Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Vares

Reijo Mäki

FinnishRussian
Herra antoi, herra otti. Бог дал, бог взял.
laulaa /huutaa täyttä kurkkua петь/ орать во все горло
melkein kivenheiton päässä почти рукой подать
juoda yhdellä siemauksella (yhdellä ryypyllä) выпить одним глотком (залпом, махом)
huikaisevan hieno näkymä захватывающе великолепный вид
on suolaa haavoihin быть солью на раны
tuijottaa lasimaisesti yhteen kohteeseen смотреть остекленевшим взглядом в одну точку
harteikas lihaskimppu плечистый качок (пучок мышц)
kuin muodoton säkki как бесформенный мешок
ohimo suoni (suonet)= ohimosuonet pullistu(i)vat висок жила = жилы на висках вздулись
prikulleen точь-в-точь
ohuthuulinen suu тонкогубый рот
aistia kalliin partaveden tuoksun ощущать запах дорогой туалетной воды
kämmen ладонь
olla kuin itse rauhallisuus быть само спокойствие
imeä sikaristaan syvät henkisavut делать глубокие затяжки (вдыхать глубоко дым сигары)
tehdä hyvää pohjustustyötä заложить хороший фундамент для работы
aloittaa kuin aivan tyhjältä pöydältä начать как с чистого листа
nuuskija сыщик, нюхач, шпик
kuuma kuin leivinuunissa жарко как в русской печи
yksityisetsivä (yksityisnuuskija) частный детектив (частная ищейка)
näkymä on kaunis ja sadunhohtoinen вид- сказочно красив
loogisesti ajatellen логически рассуждая
kankein polvin на несгибаемых (одеревенелых) коленях
hitaasti siemailemalla припивая мелкими глоточками
vedet nousivat silmiin ja kuuma pallo kurkkuun слезы брызнули из глаз и в горле сперло
varttitunnissa через четверть часа
ruipelo жердь (о тощем человеке)
kieli keskellä suuta высунув язык
Nuo harakanvarpaat ovat minun osoitteeni То нацарапанное как курица лапой- мой адрес
Melkein kuin käsin kosketeltavana, mutta kuitenkin kaukana kuin kuu taivaallla Так близко, что можно рукой дотянуться, и все же далеко как до луны.
Riisu farkut jalasta! Снимай джинсы!
Hänellä oli aina ollut kovat hermut У него всегда были крепкие нервы
Naama peruslukemilla морда топором (с выражением как ни в чем не бывало)
Sisältä ei kuulunut hiiskaustakaan Изнутри не слышалось ни малейшего звука
Hiisi, Mitä hiittä? леший, Какого лешего!
Vares, joka ei koko pitkänä yönä ollut nukkunut silmäystäkään Варес, который всю длинную ночь глаз не сомкнул
Vares alkoi tuntea itsensä kuolettavan väsyneeksi Варес начал чувствовать себя смертельно усталым.
Hän oli jo nyt kurkkuaan myöten täynnä tätä juttua Он уже сейчас был сыт по горло этим делом
Täytyy laittaa korvan taakse Надо запомнить (заложить за ухо)
Kello (5) tienoilla часов примерно в (5)
Created by: 1591377374