Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Common PhrasalVerbs2

Common Phrasal Verbs for LYS5 Exam

QuestionAnswer
BEAR DOWN ON ÜSTÜNE YÜRÜMEK, TEHDIT ETMEK
BUY UP MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ÇOK SATIN ALMAK
EAT AWAY AT AŞINDIRARAK YOK ETMEK, ÇEVREYI KIRLETEREK ÇÜRÜTMEK
GET BY ELİNDE OLMAYAN ŞEYLERE RAĞMEN GEÇİNBİLMEK ; HAYATTA KALABİLMEK
GO OFF ANIDEN GÜRÜLTÜ YAPMAYA BAŞLAMAK
HIT ON SORUNA ÇÖZÜM OLACAK BIR FIKIR BULMAK
LAY ASIDE SONRA KULLANMAK IÇIN SAKLAMAK
LOOK AT TETKIK ETMEK
PULL INTO ULAŞMAK, VARMAK
TEAR UP IPTAL ETMEK, FESH ETMEK
BREAK OFF ANIDEN DURMAK, KESMEK (KONUŞMA, ŞARKI VS.)
COME AROUND FIKRINI DEĞIŞTIRMEK (DIĞERI ILE ANLAŞMAK)
CUT ACROSS KESTIRMEDEN GITMEK
DRAW UP DÜZENLEMEK (RESMI)
FALL AWAY GERI ÇEKILMEK
GROW ON GITTIKÇE DAHA ÇOK BEĞENILMEK
HOLD OUT SÜRMEK, VAROLMAYA DEVAM ETMEK
LET ON GERÇEK DUYGULARINI AÇIĞA VURMAK
RUN AFTER PEŞINDEN KOŞMAK, TAKIP ETMEK
SEE OFF UĞURLAMAK
CALL AWAY ANIDEN ÇAĞRILMAK, YERINDEN AYRILMAK (GENELLIKLE TELEFONLA)
CLEAN OUT (IÇERIĞINI, IÇINDEKILERI) TEMIZLEMEK
COME UP GÜNDEME GELMEK, ANLATILMAK, ORTAYA ÇIKMAK
DIG OUT ARAYARAK BULMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
FOLLOW THROUGH SONUNA KADAR BIR PLANI UYGULAMAK
GIVE OUT GÖNDERMEK (SINYAL VS.)
KEEP TO (ONESELF) KENDINI YALNIZLIĞA MAHKUM ETMEK
LEAVE OFF VAZGEÇMEK, BIRAKMAK, KESMEK
SIGN UP FOR KAYDOLMAK
STAY BEHIND HERKES KAÇARKEN YERINDE KALMAK, GERIDE KALMAK
CLOSE OFF ÖNÜNE ENGEL KOYMAK, SET KOYMAK, ÖNÜNÜ KAPATMAK
COUNT DOWN GERIYE DOĞRU SAYMAK
DRAW OUT UZATMAK (SÜRESİNİ)
GET ACROSS ANLATMAK, DOĞRU BILGI AKTARMAK
GO DOWN MAĞLUP OLMAK
LET UP ZAYIFLAMAK, AZALMAK
PAY OFF BORCUNU KAPATMAK, HEPSINI ÖDEMEK
PICK UP KAZANMAK (GAIN A SKILL) It's possible to pick up enough English in two weeks to get by on your trip to Los Angeles.
TURN OFF ARAYOLA SAPMAK -DEN SAPMAK
WEAR DOWN YORMAK, BIR KIMSEYI TÜKETMEK
CATCH UP ON ÖNCEDEN KALAN İŞLERİ YETİŞTİRMEK
DROP OFF AZALMAK / DÜŞMEK
FALL UNDER SINIFINA GİRMEK (These type of accidents fall under the category of "customer misuse".)
GET DOWN YUTMAK
KNOCK DOWN BİR ARAÇLA ÇARPIP ÖLDÜRMEK/YARALAMAK
STAND UP TO GÖĞÜS GERMEK / DİRENMEK
SWITCH OFF ELEKTİRİKLİ BİR CİHAZI KAPATMAK
TAKE OFF HAVALANMAK (UÇAK VS.)
TALK OVER ÇOK KONUŞMAK / SOHBET ETMEK / TARTIŞMAK
WORK OFF ÇALIŞARAK KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK (KİLOLARINDAN KURTULMAK/HASTALIKTAN KURTULMAK VS.)
BREAK UP İLİŞKİYİ BİTİRMEK
COME AROUND ZİYARET ETMEK
DIG UP KUYU KAZMAK
GET OUT AKŞAM DIŞARI ÇIKMAK
HANG BACK TEREDDÜT ETMEK / GÖNÜLSÜZ OLMAK
PUSH UP BİRŞEYİN DEĞERİNİ YUKARI ÇEKMEK
SET DOWN KAYDETMEK (YAZI İLE)
TAKE UP DEVAM ETMEK / SÜRDÜRMEK
TOUCH OFF AYAKLANDIRMAK / BAŞLATMAK
RING UP TELEFONLA ARAMAK
SET DOWN KAYDETMEK (YAZI İLE)
TAKE UP DEVAM ETMEK / SÜRDÜRMEK
TOUCH OFF AYAKLANDIRMAK / BAŞLATMAK
ADD UP TO İŞARET ETMEK / GÖSTERMEK
BRING IN KAZANÇ SAĞLAMAK
BUILD UP (2) GELİŞTİRMEK / YÜKSELTMEK
CLEAR OFF YOKOLMAK ; KAYBOLMAK ; AYRILMAK
FIX UP TAMİR ETMEK / YENİLEMEK
GO AGAINST KARŞI ÇIKMAK
HOLD BACK DUYGULARINI AÇIĞA VURMAKTAN KAÇINMAK
RUN THROUGH EZBERLEMEK İÇİN TEKRAR ETMEK
SIT IN ON BİR TOPLANTIYA MİSAFİR OLARAK KATILMAK
TURN OVER DÜŞÜNMEK; DEĞERLENDİRMEK; ZİHNİNDE TARTMAK
BURN OUT ÇOK YORULMAK
CHECK OUT (2) KÜTÜPHANEDEN KİTAP ÖDÜNÇ ALMAK
COME OUT FOR POLİTİK BİR ADAYI DESTEKLEMEK
GET AROUND TO İSTEDİĞİ BİŞEY SONUNDA BAŞARMAK
GIVE OUT (!) DAĞITMAK (İNSANLARA,KALABALIĞA)
HANG ON AZİMLE DEVAM ETMEK; SEBAT GÖSTERMEK
LEAVE OFF LİSTEDEN ÇIKARMAK
PAY UP İSTEMEDİĞİ HALDE TAMAMINI ÖDEMEK
SELL OUT TAMAMEN SATMAK
TURN BACK GELDİĞİ YERE GERİ DÖNMEK
ANSWER FOR HESAP VERMEK / CEZALANDIRILMAK
BOIL OVER DUYGULARINI (ARTIK) GİZLEYEMEMEK
CANCEL OUT DENGELEYEREK ETKİSİZLEŞTİRMEK
FALL UPON SALDIRMAK / TAARUZ ETMEK
KNOCK OUT NAKAVT ETMEK / ELEMEK
MOVE ON YENİ BİR ŞEYE BAŞLAMAK
PULL UP DURMAK (ARABA, KAMYON VS.)
RUN OFF BASMAK / YAYIMLAMAK (GAZET, DERGİ)
SLIP UP HATA YAPMAK / YANILMAK
TAKE IN KAPSAMAK / İÇİNE ALMAK
BREAK UP AYRILMAK / DAĞILMAK
CLOSE IN ON SALDIRMAK, YAKALAMAK İÇİN YAKLAŞMAK
EAT INTO DEĞERLİ BİŞEYEN BÜYÜK BÖLÜMÜN ALMAK/HARCAMK.
KEEP DOWN DÜŞÜK BİR SEVİYEDE TUTMAK
PLAY UP ÖNEMİNİ VURGULAMAK; ALTINI ÇİZMEK
MAKE UP -DEN OLUŞMAK (PARÇALARDAN)
REST ON İSTİNAT ETMEK; -E DAYANMAK
STICK AT ZOR BİŞEYİ SÜRDÜRMEK/BAĞLI KALMAK
THROW OFF ÜSTÜNDEN ATMAK
WEAR ON (ZAMAN) YAVAŞ GEÇMEK / GEÇMEK BİLMEMEK
DIE AWAY (SES) AZALARAK YOK OLMAK
GET AROUND AKLIYLA ÇIKIŞ YOLU BULMAK
GO THROUGH BİRŞEYİN İÇERİĞİNİ DİKKATLİCE İNCELEMEK
HIT BACK AT MİSİLLEME YAPMAK
PICK UP ON FARKINA VARMAK
RUN OVER ÖTESİNE GİTMEK; AŞMAK
SEE TO İLGİLENMEK; HALLETMEK
SLIP OUT AĞZINDAN KAÇIRMAK; YANLIŞLIKLA AĞZINDAN ÇIKMAK
TAKE ON (2) SORUMLULUK ALMAK
TURN OUT MEYDANA GELMEK/GETİRMEK (ÇABA SONUCU)
ACT UP YANLIŞ DAVRANIŞ SERGİLEMEK
COME ALONG İLERLEMEK; GELİŞMEK
CROSS OUT YANLIŞIN ÜSTÜNÜ ÇİZMEK
DRIVE AT KASTETMEK; İMA ETMEK
GO UP YANMAK / KÜL OLMAK
KEEP TO BELLİ BİR YERDE/POZİSYONDA DURMAK
LIVE ON YAŞAMAYA DEVAM ETMEK; HAYATTA KALMAK
PASS AS BAŞKASINA BENZEMEK
ROLL IN (PARA VS.) BOL MİKTARDA GELMESİ
TAKE OFF (2) -DEN ÇEKMEK/AYIRMAK
CARRY OFF (SAYGI, ÖDÜL VS.) KAZANMAK
FALL THROUGH GERÇEKLEŞMEMEK; BAŞARISIZ OLMAK
HOLD BACK GİZLEMEK, SAKLAMAK (BİLGİYİ, GERÇEĞİ VS.)
LAY OUT NET ŞEKİLDE AÇIKLAMAK (GENELLİKLE YAZIYLA)
MAKE OVER DEĞİŞTİRMEK; YENİDEN ŞEKİLLENDİRMEK
PICK AT İŞTAHSIZCA YEMEK
SET TO CİDDİYETLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK
STICK OUT ORTAYA ÇIKMAK, BELİRGİN OLMAK
TIE DOWN BİR KİMSEYİ KISITLAMAK
WORK OUT İYİ BİR SONUCA ULAŞMAK; İŞE YARAMAK
CARRY THROUGH BAŞARMAK
GIVE UP ON BİRİSİNDEN UMUDU KESMEK
KEEP BACK BİRYERDEN ALIKOYMAK; KISITLAMAK
KICK OUT ATMAK; SÜRGÜNE YOLLAMAK
LAY IN İLERİSİ İÇİN SAKLAMAK
LIE WITH ÖNCELİĞİ, GÖREVİ YA DA SORUMLULUĞU OLMAK
PUT FORTH BİR FİKRİ ÖNE SÜRMEK
SEND FORTH GÖNDERMEK (SİNYAL, DALGA VS.)
SPELL OUT DETAYLI OLARAK AÇIKLAMAK
THINK THROUGH ENİNE BOYUNA DÜŞÜNMEK
CRACK DOWN ON ŞUÇU ÖNLEMEK İÇİN CİDDİ ÇABA GÖSTERMEK
DIE OUT ÖLMEK; YOK OLUP GİTMEK; YATIŞMAK
GO IN FOR İLGİ DUYMAK; YERALMAK; HOŞLANMAK
LAUGH OFF BİŞEYE GÜLÜP GEÇMEK
PLAY SB/STH OFF AGAINST SB/STH ELSE (KENDİ ÇIKARI İÇİN) BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK
PRESS AHEAD WITH TARTIŞILAN BİR ŞEYE DEVAM ETMEK
PULL THROUGH HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATMAK; HAYATTA KALMAK
SHOOT DOWN HAVADA VURMAK; BİR ŞEYİ UÇARKEN ÖLDÜRMEK
TEAR INTO SÖZLÜ YA DA YAZILI SALDIRI
WAIT UP BEKLEMEKTEN UYUYAMAMAK
CRACK DOWN ON ŞUÇU ÖNLEMEK İÇİN CİDDİ ÇABA GÖSTERMEK
DIE OUT ÖLMEK; YOK OLUP GİTMEK; YATIŞMAK
GO IN FOR İLGİ DUYMAK; YERALMAK; HOŞLANMAK
LAUGH OFF BİŞEYE GÜLÜP GEÇMEK
PLAY SB/STH OFF AGAINST SB/STH ELSE (KENDİ ÇIKARI İÇİN) BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK
PRESS AHEAD WITH TARTIŞILAN BİR ŞEYE DEVAM ETMEK
PULL THROUGH HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATMAK; HAYATTA KALMAK
SHOOT DOWN HAVADA VURMAK; BİR ŞEYİ UÇARKEN ÖLDÜRMEK
TEAR INTO SÖZLÜ YA DA YAZILI SALDIRI
WAIT UP BEKLEMEKTEN UYUYAMAMAK
BEAR ON ETKİLEMEK; BAĞLANTILI OLMAK; İLİŞKİLİ OLMAK
DO WITHOUT BİR ŞEY OLMADAN İDARE ETMEK; FERAGAT ETMEK
FEEL OUT DOLAYLI YOLDAN ÖĞRENMEYE ÇALIŞMAK
GET BEHIND ON İŞİ YA DA PARAYI ZAMANINDA YETİŞTİREMEMEK
GO TOGETHER BERABER UYUM İÇİNDE OLMAK
PICK APART SIKI ELEŞTİRMEK
RUN ON BELLİ BİŞEY İLE ÇALIŞMAK (RUN ON ELECTRICITY)
STAY UP GEÇ VAKTE KADAR AYAKTA KALMAK
TAKE OUT ÇIKARTMAK; GERİ ÇEKMEK
WASH DOWN SİNDİRİME YARDIMCI BİŞEYLER İÇMEK (SODA)
BRING DOWN AZALTMAK
COME ON BAŞLAMAK; ORTAYA ÇIKMAK
FALL BACK YOL VERMEK; GERİ ÇEKİLMEK
HOLD ON TO SIKI SIKIYA TUTUNMAK
LOOK OUT FOR ÖZELLİKLE DİKKATLİ OLMAK
PUT OUT YAYIMLAMAK
RING OFF TELEFON KONUŞMASINI BİTİRMEK
SORT THROUGH BİRÇOK ŞEYİ DÜZENLEMEK İÇİN İNCELEMEK
SWITCH ON ELEKTRİKLİ BİR CİHAZI AÇMAK
TOUCH DOWN YERE İNMEK (UÇAK)
Created by: hagar
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards