa
to look for etsiä
park puisto
stamp postimerkki
lazy laiska
alone yksin
but mutta
every now and then silloin tällöon
pizza pitsa
like this näin
sport urheilu
shop, business liike
dear rakas
to get married mennä naimisiin
next ensi
soon next
bank pankki
gym kuntosali
running jouksu
walking kävely
swimming uinti
cycling pyöräily
ice hockey jääkiekko
ither muu
reading lukeminen
studying opiskely
singing laulaminen
photography valokuvaus
painting maalaus
cooking ruoanlaitto
to change vaihtua
tea tee
to cook kokki/valmistaa ruokaa
profession ammatti
to like pitää/tykätä
use käyttö
secretary sihteeri
pharmaceutical company lääkeyritys
this,so nain
early aikasin
busy kiireinen
ahead edessä
fortunately onneksi
to begin alkaa
holidays loma
next ensi
to sleep nukkua
late pitkään
to think ajatella
not even ei edes
alarm clock herätyskello
job työpaikka
always aina
first ensin
calendar kalenteri
schedule ohjelma
to make keittää
for sillä
boss pomo
to pick up hakea
pari couple
letter kirje
frequently vähän väliä
appintment tapaaminen
meeting kokous
to open avata
mail posti
to throw heittää
useless turha
litter roska
to leave jättää
box laatikko
cafeteria ruokala, kahvio
with mukana
salad salaatti
fruit hedelmä
to make a phone call soittaa
well hyvin
every jokainen
different erilainen
nice mukava
thing asia
doctor lääkäri
waiter tarjoilija
salesperson myyjä
bank clerck pankkivirkailija
photographer valokuvaaja
teacher opettaja
fireman palomies
What is your job? Mikä sinun ammattisi on?
Where do you work? Missä sinä olet työssä?
factory tehdas
farm maatila
shop kauppa
What do you like? Mistä sinä pidät?
Who do you like? Kenestä sinä tykkäät?
season vuodenaika
drink juoma
animal eläin
to fly lentää
to walk kävellä
to dress pukea
Created by: just_yanchii