Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruotsi 7/1-2

QuestionAnswer
Välkomna till Sverige! Tervetuloa Ruotsiin!
Hejsan! Hei !
Det var länge sen! Onpas siitä aikaa!
USCH… voi ei...
Hur mår du? Kuinka sinä voit?
Nåja No jaa ...
Bara bra, tack. lhan hyvin, kiitos.
Vems blogg läser du7 Kenen blogia sinä luet?
jag heter minun nimenl on
jag kallas minua kutsutaan
jag kommer från minä olen kotoisin
Borgå Porvoo
Var bor jag? Missä minä asun?
jag bor minä asun
I Sverige Ruotsissa
nu nyt
I Stockholm Tukholmassa
jag bloggar minä kirjoitan blogia
om mitt liv minun elämästäni
här täällä
Varför är Jag i Stockholm? Miksi minä olen Tukholmassa?
min mamma har minun äidilläni on
En kille miesystävä
han heter hänen nimensä on
Peter har Peterillä on
Fem år gammal viisi vuotta vanha
tretton år kolmetoista vuotta
han fyller hän täyttää
snart pian
fjorton neljätoista
Vad heter du ? Mikä sinun nimesi on?
Jag heter Minun nimeni on ...
Hur gammal är du? Kuinka vanha sinä olet ?
Jag är… Minä olen ...
Var bor du? Missä sinä asut?
Jag bor… Minä asun ...
Vad är ditt mobilnummer? Mikä sinun kännykkänumerosi on?
Mitt nummer är… Minun numeroni on .
Talar du…? Puhutko sinä…?
finska suomen kieli
svenska ruotsin kieli
norska norjan kieli
danska tanskan kieli
isländska islannin kieli
samiska saamen kieli
engelska englannin kieli
franska ranskan kieli
ryska venäjän kieli
spanska espanjan kieli
tyska saksan kieli
spelar gitarr soittaa kitaraa
jag träffar minä tapaan
vid femtiden viiden aikoihin
vi går till me menemme johonkin
ett kebabställe, -stället kebabpaikka
Jag bjuder! Minä tarjoan!
En kul dag, va? Kiva päivä, vai mitä?
En dag, dagen päivä
Grattis på födelsedagen! Hyvää syntymäpäivää!
Tusen tack! Tuhannet kiitokset!
Grattis! Onnea!
Pinsamt! Noloa!
Jag fyller år! Minä täytän vuosia!
ett år, året vuosi
jag vaknar minä herään
kvart i sju varttia vaille seitsemän
när kun
min mormor minun isoäitini {äidinäiti)
ringer soittaa {puhelimella)
jag får minä saan
en ny gitarr uusi kitara
en gitarr, gitarren kitara
ett hårvax , hårvaxet hiusvaha(purkki)
Jeans farkut
är on
fantastisk upea, fantastinen
från Soffan Soffanilta
Gillar hon inte mitt hår Eikö hän pidä minun hiuksistani?
gillar pitää jostakin
vi äter frukost me syömme aamiaista
klockan sju kello seitsemän
en klocka, klockan kello
jag iter tårta minä syön täytekakkua
en tårta, tårtan täytekakku
och ja
dricker läsk juo limsaa
Mums! Nam!
skolan börjar koulu alkaa
en skola, skolan koulu
börjar alkaa
tio över åtta kymmenen yli kahdeksan
slutar loppuu
halv fyra puoli neljä
jag kommer hem minä tulen kotlln
Created by: kuittinen