Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Filipino 2Q3Y Voc

acm

TermDefinition
pagkaisiping mabuti pagkatimbangin sa isip
manganyak baka mapabuyo
mabuting tao may maawaing kamay
pumunta saanman sumuot
kapuri-puri may pusong marangal
tuligsain batikusin
kataksilan kapalamarahan
durugin lamurayin
pumuna tumutuligsa
tanghalan entablado
pilipinas inang bayan
espanya dilat-na-bulag
amerika bagong sibol
babaeng pilipina masunurin
ang katagalugan tagailog
prayle halimaw
gobreyno ng kastila matanglawin
gobreynong amerikano malaynatin
mapaglilong tagalog asalhayop
haring instik haring bata
lalaking pilipino walang tutol
press freedom kalayaan sa pamamahayag
One-man rule pamumuno ng isang tao lamang
puppetry tau-tauhan
dictatorship diktadurya
curfew signal ng takdang oras
liberation pagpapalaya
subversive mapaghimagsik
maglulunoy naglalaro sa tubig
garing marpil
kinuyom nilukot,nilamukos
tipi siksik,buo
nangingimi nahihiya
gaganyakin hihikayatin
lati lupang naging basa o may tubig
naagnas nalusaw
damuho demonyo
masinsin makapal
nanugis humabol
tumutugpa pumupunta
palababahan pasamano
dumadait dumidikit
madalumat maisip
nagpupuyos maalimpuyo
kalungkutan hapis
matatagpuan masusumpungan
pakikipaglaban pakikitalad
magtulungan magtuwangan
//humahawan //sumusukal
//sumisikip //humahawan,lumuluwag
//pakikipaghamok //pakikipagsundo
//nagpapatianod //nakikipaglaban
//taghoy //pagpupuri,kasiyahan
bihira sasabak ng iyak
masagasaan matumbok ng sasakyan
talamak laganap na ang cancer
tugatog tutok ng katanyagan
mapayat butuhang mga kamay
nagpapatibok nagpapasikdo
makapag-usap malayang makapag-ulayaw
magandang halimbawa masanghayang
kapani-paniwala kredibilidad
nakapagpigil nakapagtimpi
kawalanghiyaan kalapastanganan
maiisip mahuhulong
nalito nangulumihanan
napahamak nakapanganyaya
nakauniporme nakapaisano
nanatili//nawala /namalagi//
makisama//umiwas /makisalamuha//
naisaisip//nalimutan /nag-akala//
isinasakdal//pinawalang sala /pinag-uusig//
nagsasalawahan//tapat /nag-aalinlangan//
nagbibigay galang//walang galang /nagpupugay//
nakaasta//walang kilos /nakaamba//
napakarami//kakaunti /makalilibo//
nagsumpa//nagpatawad /makatakwil//
may-ari ng asyenda//walang lupa /asendero//
Created by: ColSaCe101
Popular Languages sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards