Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Wow6 5-8

QuestionAnswer
chat jutella
a contact tuttava, yhteys
as usual kuten tavallisesti
brilliant loistava
the largest suurin
a city kaupunki
a mile maili
a vacation loma
cattle nautakarja
actually itse asiassa
mainly pääasiassa
grandma mummi
a mom äiti
sick sairas
all koko, kaikki
had to täytyi
an apartment huoneisto
a floor kerros, lattia
an elevator hissi
groceries ruokaostokset
cutting leikkaaminen
fair reilu
mainly pää-, tärkein
would be olisi
were olit, olimme, olitte, olivat
was olin, oli
allthough vaikka
a teenager teini-ikäinen
the most famous kuuluisin
an award palkinto
turquise turkoosi
fair vaalea
slim hoikka
an actor näyttelijä
a ponytail poninhäntä
a sweater villapaita
light vaalea
an actress naisnäyttelijä
clap taputtaa
arrive saapua
an artist taiteilija
unhappy onnetonsss
chew pureskella
gum purukumi
headphones kuulokkeet
a mouth organ huuliharppu
for a while hetken aikaa
even if vaikka
perfect täydellinen
bright kirkas
pants housut
nod nyökätä
turn on laittaa päälle
a mike mikrofoni
finish lopettaa
a hall of fame kunnialista
download ladata tietokoneelle
information tiedot
print out tulostaa
a few muutama
design suunnitella
a leaflet esite
have a look katsoa
national kansallis-
ever koskaan
grow up, grew uo kasvaa, kasvoi
try yrittää
look after huolehtia
a record ennätys
hit lyödä, löi
a home run kunnari
a season kausi; vuodenaika
a fans ihailija
a funeral hautajaiset
magic taika, taianomainen
a medal mitalli
a hero sankari
a Canadian kanadalainen
a Russian venäläinen
a Swede ruotsalainen
a Czech tsekki
a Slovak slovakialainen
a month kuukausi
a helmet kypärä
throw, threw heittää, heitti
kick potkaista
weird kummallinen
spend, spent kuluttaa, kulutti
send, sent lähettää, lähetti
teach, taught opettaa, opetti
come, came tulla, tuli
win, won voittaa, voitti
say, said sanoa, sanoi
see, saw nähdä, näki
wear, wore pukea, puki
run, ran juosta, juoksi
catch, caught ottaa kiinni, otti kiinni
think, thought miettiä, mietti
native syntyperäinen
a crow varis
a pupil oppilas
a speech puhe
less than vähemmän kuin
land nousta maihin, laskeutua
call kutsua
a people kansa
a tribe heimo
a settler uudisasukas
danger vaara
a Europeans eurooppalainen
a gun ase
trouble vaikeudet, vaikeus
a slave orja
the 19th century 1800-luku
the 20th century 1900-luku
Europe Eurooppa
Central America Keski-Amerikka
hunt metsästää
a buffalo biisoni
meat liha
a skin nahka
a squirrel orava
a raccoon pesukarhu
waste tuhlata
a tepee tiipii, intiaaniteltta
proud ylpeä
bring, brought tuoda, toi
lose, lost hävitä, hävisi
go, went mennä, meni
eat, ate syödä, söi
Created by: kuittinen