Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Filipino 1st Qtr

acm

QuestionAnswer
Ano ang gustong ipahiwatig ng Aking mga kababata? Mahalin ang bayan,tangkilikin ang sariling atin,gamitin ang aking wika
Sino ang sumulat ng ang aking mga kababata? Jose Rizal
Sino ang sumulat ng ang pagibig? Emilio Jacinto
Sino ang sumulat ng Moses,moses? Rogelio R. Sikat
Sino ang sumulat ng luha ng buwaya? Amando V. Hernandez
Sino ang sumulat ng kwento ni mabuti? Genoveva Edroza-Matute
Sino ang sumulat ng Jaguar? Ricky Lee at Jose Jacaba
Sino ang sumulat ng walang panginoon? Deogracias a. Rosario
katuturan/layunin ng tula magbigay-aliw,Manginis
ipinapahayag ang damdamin ng isang tao Tula
Uri ng tula ukol sa kaanyuan pasalaysay,pandulaan
tulang naglalahad ng mga tapo o pangyayaring mababasa sa mga taudtod pasalaysay
tulang may madudulang tagpo at pangyayari,madalas itong itinatanghal pandulaan
2 kayarian ng tula tulang may sukat at tugma,malayang taludturan(free verse)
tradisyonal sapagkat ang mga ikhang tula noon ay may sukat na taludtod na makakasintunig sa huling pantig ng salita tulang may sukat at tugma
halimbawa ng mga sukat wawaluhin,lalabindalawahin
malayang makakapagpahayag ng ideya at damdamin at hindi nangangailangan ng sukat at tugma malayang taludturan
6 na elemento ng tula damdamin,aliw-iw,sukat,tugma,tayutay,imahen
naglalahad ng pananaw ng manunulat hingging sa paksa sanaysay
2 uri ng sanaysay formal/di-formal
tema ng dula kagaya ng... realismo,romantesismo,ekspresyunismo,alegorikang istilo
pagpapahayag ng tauhan habang nagsasalitang magisa sa tanghalan soliloquy
pagdadayalog ng tauhan sa isang dula habang nakikinig ang mga tao sa loob ng tanghalan monolog
pagdadayalog ng tauhan habang nakaharap sa manonood na tila ayaw marinig ng iba pang tauhan sa tanghalan ang kanyang sasabihin aside
ito'y isang kwento o kathang tuluyan na mas mahaba sa maikling kwento nobela
5 istraktura ng nobela pagsunod sa anda ng epiko,pagsunod sa pamantayang retardasyon ng pagsasalaysay,paggamit ng 2 oposisyon,pagsunod sa pamantayang pagkapanitikan,pagsunod sa prinsipyo
isang salaysay na may single expression maikling kwento
6 na uri ng maikling kwento kwentong... katutubong kulay,tauhan,pangkaisipan,kababalaghan,pakikipagsapalaran,madulang pangyayari
manuskripto o nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga aktor iskrip
4 na kalikasan ang panitikan mahalaga,nakikipagmatagalan sa panahon,isang karanasan,isang paglalantad
efektivong pagsusuat ng liham-paanyaya malinaw,wasto,buo ang kaisipan,magalang,maikli,komversasyonal,mapitagan
isang uri ng iham na naglalayong mag-anyaya ng isang mahalagang tao upang magbigay ng isang pananalitaz liham-paanyaya
Created by: ColSaCe101
Popular Languages sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards