Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavaim1

QuestionAnswer
has abdomen
képes (vmit csinálni) (be) able to (do sth)
fedélzeten aboard
szórakozott absent-minded
felszív, elnyel absorb
teljesen absolutely
elkísér accompany
harmonika accordion
felhalmozódik accumulate
pontos accurate
vádol accuse
elér (eredményt), megvalósít achieve
elismerés, köszönetnyilvánítás acknowledgement
ismerős, ismeretség acquaintance
alkalmazkodó adaptable
megfelelő, elegendő adequate
bámul, csodál admire
belépés, felvétel (pl. iskolába) admission
1. elismer 2. beenged, bebocsát admit
antenna aerial
befolyásol affect
(anyagilag) megengedheti magának afford
világos sör ale
juttatás, járulék allowance
átalakítás, módosítás alteration
meghökkent, bámulatba ejt amaze
erősítő amplifier
komfort amenity
szórakoztat, mulattat amuse
lázcsillapító antifebrile
fertőtlenítő antiseptic
felhívás, kérés appeal
étvágy appetite
tapsol applaud
közeledik, közelít approach
sárgabarack apricot
ív, diadalív arch
vitatkozik, megvitat argue
mesterséges, mű artificial
gyűlésterem assembly hall
feladat, megbizatás assignment
kapcsolatban áll vmivel (be) associated with sg
1. feltételez, elfogad 2. elvállal (terhet, felelősséget) assume
megkísérel, megpróbál vmit tenni attempt
figyelmes attentive
padlás attic
tekintély, hatalom authority
lavina avalanche
tudatában van vminek (be) aware
szörnyű, borzasztó, rémítő awful
tollaslabda badminton
csali bait
kötés bandage
korlát bannister
becsap, bevág bang
folyópart bank
ugat bark
árpa barley
talicska, targonca barrow
kiszolgáló (bárban), mixer bartender
bástya bastion
gerenda beam
elvisel, eltűr bear
cékla beetroot
1. koldul 2. kér beg
lefejez behead
hit, hiedelem belief
(meg)hajlít, (meg)hajol bend, bent, ~
bogyó berry
születési anyakönyvi kivonat birth certificate
püspök bishop
keserű bitter
monokli black eye
hibáztat, okol vkit vmiért blame sb for sth
redőny, reluxa blinds
hóvihar blizzard
virágzik, virág bloom
homályos blurred
henceg boast about sth
kötvény, kötés bond
erőszakos, uralkodó bossy
kifütyül, pfujol boo
könyvmoly bookworm
zavar bother
tál bowl
ugrál (pl. labda), pattan bounce
fogszabályzó braces
réz brass
zsemlemorzsa breadcrumbs
mellúszás breast stroke
(alkohol)szonda breathalyser
bermuda nadrág breeches
szellő breeze
tégla brick
rövid, tömör brief
fényes, ragyogó, sugárzó brilliant
1. sörte 2. tüske bristle
széles broad
bross brooch
patak brook
vödör bucket
törpepapagáj budgie
lökhárító bumper
kalács; kerek, édes sütemény bun
csokor bunch
özönlik, kiárad burst, ~, ~
bokor bush
sűrű, bozontos bushy
kürt, sziréna, duda buzzer
bugás, búgó buzzing
kerülőút bypars
apropó by the way
káposzta cabbage
kanna, konzervdoboz can
ebédlő, étkezde canteen
szeszélyes capricious
szén carbon
indigó carbon paper
gondtalan carefree
gondtalan, figyelmetlen careless
gondnok caretaker
szegfű carnation
ács, asztalos carpenter
vés, metsz, farag carve
szereposztás, dob, hajít cast
sérülés, sebesülés casualty
szembetűnik catch the eye
vendéglátóipar catering industry
szarvasmarha cattle
karfiol cauliflower
ok, okoz cause
mennyezet ceiling
zeller celery
bizonyítvány, igazolás, okirat certificate
képesített certified
esély, lehetőség, véletlen, váratlan chance
csillár chandelier
fickó chap
meggtölt (pl. akkut) 2. vádol 3. felszámít (költséget) charge
meg van bízva vmivel be in charge of sth
jótékonyság, irgalmasság charity
táblázat chart
üldöz, kerget chase
kockás checked
kivizsgálás check-up
arc, orca cheek
szemtelen, arcátlan cheeky
buzdít, lelkesít, hurráz cheer
felvidul, felvidít cheer up
gesztenye chestnut
lehűt chill
hideg, hűvös chilly
porcelán china
énekkar, kórus choir
válogatós choosy
vagdal, darabol chop
keresztelés christening
keresztény Christian
kereszténység Christianity
pufók, pirospozsgás chubby
1. keringés 2. eladott példányszám circulation
1. igény, követelés 1. igényel, igényt tart, követel 2. állít, bizonygat vmit claim
tapsol clap
agyag clay
szikla cliff
gémkapocs clip
nyom(ravezető jel), kulcs clue
ügyetlen, esetlen clumsy
szén coal
koporsó coffin
egybeesés, összetalálkozás coincidence
összeesik collapse
gallér collar
(össze)ütközik collide
összeütközés collision
fésű comb
1. átjön, meglátogat 2. magához tér come round
magához tér come to
felmerül (pl. probléma) come up
vessző comma
megemlékezik commemorate
megjegyzést tesz vmire comment on sth
elkövet commit
ingázik commute
vasútrfülke, szakasz compartment
szánalom, részvét, könyörület compassion
versenyez compete
dicsér, dicséret, bók compliment
komponál, alkot compose
felfog, megért comprehend
borogatás compress
kötelező compulsory
1. kapcsolat, vonatkozás 2. törődés « érint, vonatkozik vmire, vkire concern
agyrázkódás concussion
magatartás conduct
beismer, bevall confess
1. beismerés 2. gyónás confession
bizalmas, titkos confidention
elkoboz confiscate
összekever, összetéveszt confuse
gratulál vkinek vmihez congratulate sb on sth
lelkiismeretes conscientious
tudatos, öntudatnál levő conscious
tekint, mérlegel, megfontol consider
következésképpen consequently
jelentős considerable
szorulás constipation
tanácskozik, értekezik consult
fertőző contagious
korabeli, kortárs contemporary
elégedett contended
harc, küzdelem, verseny contest
ellentmondás contradiction
hozzáad, hozzásegít contribute
1. hozzájárulás 2. közreműködés contribution
kényelmes, alkalmas convenient
kényelem convenience
futószalag conveyor belt
megbirkózik vmivel cope
réz copper
kötél, zsinór cord
(parafa)dugó cork
testi fenyítés corporal punishment
(ki)javít correct
tudósító correspondent
folyosó corridor
lakályos, meleg, barátságos (otthon) cosy
kunyhó, villa cottage
mindig a TV előtt ülő személy, otthonülő couch potatoe
megye county
1. bíróság, törvényszék 2. pálya (pl. golf, tenisz court
udvariasság courtesy
udvar courtyard
(tengeri) rák crab
megreped crack
nem gyűrődő crease-resistant
csúszik, mászik, kúszik creep
talpnyaló creeper
legénység, csapat crew
gyerekágy, bölcső crib
ropogós crisp, crunchy
horgol crochet
létfontosságú crucial
keresztrefeszítés crucifixion
kegyetlen cruel
mankó crutches
uborka cucumber
konyha(művészet) cuisine
göndör curly
ribizli currant
párna, vánkos cushion
szokás custom
vám customs
vámárunyilatkozat customs declaration
lecsökkent cut down
evőeszközök cutlery
Created by: PGergely1