Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Státnice SI

Pomůcka k učení na státnice OI SI

QuestionAnswer
Vztahy v UML
Druhy UML diagramů
GRASP
Deméteřino pravidlo
Creational Design Patterns
Structural Design Patterns
Behavioral Design Patterns
Zásady návrhu rozhraní
Integrace subsystémů
CORBA
COM
Integrace externích datových zdrojů
Nevýhody CVS
Pravidla pro tvorbu přenositelného kódu
Kompilace GNU balíků
Náklady vlastnictví systému
Net Present Value
Náklady spojené s výpadky
Nefunkcionální požadavky podle ISO 9126
Amadahlův zákon
Názvosloví chyb
Řízení rizika
Co obsahuje ERP
Druhy CRM
SOA formalismy
Struktura WSDL
Části UDDI
Choreografie
Implementace SOA
RDF a RDFS
OWL
Automatická kompozice sémantických služeb
QoS
Trust a reputace v SOA
Kategorie SW chyb
Modely spolehlivosti SW
Weibullova distribuce
Ortogonální pole
Strukturální analýza
Statická analýza
Dynamická analýza
Analýza datových toků
Temporální logiky
Temporální verifikace
UPPAAL
J2EE frameworky
Druhy virtualizace
Omezení cloudových aplikaci
Created by: 610241155