Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kirtlar

Líffræði

QuestionAnswer
Kirtlar skiptast í ______ og _____ ? Innkirtla og útkirtla
Hvað gera innkirtlar? Frl. hormón sem berast oftast með blóði
Hvað gera útkirtlar? Frl. t.d. fitu, svita, meltingarsafa, briskirtlasafa, gall og seyta út frá sér í tiltekið líffæri
Hvað er skjaldkirtillinn þungur? Um 15 g
Hvernig er skjaldkirtillinn í laginu? Þunnur líkt og fiðrildi
Hvaða kirtlar sitja á skjaldkirtlinum kalkkirtlar
Skjaldkirtillinn frl. tvennskonar hormón. Hvapa hormón? Þýroxín og Kalsítónín
Hvað eru margir kalkkirtlar á skjaldkirtlinum? 4
Hvað frl. kalkkirtlarnir? Parathormón
Hverjir eru helstu innkirtlar mannsins? Heilaköngukll, kalkkirtlar, undirstúka, heiladingull, skjaldkirtill, hósakirtill, nýrnahetta, bris, eggjastokkur og eistu
Hvernig kirtill er briskirtillinn af mestu leiti? Meltingarkirtill
Hvað heita blettirnir í brisinu? Briseyjar eða Langerhanseyjar
Hvað eru margar briseyjar í brisinu? ein til tvær milljónir
Hvaða fjórar frumugerðir eru í briseyjunum? A (alfa), B (beta), D (delta) og PP (FF)
A- frumur mynda: Glúkagon (hækkar sykur í blóði)
B- frumur mynda: Insúlín (lækkar sykur í blóði)
D- frumur mynda: sómatóstatín (hamlar frl. á meltingarsafa)
PP- frumur: samhæfa virkni ýmissa kirtla í meltingarfærum (virkja meltingarkirtla)
Hver er stærsti kirtill líkamans? Lifrin
Hvað er lifrin þung? 1200 g
Hvert er fjölhæfasta líffærið? Lifrin (vinnur um 500 störf)
Framleiðir lifrin gall?
Hvaða þrjár meginæðar eru að lifrinni? Slagæð að henni, lifrarportæð að henni og bláæð frá henni
Hvaða litla líffæri hangir niður úr lifrinni? Gallblaðran
Hvað gerir lifrin við glúkósann ef hann fer yfir 100mg/dl? Hún breytir honum í fjölsykrur
En hvað gerir lifrin ef glúkósi fellur niður fyrir 70mg/dl? Hún breytir glykogen í glúkósa
Created by: karitas03