Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Filipino 1st Qtr

acm

QuestionAnswer
Ano ang gustong ipahiwatig ng Aking mga kababata? Mahalin ang bayan,tangkilikin ang sariling atin,gamitin ang aking wika
Sino ang sumulat ng ang aking mga kababata? Jose Rizal
Sino ang sumulat ng ang pagibig? Emilio Jacinto
Sino ang sumulat ng Moses,moses? Rogelio R. Sikat
Sino ang sumulat ng luha ng buwaya? Amando V. Hernandez
Sino ang sumulat ng kwento ni mabuti? Genoveva Edroza-Matute
Sino ang sumulat ng Jaguar? Ricky Lee at Jose Jacaba
Sino ang sumulat ng walang panginoon? Deogracias a. Rosario
katuturan/layunin ng tula magbigay-aliw,Manginis
ipinapahayag ang damdamin ng isang tao Tula
Uri ng tula ukol sa kaanyuan pasalaysay,pandulaan
tulang naglalahad ng mga tapo o pangyayaring mababasa sa mga taudtod pasalaysay
tulang may madudulang tagpo at pangyayari,madalas itong itinatanghal pandulaan
2 kayarian ng tula tulang may sukat at tugma,malayang taludturan(free verse)
tradisyonal sapagkat ang mga ikhang tula noon ay may sukat na taludtod na makakasintunig sa huling pantig ng salita tulang may sukat at tugma
halimbawa ng mga sukat wawaluhin,lalabindalawahin
malayang makakapagpahayag ng ideya at damdamin at hindi nangangailangan ng sukat at tugma malayang taludturan
6 na elemento ng tula damdamin,aliw-iw,sukat,tugma,tayutay,imahen
naglalahad ng pananaw ng manunulat hingging sa paksa sanaysay
2 uri ng sanaysay formal/di-formal
tema ng dula kagaya ng... realismo,romantesismo,ekspresyunismo,alegorikang istilo
pagpapahayag ng tauhan habang nagsasalitang magisa sa tanghalan soliloquy
pagdadayalog ng tauhan sa isang dula habang nakikinig ang mga tao sa loob ng tanghalan monolog
pagdadayalog ng tauhan habang nakaharap sa manonood na tila ayaw marinig ng iba pang tauhan sa tanghalan ang kanyang sasabihin aside
ito'y isang kwento o kathang tuluyan na mas mahaba sa maikling kwento nobela
5 istraktura ng nobela pagsunod sa anda ng epiko,pagsunod sa pamantayang retardasyon ng pagsasalaysay,paggamit ng 2 oposisyon,pagsunod sa pamantayang pagkapanitikan,pagsunod sa prinsipyo
isang salaysay na may single expression maikling kwento
6 na uri ng maikling kwento kwentong... katutubong kulay,tauhan,pangkaisipan,kababalaghan,pakikipagsapalaran,madulang pangyayari
manuskripto o nakasulat na bersyon ng mga salitang dapat sabihin ng mga aktor iskrip
4 na kalikasan ang panitikan mahalaga,nakikipagmatagalan sa panahon,isang karanasan,isang paglalantad
efektivong pagsusuat ng liham-paanyaya malinaw,wasto,buo ang kaisipan,magalang,maikli,komversasyonal,mapitagan
isang uri ng iham na naglalayong mag-anyaya ng isang mahalagang tao upang magbigay ng isang pananalitaz liham-paanyaya
Created by: ColSaCe101