Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

fraz_slovesa_02

frázová slovesa

QuestionAnswer
give up vzdát se
acquit oneself well osvědčit se
come to probrat se, přijít k sobě
answer for ručit za
bring up vychovávat
go into vstoupit, dát se na
go pale zblednout
come over přepadnout, pocítit
abound with sth oplývat čím
go with chodit, ladit
come out skončit, vyjít najevo
grow up vyrůst, dospět
end up ukončit
come upon narazit na někono, potkat
go for napadnout, platit, dojít pro něco
answer back odmlouvat
go back vrátit se
come up objevit se
come back vrátit se
go out odejít, chodit do společnosti
agree with souhlasit s
come by získat
go after pronásledovat
come off odpadnout
go in vejít
agree to svolit k
go over přejít, projít, kontrolovat
go by řídit se, plynout, jednat
go up stoupat
go off odejít, odjet, vystřelit, proběhnout
go away odjet, odejít
go through projít, podstoupit
go on pokračovat, stávat se
come in dorazit, přijet do (města, domu)
come on zlepšovat se
knock over převrhnout, porazit (autem)
hollow out vydlabat, vyhloubit, vymlít
head for mířit, směřovat
iron out vyžehlit, urovnat (problémy)
jack up nadzvednout heverem
indulge in sth holdovat něčemu
hold out bránit se
hang on počkat, vydržet
keep abreast of držet krok s čím
hand out rozdávat, udělit
knock out omráčit, uspat
hold back zadržet, potlačit (slzy), zatajit
hurry up zrychlit
jot down poznamenat si
knock off zlevnit, skončit práci
hand in předložit, odevzdat
hold on počkat, vydržet, vytrvat
hold with souhlasit
hold up podpírat, přepadnout (banku)
hand over předat, odevzdat, vydat
idle away promarnit
knock down shodit, povalit, porazit
hang up zavěsit, pověsit, oběsit
look up vyhledat, zlepšovat se
look at dívat se na
let in vpustit, propouštět
live on živit se čím
look to spoléhat na, očekávat
pull in zastavit, zaparkovat
pop up objevit se
lead away odvádět
pull down zbořit
lay out vyložit, složit, utratit
pull off svléknout, zvládnout
liven up oživit, zpestřit
play up zdůrazňovat, zlobit
let up přestat, ustat
lop off ořezat, osekat
pick up zvednout, sbírat
line up seřadit se
link up navázat spojení
lie about válet se, povalovat se
pop out odskočit si
mess up zkomplikovat
lay down položit, určit, stanovit
lean on spoléhat se na koho
lie down lehnout si
pop in stavit se
lean out vyklonit se
pull up zastavit se, zvednout
lean over naklánět se, sklánět se
light up rozzářit se, osvětlit
mess around flákat se
lay aside odložit
lead on vést, jít první
look back ohlédnout se
lay off propustit
look on přihlížet
look after starat se o
let off propustit, nechat jít, vystřelit
lay on zprostředkovat, zařídit
leave out vypustit, vynechat
look for hledat
put on an act předstírat
lean back zaklonit se
lean forward předklonit se
pull over zajet na stranu
play down zlehčovat
pull through dostat se z čeho
lead up to vést k čemu, vyústit v co
pull out vyjet
mess about povalovat se
look out vyhlížet, dávat pozor
pick on vybrat si
let out nechat odejít, osvobodit
let down zradit, zklamat, vypustit
lever up zvednout pomocí páky
mop up vytřít, setřít
pick out zahlédnout
live down překonat
worry about strachovat se o
wear down opotřebovat se, obnosit, sešlapat se
whittle away ořezávat, zmenšovat, oslabovat pravomoc
wire up zapojit, připojit (přístroj)
wash down opláchnout, spláchnout
wave on dát někomu pokyn, nasměrovat
wash away odnést, odplavit
wash out opláchnout, smýt se, vyprat se
zero in on soustředit, zaměřit se na, zamířit (zbraň)
weigh up zhodnotit, posoudit, odhadnout, porovnat
zoom in udělat detail, zaostřit, přiblížit objek
win through nakonec se prosadit, zvítězit
watch out dávat (si) pozor
yield to dopřát, uspokojit
water down rozředit, zředit, zmírnit účinek
witness to dosvědčit něco, svědčit o něčem
win over získat, naklonit si někoho
while away krátit si čas/dlouhou chvíli
wear off vyprchat, ztratit se, pominout
weigh down (with) zatížit, tížit
yell out vykřikovat, hulákat
wipe down vytřít, vyčistit
write down zapsat, poznamenat si
run across přejít na druhou stranu
write off odepsat/zatratit někoho
weed out protřídit, vyřadit
win back získat zpět
wind down postupně ukončit, utlumit (výrobu)
wear out opotřebovat, obnosit, vyčerpat/unavit
wipe away/off utřít, setřít
yield up přenechat, postoupit, vzdát se (odpovědnosti)
zoom out vzdalovat objektivem, vzdálit objekt
wash off smýt, vyprat (se)
whip up vyburcovat, vybičovat, narychlo udělat
watch out for mít se na pozoru před někým/něčím
wipe out vyhubit, vyhladit, zničit, srovnat se zemí
wipe up vytřít, utřít
wrap up zabalit (dárek), nabalit se, teple se obléknout
wish away přát si, aby něco (zpravidla nepřijemného)
wash up umývat nadobí, umývat se
wind up wind up
wave down mávnout na/zastavit auto/taxi
watch for číhat, vyhlížet někoho/něco
zip up zapnout na zip
wear on táhnout se, pomalu ubíhat
write back odepsat
think of přemýšlet
try for ucházet se
work on pracovat na něčem, působit na někoho
wish for přát si něco, toužit po něčem
whittle down zmenšit, zredukovat, snížit počet
work out vypočítat, spočítat, vypracovat, vytvořit
wear away odřít (se), opotřebovat se
Created by: ststepanek