Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

comentari text

Textos i dades dels textos sobre el tema 1

títoldades
Canconeta lleu e plana: s. XIII, Guillem de Berguedà, Poesia Trobadoresca, Edat Mitjana s. XIII, Guillem de Berguedà "Cansoneta leu e plana del traichor de Mataplana, A, Marques, Marques, Marques" d’engan etz farsitz e ples.
Cançó de Bressol : s. XI, autor anònim, Literatura medieval, Edat mitjana "Non,non,noneta...Son,son vine, son son..."
Diàleg entre Blanquerna i l'Escuder: Ramon Llull, s.XIII, Edat Mitjana, Literatura medieval lul•liana "-Senyor ploro perquè ja no puc servir més el meu senyor...-Com fa l'exemple del papagai?...Una guineu anava pel bosc i trobà un senglar que..."
l'eleccio del rei, Capítol I de Llibre de les meravelles: Ramon Llull, S. XIII, Literatura medieval, Edat mitjana "-Senyors la noblesa de rei, requereix bellesa de persona...En una bella esplanada hi ha moltes bèsties reunides que volien elegir un rei...El Lleó no és una béstia gran, ni viu d'herba..."
Elogi dels diners: Anselm Tormeda, s. XIV, Literatura medieval, Edat mitjana "Diners de tort fan veritat e de jutge fan advocat..savi fan tornar l’hom orat...Diners fan bé, diners fan mal, diners fan l’home infernal...Diners fan bregues e remors"
Els cavallers de la mort i la batalla de gagliano (fragment de la crònica de Ramon Muntaner): Ramon Muntaner, s.XIV, Edat Mitjana, crònica, Literatura medieval "Tres barons de França...Sicília per ajudar el Rei CarlesOh,Déu!Ens hem trobat amb diables...Van atacar amb tanta duresa... Aragó,Aragó!"
Cançoneret de Ripoll s.XIV, Edat Mitjana, Literatura medieval,diversos autors del regne de Mallorca "Dissortada de mi,més m'hauria valgut ser casada...Em van fer monja per el meu mal, han fet un gran pecat...Vaig ser una mica beneita, no hi hauria entrat...Montagut"
Estramps (sense rima) Jordi de Sant Jordi, sXV, Literatura medieval, Edat mitjana "Sota del front porto...per la qual faig gran festa nit i dia...m'ha quedat l'empremta de la vostra faç...de tal manera que, encara que em mori, no se m'anirà la vosta imatge"
Presoner (expressa solitud i angoixa quan era a pressó,demanant que es pagui el rescat) Jordi de Sant Jordi, sXV, Literatura medieval, Edat mitjana "Privat d'amics, de béns i de senyor...estic vigilat, tancat,encadenat i pres...però no me'n desassossego,car he fet el meu deure..Rei virtuós,mon senyor ...tots ara us fem altra demanda..."
Caigué l'alta columna (és un sonet) Francesco Petrarca, s.XVI, poesia italiana, Renaixement "Caigué l'altra columna,el verd llorer...m'has pres,oh Mort! el meu doble tresor..La vida ,qué és tan bella a cop de vista,com perd en un matí...el que en molts anys s'aquista"
Veles e vents Ausiàs March, S.XV, Literatura Medieval, Edat Mitjana "Veles e vents han mos desigs complir, faent camins dubtosos per la mar...Amor de vós jo en sent més que no en sé... joc de daus vos acompararé...tot lo meu mal serà vós no veer"
Si com lo taur se'n va fuit pel desert (analogia entre dos braus) Ausiàs March, S.XV, Literatura medieval, Edat mitjana "Sí com lo taur fuig ..quan es superat pel seu semblant i no torna fins que ha recuperat la força..així mateix em cal allunyar-me de vos..."
Balada de la garsa i l'esmerla(influéncia renaixentista, molt rítmica) Joan Roís de Corella, S.XV, Renaixement, Literatura renaixentista " una garsa sola al seu costat una esmerla.cantaven tal balada...Del mal que pas no puc guarir..si no em mirauab los ulls tals, que puga dir...que ja no us plau que io per vós haja a morir"
Així com cell qui es veu a prop de la mort(esparsa) Ausiàs March, S.XV, Segle d'Or, Literatura Medieval: "Axí com cell qui·s veu prop de la mort, corrent mal temps, perillant en la mar, e veu lo loch on se pot restaurar e no y ateny per sa malvada sort,... iré pel món vostr·ergull recitant."
"Colguen les gents...": Ausiàs March, S.XV, Literatura Medieval, Edat Mitjana "Teixón...Llir entre cars" http://phobos.xtec.cat/a8054228/intranet/documents/web/poesia_cat/ausias.pdf
Foragitat de casa: Jaume Roig, S.XV, Literatura Medieval, Novel•la realista, Edat Mitjana "La meva joventut,les vaig passar,foragitat de casa nafres i suors tot va començar quan morir mon pare...ma mare renegá de mi...tens peus i mans,guanya't els béns,cerca ventura..."
Elogi de les dones fragment de "lo somni" Bernat Metge, Humanisme, S.XV, Edat Mitjana "Qui és que no hagi oït com a Lacónia les mullers... Sa filla l'anava a visitar i l'alletava ...Àsia i Europa subjugada per
Lo crestià: Francesc d'Eiximenis, Edat Mitjana, Literatura Medieval, s.XV " esta enciclopedia de todas las actividades de la vida del buen cristiano."
D'un desesperat d'amor Pere Serafí, S.XV, Renaixement, Edat Moderna "Qui vol oir la gesta d'un jove enamorat...solet es complanyia, d'amor i cureldat d'una senyora... dins una oscura cova, a cada crit que crida Eco...L'aureneta canta d'amor la causa, del qui ama i no es amat."
A una hermosa dona de cabell negre, que es pentinava en un terrat ab una pinta de marfil: Francesc Vicent Garcia o Rector de Vallfogona, S. XVII, Edat Moderna, Barroc "Amb una pinta de marfil polia, sos cabells de finíssima atzabeja, a qui los d’or mes fi tenen enveja."
El mariner (repeticions constants) : S.XVI/XVII, anònima, Literatura popular, cançó, Edat Moderna "A la vora de la mar hi ha una donzella, hi ha una donzella, que en brodava un mocador; és per la reina, és per la reina."
Comte Arnau S.XVI, autor anònim, Edat moderna, Literatura popular "Què és aixó que us ix dels ulls (braços) ,compte Arnau?Son les males llambergades(abraçades)...On us han donat posada?A l'infern me l'han donada"
Lucrècia (fragment dramàtic) Joan Ramis, Neoclassicisme, Edat moderna, S.XVIII "Lucrecia es dona mort amb un punyal ,després d'haver estat violada per Tarquino: Adiós,amat espós, mos ulls se van tancant...jo moriré contenta,añegre,aconsolada..."
Calaix de Sastre (diari pesonal) S. XVIII, Rafael d'Amat, Baró de Maldà, Edat Moderna, Il•lustració
Viadeira Cerverí de Girona S.XII ,Edat mitjana,poesía trovadoresca "No'l prenatz lo fals marit, Jana delgada!No'l prenatz lo fals jurat, que pec es mal enseynat,Yana delgada."
Sobre L'estiu Monjo anónim enamorat de Ripoll S.XII,Edat mitjana, poesia trovadoresca "Toni l'estiu grat a tots... inflami's tot en l'amor.. cerqui la donzella un amic que sigui novell i vulgui amar...Besi el jove la boca i la galta assaborinnt els fruits de Venus"
«Per què gemegues, ànima, i llangueixes» Zerehya ben Issac ha-Leví el Gironí, s.XII,Edat mitjana poesia trovadoresca "Per què gemegues, ànima, i llangueixes Què son tants plors i tantes llàgrimes galtes avall? Per què et planys?...En la glòria de l'Altíssim...."
Created by: flashguillem
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards