Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Catalan

QuestionAnswer
ser jo sóc, tu ets, ell/a és, nosaltres som, vosaltres sou, ells/es són.
dir-se jo em dic, tu et dius, ell es diu, nosaltres ens diem, vosaltres us dieu, ells es diuen.
masculí començat per consonant: en o el Pere.
masculí començat per vocal l’Antoni.
femení començat per consonant: la Laia.
femení començat per vocal l’Aina.
com como
qui quien
vostè usted
que hi ha la __________? Is there a ...here
no, ja no hi és No he/she is not here
cantar conj canto, cantes, canta, cantem, canteu, canten
témer conj temo, tems, tem, temem, temeu, temen
dormir conj dormo, dorms, dorm, dormim, dormiu, dormen
this aquest
that (2nd) aquest (aqueix)
that (3rd) aquell
here aqui
there (2nd) aqui
there (3rd) allà (allí)
bien
doncs pues
no ho sé no lo sé
també tambien
molt mucho
me’n vaig me voy
tinc pressa tengo prisa
fins una altra hasta otra
s’equivoca ‘se equivoca’
m’he equivocat ‘me he equivocado
no hi fa res ‘no importa
voler conj querrer - vull, vols, vol, volem, voleu, volen
gens nada
per por, para
sense sin
ja m’està bé “me parece bien
triat, triar escogido, escoger
beure beber
cuit / cru cocido / crudo
gel hielo
prendré “tomaré”,
peix pescado
musclos mejillones
tomàquets tomates
cebes cebollas
ampolla botella
oli aceite
espàrrecs espárragos
enciam lechuga
vi vino
pinya pina
paquet paquete
llauna lata
olives aceitunas
pa pan
arròs arroz
entremesos entremeses
meló melón
pernil jamón
molls muelles
amanida ensalada
sípia sepia
aigua agua
Dilluns Lunes
Dimarts Martes
Dimecres miercoles
Dijous Jueves
Divendres viernes
Dissabte sabado
Diumenge diumenge
estar (conj) estic, estàs, està, estem, esteu, estan.
viure conj vivir - visc, vius, viu, vivim, viviu, viuen.
conèixer conj conocer - conec, coneixes, coneix, coneixem, coneixeu, coneixen.
al costat (de), al lado de
davant delante
darrere detras
a dalt (de tot) arriba (de todo)
a baix abajo
a l’esquerra a la izquierda
al mig a medio
a la dreta a la derecha
al fons al fondo
tornar volver
pujant subiendo
baixant bajando
fer conj hacer, faig, fas, fa, fem, feu, fan.
saber conj sé, saps, sap, sabem, sabeu, saben.
anar conj ir - vaig, vas, va, anem, aneu, van.
anar-se’n irse - me’n vaig, te’n vas, se’n va, ens en anem, us en aneu, se’n van.
llevar-se ‘levantar-se de la cama’
sortir salir
plegar acabar de trabajar’
deixen dejan
conec conozco
treballes trabajas
esmorzar desayunar
dinar comer
sopar cenar
àpa comida
sempre simpre
dos cops dos veces
dues vegades dos veces
cantant tono
cantanteto tono
escombrar barrer
rentar els plats fregar los platos
visca la vida viva la vida
fregar el terra fregar el suelo
fort fuerte
lleuger ligero
cap a hacia
Què vols? ¿Qué quieres?
Quin/a/s/es vols? ¿Cuál quieres?
Quin/a/s/es ___ vols? ¿Qué/Cuál ___ quieres?
Created by: bbloomberg92