Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

wow6 kpl1-4

QuestionAnswer
Run juosta
local paikallinen
own omistaa
online netissä
via kautta
call kutsua
outdoor ulkoilma-
true tosi
sail purjehtia
every other joka toinen
a wave aalto
a shark hai
a pastime harrastus, ajankulu
cricket kriketti
enjoy nauttia
sporty urheilullinen
you bet! toden totta, varmasti
australian australialainen
rugby rugby-peli
sound kuulostaa
an adventure seikkailu
hope toivoa
visit vierailla
the great barrier reef Iso valliriutta
scuba diving laitesukellus
look forward to odottaa innolla
a summer cottage kesämökki
almost melkein
cuckoo! kukkuu!
an aborigine alkuperäisasukas
a bunglow yksikerroksinen omakotitalo
electricity sähkö
inside sisällä, sisään
taste maistua
the same sama
prefer pitää enemmän
outside ulkona, ulkopuolella
a relative sukulainen
a neighbour naapuri
each other toisistaan
take care of huolehtia
other toinen; toiset; muut
enough tarpeeksi, riittävästi
around here täälläpäin
a building rakennus
altogether kaiken kaikkiaan
room tila
maybe ehkä
typical tyypillinen
make up keksiä
(a) fall syksy
in all kaiken kaikkiaan
go by kulkea ohi
Nanna mummi
a capital pääkaupunki
New Zealand Uusi-Seelanti
Large suuri
north pohjoinen
south etelä
a pen pal kirjekaveri
stay vierailla; pysyä
early aikainen
modern nykyaikainen
do the washing up tiskata
nearly lähes, melkein
a grandchild, grandchildren lapsenlapsi, lapsenlapset
guess arvata
in fact itse asiassa
manage pärjätä, selviytyä
a bunk bed kerrossänky
look like näyttää
a fridge jääkaappi
actually itse asiassa
grow kasvattaa, kasvaa
a plate lautanen
a fork haarukka
left jäjellä
forget unohtaa
take the rubbish out viedä roskat
across yli
a rock kivi, kallio
Pacific radio radio tyyni valtameri
got sai
permission lupa
allowed sallittu
holy pyhä
a report reportaasi, selostu
on top of päällä, huipulla
hide piilottaa, olla piilossa
single yksittäinen
anywhere missään
giant jättimäinen
dead kuollut
like niin kuin
a stone kivi, pieni kivi
when kun
move on jatkaa
hard kova
sandstone hiekkakivi
a plant kasvi
a pool lammikko, allas
furry turkispeitteinen, pörröinen
into sisään
a hole kolo, reikä
life elämä
excuse me anteeksi
a moment hetki
a flask retkipullo
in the middle of keskellä
shade varjo
for now tällä kertaa, toistaiseksi
burn alive läkähtyä
Created by: kuittinen