Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

UGEkonom Prawo

pomoc naukowa do egzaminu z prawa

QuestionAnswer
prawo to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.
norma prawna najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła wynikająca z przepisów prawnych wydana i zagwarantowana przez państwo.
moralność to ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa zespół norm postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe.
elementarne normy moralne zespół norm moralnych oczywistych dla całego społeczeństwa.
świadomość prawna prawna to ocena obowiązującego prawa przez społeczeństwo i postulaty dotyczące zmiany prawa w pożądanym przez społeczeństwo kierunku.
praworządność jest to taki stan faktyczny, w którym podstawowe dziedziny stosunków społecznych są uregulowane przepisami prawnymi i przepisy te są przez organy państwowe ściśle przestrzegane.
budowa normy prawnej 1.Hipoteza-określenie sytuacji 2.Dyspozycja-co należy zrobić a co jest zabronione 3.Sankcja-jakie ujemne skutki pociągnie za sobą niezastosowanie się do dyspozycji.
normy imperatywne obowiązują bezwzględnie - bez względu na wolę zainteresowanych osób.
normy dyspozytywne strony umowy zobowiązane są w trakcie jej wykonania postępować zgodnie z normami dyspozytywnymi tylko wtedy, gdy spraw, których norma dotyczy, nie uregulowały inaczej w umowie.
przepis prawny z niego składa się akt normatywny. Przepisem nazywamy elementarną część ustawy lub innego aktu normatywnego. Przepisem jest więc artykuł, paragraf, punkt, ustęp itd.
stosunek prawny Społeczny uregulowany przepisami prawa z których wnikają dla zainteresowanych określone prawa i obowiązki. Istota: podmiot stosunku prawnego może żądać od drugiego określonego zachowania się.
prawo podmiotowe to przysługująca określonemu podmiotowi prawa możność domagania się od innego podmiotu prawa pewnego zachowania się (oddania pieniędzy, udzielenia urlopu, wykonania zamówienia).
Created by: 100000361540256