Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Xmas Revision

Gaeilge 2ú agus 3ú bliain

BéarlaGaeilge
Library Leabharlann
Science Laboratory Saotharlann eolaíochta
P.E hall Halla Spóirt
Woodwork Adhmadóireacht
Home Economics Eacnamaíocht Bhaile
Physical Education Corpoideachas
Mountain walking Ag siúl sna sléibhte
Listening to music ag éisteacht le ceol
Cycling Ag rothaíocht
Shopping Ag siopadóireacht
Skiing Ag sciáil
Lashing rain Ag stealladh báistí
Dry Tirim
There was a poisinous wind blowing Bhí gaoth nimhneach ag séideadh
The sun was splitting the stones Bhí an ghrian ag scaoilteadh na gcloch
Rainbow Bogha báistí
Cloudy Scamallach
Headache Tinneas cinn
Immediately Láithreach bonn
Bleeding Ag cur fola
In the meantime Idir an dá linn
Emergency services Na seirbhisí éigeandála
At the speed of light Ar luas lasrach
With me In éineacht liom
Unconscious Gan aithne gan urlabhra
I will never forget Ní dhéanfaidh mé dearmad ar
Nervous Neirbhíseach
Brave Cróga
Proud Bródúil
Lazy Leisciúil
Kind Cinéalta
Staff room Seomra fóirne
Smart Cliste
Intelligent Éirimiúil
Friendly Cairdiúil
Helpful Cabhrach
Honest Macánta
Facilities Áiseanna
Shopping centre Lárionad siopadóireacht
Tíreolaíocht Geography
Science Eolaíocht
Business studies Staidéir Gnó
History Stair
Pressure Brú
Boring Leadránach
Medal Bonn
Playing pitch Páirc imeartha
Running track Raon reatha
Professional Gairmiúil
Unfortunately Ar an drochuair
Fame Clú agus cáil
Hurling Iománaíocht
Tension Teannas
In a faint i laige
Good looking Dathúil
Generous Flaithiúil
Patient Foighneach
Energetic Fuinniúil
Problems Fadhbanna
Disadvantage Míbhuntáiste
Especially Go háirithe
Final Craobh
Athletics Luthcleasaíocht
Selfish Santach
In a fix i bponc
The olympic games Na cluichí oilimpeacha
Wrestling Iomarscáil
Gymnastics Gleacaíocht
Sailing Seoltóireacht
Boxing Dornálaíocht
Volleyball Eitpheil
Rowing ag rámhaíocht
Horse riding Marcaíocht capaill
Hand ball Liathróid láimhe
Jogging Sodar
Table tennis Leadóg bhoird
Healthy folláin
Hero Laoch
Degree Céim
Competing iomaíocht
Without a doubt Gan aon agó
In two minds idir dhá chomhairle
At the peak of his career I mbarr a réime
School team Foireann na scoile
Tennis court Cúirt leadóige
Swimming pool Linn snámha
There are many Is iomaí
Record Curriaracht
Thanks to a bhuí le
Created by: mmoran