Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Spotlight 7 sanoja

QuestionAnswer
the net netti
live asua
southern Finland Etelä-Suomi
Finnish suomalainen
English englantilainen
often usein
miss kaivata
a friend ystävä
a primary school alakoulu
keep together pitää yhdessä
keep, kept pitää
different eri, erilainen
a country maa
now nyt
still vielä, yhä
keep in touch pitää yhteyttä
on holiday lomalla
You bet. Taatusti.
lovely ihana
hear, heard kuulla
like kuten, niin kuin
in August elokuussa
a few muutama
left, left jäljellä
How are things in Scotland? Miten Skotlannissa menee
quiet hiljainen
a village kylä
called nimeltä
exciting jännittävä
an autumn syksy
come, came tulla
visit vierailla
weird outo, kummallinen
be, was, were olla
as you know kuten tiedät
know, knew tietää, tuntea
an end loppu
a winter talvi
pretty melko
hot kuuma
go swimming käydä uimassa
go, went mennä
have, had olla jollakin
a beach party rantajuhlat
tonight tänä iltana
Lucky you! Onnenpekka!
cold Kylmä
cool kiva
a hospital sairaala
serious vakava
an operation leikkaus
on Tuesday tiistai
a doctor lääkäri
say, said sanoa
will he On (tulevaisuudessa)
a beginning alku
sure varma
make friends saada ystäviä
make,made tehdä
lots of paljon
call kutsua, soittaa
life elämä
the States Yhdysvallat
Howdy hei, moi
everybody jokainen, kaikki
friendly ystävällinen
a smile hymy
talk puhe; puhua
plenty of paljon, runsaasti
food ruoka
too liian
a pupil oppilas
over yli
a thousand tuhat
even jopa
everything kaikki
feel, felt tuntea (olonsa)
a little vähän
lonely yksinäinen
sometimes joskus
luckily onneksi
You got it. Sinä sen sanoit.
worry huolehtia, olla huolissaan
Things will work out. Asiat järjestyvät.
true totta
a wildlif e picnic luontoretki
tomorrow huomenna
wild villi, raju
Don't get too close Älä mene liian lähelle
a hobby harrastus
a pastime ajanviete
crazy hullu
be into harrastaa
a computer game tietokonepeli
cuddly pehmoinen, halittava
collect kerätä
comics sarjakuvat
be interested in olla kiinnostunut
ice hockey jääkiekko
beautiful kaunis
play soittaa
a guitar kitara
lucky onnekas
snowboarding lunrilautailu
brainy välkky
enjoy nauttia
read, read lukea
cute söpö
be keen on olla innostunut
skate luistella
be crazy about olla hulluna
fishing kalastaminen
horse riding ratsastus
downhill skiing laskettelu
collecting coins kolikoiden keräily
skateboarding skeittaaminen
cooking ruuanlaitto
floorball salibandy
rollerblading rullaluistelu
photography valokuvaus
fantastic fantastinen, upea
interesting mielenkiintoinen
great hieno, nlahtava
silly typerä, tyhmä
difficult vaikea
a waste of time ajan tuhlausta
boring tylsä
expensive kallis
dangerous vaarallinen
exciting jännittävä
jogging hölkkääminen
want haluta
a pet lemmikki
a birt hday syntymäpäivä
buy, bou ght ostaa
a pup py koiran pentu
need tarvita
exercise liikunta
forget, forgot unohtaa
say, said sanoa
could VOISI
a kitten kissan pentu
tell, told kertoa
allergic to allerginen jollekin
besides sitä paitsi
already JO
luckily onneksi
see, saw nähdä
skates luistimet
anywhere missään
find, found löytää
a bed sänky
*hide, hid piilottaa
mad vihainen, hullu
notice huomata
a pro ammattilainen
borrow lainata, ottaa lainaksi
a tent teltta
ask kysyä, pyytää
go camping menna telttailemaan
rollerblades rullaluistimet
put, put panna, laittaa
go, went mennä
yesterday eilen
an ice stadium jäähalli
maybe ehkä
leave, left jättää
a lesson oppitunti
a sports bag urheilukassi
a chessboard shakkilauta
at last lopultakin
yet vielä
mean, meant tarkoittaa
a fan ihailija, fani
favourite sport suosikkiurheilulaji
steal, stole varastaa
guess arvata
Created by: kuittinen