Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kirtlar

Líffræði

QuestionAnswer
Kirtlar skiptast í ______ og _____ ? Innkirtla og útkirtla
Hvað gera innkirtlar? Frl. hormón sem berast oftast með blóði
Hvað gera útkirtlar? Frl. t.d. fitu, svita, meltingarsafa, briskirtlasafa, gall og seyta út frá sér í tiltekið líffæri
Hvað er skjaldkirtillinn þungur? Um 15 g
Hvernig er skjaldkirtillinn í laginu? Þunnur líkt og fiðrildi
Hvaða kirtlar sitja á skjaldkirtlinum kalkkirtlar
Skjaldkirtillinn frl. tvennskonar hormón. Hvapa hormón? Þýroxín og Kalsítónín
Hvað eru margir kalkkirtlar á skjaldkirtlinum? 4
Hvað frl. kalkkirtlarnir? Parathormón
Hverjir eru helstu innkirtlar mannsins? Heilaköngukll, kalkkirtlar, undirstúka, heiladingull, skjaldkirtill, hósakirtill, nýrnahetta, bris, eggjastokkur og eistu
Hvernig kirtill er briskirtillinn af mestu leiti? Meltingarkirtill
Hvað heita blettirnir í brisinu? Briseyjar eða Langerhanseyjar
Hvað eru margar briseyjar í brisinu? ein til tvær milljónir
Hvaða fjórar frumugerðir eru í briseyjunum? A (alfa), B (beta), D (delta) og PP (FF)
A- frumur mynda: Glúkagon (hækkar sykur í blóði)
B- frumur mynda: Insúlín (lækkar sykur í blóði)
D- frumur mynda: sómatóstatín (hamlar frl. á meltingarsafa)
PP- frumur: samhæfa virkni ýmissa kirtla í meltingarfærum (virkja meltingarkirtla)
Hver er stærsti kirtill líkamans? Lifrin
Hvað er lifrin þung? 1200 g
Hvert er fjölhæfasta líffærið? Lifrin (vinnur um 500 störf)
Framleiðir lifrin gall?
Hvaða þrjár meginæðar eru að lifrinni? Slagæð að henni, lifrarportæð að henni og bláæð frá henni
Hvaða litla líffæri hangir niður úr lifrinni? Gallblaðran
Hvað gerir lifrin við glúkósann ef hann fer yfir 100mg/dl? Hún breytir honum í fjölsykrur
En hvað gerir lifrin ef glúkósi fellur niður fyrir 70mg/dl? Hún breytir glykogen í glúkósa
Created by: karitas03
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards