Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

propedeutika

QuestionAnswer
Austronezijski jezici? paivanski, malajsko-polinezijski, cu,atajalski
Atajalski jezici? Atajalski, sedek
Cu jezici? rukai, cu, kanakanabu, saaroa
Paivanski jezici? Bunun, paivan, pazeh
Malajsko-polinezijski jezici? srednjo-istočni, zapadni
Zapadni malajsko-polinezijski jezici? pilipino, batak, indonesia, javanski, bali itd.
Srednjo-istočni malajsko-polinezijski jezici? jezici molučkih otoka, zapadnog iriana, melanezijski, mikronezijski itd.
Obilježja malajsko-polinezijskih jezika? Vrlo jednostavna slogovna struktura, bez konsonantskih skupina, često korištenje reduplikacije u tvorbi morfoliških kategorija, gramatički morfemi uglavnom prefiksi, no pojavljuju se i cirkumfiksi, jukstapozicija, apsolutiv, gotovo uvijek VSO poredak
Antipasiv? A umjesto u ergativu stoji u apsolutivu, P može biti izostavljen ili stoji u nekom kosom padežu
Najstariji spomenici austronezijskih jezika? natpisi na staromalajskom iz 7. stoljeća i starojavanskom i staročamskom iz 9. stoljeća
Jezici andamanskih otoka? 15 slabo poznatih jezika, ne može ih se svrstati u niti jednu od poznatih porodica, dijele se na velikoandamansku i južnoandamansku granu, slabo razvijena morfologija
U koju je granu Greenberg svrstao jezike andamanskih otoka? Indo-pacifičku, zajedno s tasmanijskim i papuanskim jezicima
Jezici Papue Nove Gvineje, obilježja SOV,česte postpozicije,djelomično ergativni,nepostojanje člana kao vrste riječi,imenske klase,posvojnost se izražava posvojnim sufiksima,nepostojanje pasiva,objekt se često inkorporira u glagol
Službeni jezici PNG tok pisin, hiri motu, engleski
Ergativna konstrukcija jezika PNG izražava se imenskim padežima, dok je glagolska sintaksa beziznimno akuzativna
Created by: 100001178072101