Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Spotlight 7 sanoja 2

QuestionAnswer
a mother äiti
a father isä
parents vanhemmat
a wife vaimo
a husband (avio)mies
a daughter tytär
a son (jonkun) poika
twins kaksoset
a sister sisar
· a brother veli
a half-brother velipuoli (sukua)
a half-sister sisarpuoli (sukua)
a stepsister sisarpuoli (ei sukua)
a stepbrother velipuoli (ei sukua)
a grandmother isoäiti
a grandfather isoisä
grandparents isovanhemmat
a grandchild lapsenlapsi
a granddaughter tyttären-/ pojantytär
a grandson tyttären-/pojanpoika
an aunt täti
an uncle setä/ eno
a cousin serkku
a nephew sisaren-/veljenpoika
a niece sisaren-/veljentytär
a relative sukulainen
a new family uusperhe
a blended family uusperhe
the same as sama kuin
the opposite of jonkun vastakohta
Jack lives in Finland Jack asuu Suomessa
Sarah moved to Scotland Sarah muutti Skotlantiin
Bryan comes from Canada Bryan on kotoisin Kanadasta
On Monday Maanantaina
On Monday afternoon Maanantai-iltapäivänä
How are things in Scotland Miten Skotlannissa menee?
How's school? Miten koulussa menee?
Is your mom still in hospital Onko äitisi yhä sairaalassa
School starts at the beginning of September Koulu alkaa syyskuun alussa
Sounds exiting kuulostaa jännittävältä
You're my best friend Sinä olet paras ystäväni
Mick is Finnish Mick on suomalainen
I'm not in school En ole koulussa
It isn't winter any more Enää ei ole talvi
They aren't here now He eivät ole nyt täällä
How old are you? Kuinka vanha sinä olet?
Is Tuomas at home? Onko Tuomas kotona
I am Minä olen
You are Sinä olet paras ystäväni
He / she is Hän on
It is se on
we are Me olemme
You are te olette
they are he ovat
he is a pet hän on lemmikki
he has a pet hänellä on lemmikki
I have two brothers Minulla on kaksi veljeä
He has a Finnish mom Hänellä on suomalainen äiti
We have two new teachers Meillä on kaksi uutta opettajaa
I don't have a pet Minulla ei ole lemmikkiä
Samuli doesn't have a sister Samulilla ei ole siskoa
Do you have many friends Onko sinulla paljon ystäviä?
Does Tuomas have a Finnish dad? Onko Tuomaksella suomalainen isä
You speak good Finnish Sinä puhut hyvää suomea
Tuija speaks some English Tuija puhuu jonkin verran englantia
My dad writes words Isäni kirjoittaa sanoja
My mom doesn't speak French Äitini ei puhu ranskaa
What Mitä, mikä, mitkä
who kuka, ketkä
whose kenen
why miksi
when milloin
where missä
how kuinka, miten
wonderful ihana, ihmeellinen
Canadian kanadalainen
drive crazy tehdä hulluksi
an afternoon iltapäivä
come, came tulla
home kotiin
early aikaisin
look for etsiä
a hockey stick jääkiekko maila
hear, heard kuulla
as usual kuten tavallista
a room huone
untidy epäsiisti
Jack's shoes are missing Jackin kengät ovat kateissa
Girls' room is untidy tyttöjen huone on epäsiisti
the puppy's name koiranpennun nimi
our parents' home vanhempiemme koti
men's skates miesten luistimet
People's name's ihmisten nimet
This is my tent Tämä on minun telttani
my minun
your sinun
his hänen (pojasta)
hers hänen (tytöstä)
its sen
our meidän
your teidän
their heidän
This tent is mine Tämä teltta on minun
This house is yours tämä talo on sinun
Did your parents buy you a pet? Ostivatko vanhempasi sinulle lemmikin?
But yesterday he hid my socks Mutta eilen hän piilotti sukkani
Do you want to know why he did it? Haluatko tietää miksi hän teki sen?
We were at home yesterday olimme kotona eilen
I was at school olin koululla
Bryan's bag wasn't in his room Bryanin kassi ei ollut hänen huoneessaan.
My shoes weren't in my room Kenkäni eivät olleet huoneessani
Where was bryan's bike Missä oli Bryanin pyörä
Were you at Tuija room yesterday Olitko Tuijan huoneessa eilen?
Yes I was Kyllä olin
Last year Mike had a mountain bike Viime vuonna Mikellä oli maastopyörä
I had many books when I was a child Minulla oli lapsena paljon kirjoja
I didn't have any money last week minulla ei ollut yhtään rahaa viime viikolla
Ville wanted a car for his birthday Ville halusi auton syntymäpäiväkseen
Tuija borrowed the tent on Friday Tuija lainasi teltan lauantaina
Tuija didn't buy a car Tuija ei ostanut autoa
Boys didn't hear Lady coming in Pojat eivät kuulleet Ladyn tulevan sisään
Did Ville borrow Tuija's socks Lainasiko Ville Tuijan sukkia?
Where did you put your books Minne laitoit kirjasi
Created by: kuittinen