Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

szavaim

QuestionAnswer
papirzsepi tissue
a bankszámlámon in my bank account
légkondicionálás air conditioning
légkondicionált air conditioned
légkondi air conditioner
karácsony este on Christmas Eve
karácsony napján (25/26) on Christmas Day
ág branch
bot, ágacska stick
fenyő fure/pine
kerület district
választható dolog, választék choice
étkezés meal
fogás course
előétel starter
pirospaprika (fűszer) paprika
paprika (zöldség) pepper
ponty carp
harcsa catfish
keszeg bream
pisztráng trout
lazac salmon
tonhal tuna
sült (olajban) fried
sült (sütőben) roast(ed)
panírozott breaded
rokon relative
tartó, tok case
ugyanaz mint the same as
főiskola college
egyetem university
közgazdaságtan economics
gazdasági economic
gazdaságos economical
gazdaságilag economically
újévi fogadalmat tenni make a New Years resolution
különleges alkalmakkor on special occasions
parlagfű ragweed
virágzik blossom
allergiásnak lenni vmire be allergy to sth
por dust
értékelni appriciate
ügyes skilled
izgatottan várni vmit look forward to doing sth
sövény hedge
kerítés fence
félpanzió half board
teljes ellátás full board
elérhető, kapható, megvásárolható available
diplomamunka thesis
letét deposit
leave Budapest indul Budapestről
leave for Budapest indul Budapestre
termelni produce
termék product
segíteni vkinek vmiben help sb with sth
alagsor basement
pince cellar
nyilvánvalóan obviously
megosztani vmit vkivel share sth with sb
cukrászda confectionery
szerencsére fortunately/luckily
sajnos unfortunately
huzat draft
rés gap
túró cottage cheese
kapor dill
kombi wagon
időrendben in chronological order
szakácskönyv cookery book
lízingelni lease
legjobb tudomásom szerint as far as i know
kamat interest
alkudozni bargain over the price
váltózár gear lock
kormány (autó) steering wheel
riasztó alarm system
sárkányrepülő hang-glider
földút dirt road
megkockáztatni vmit risk doing sth
húsleves stock
égen in the sky
összeházasodni get married
mentes víz still
szénsavas víz sparkling
forgalom (pénz) turnover
lerombol (épület) demolish
minifalu hamlet
meggyógyítani vkit heal sb
gumiabroncs tyre
aknavető mortar
dárda spear
pótkerék spare tyre
minek a rövidítése a NATO? stand for (what does NATO stand for?)
faláda wooden crate
kupac pyle of
áttekintés review
szemétdomb garbage heap
nagymértékben to a large extent
vizsgálat audit
beüzemelni vmit set sth up
ismerős familiar
flood árvíz
hintó carriage
bűnös (picit) culprit
közepes méretű medium-sized
általános general
akaraterő willpower
jellemző characteristic
elesni have a fall
bab bean
fogas zander
pörkölt stew
tejföl sour cream
tészta pasta
konkrét, adott specific
fogalmazz konkrétan be specific
május közepén in mid-May
petrezselyem parsley
csőr beak
különösen particularly/especially
apátság abbey
összehasonlítani vmit vmivel compare sth with sth
dönteni vmi mellett decide on sth
játszódik (vhol, vmikor) be set (the story is set in the 18th century)
ingatlanügynök real estate agent
félni vmitől be afraid of sth
felvenni vkit pick sb up/pick up sb
tovább menni/olvasni/sétálni go on/read on/walk on
kopogni az ajtón knock on the door
felszállni vmire get on sth
leszállni vmiről get off sth
beszállni vmibe get into sth
kiszállni vmiből get out of sth
együttérző symphatetic
szimpatikus nekünk we like him
többé kevésbé more on less
megijedve lenni be frightened
furcsán viselkedni behave in a strange way
meghátrálni back off
parketta wooden floor
lifttel menni take the lift
dolgozószoba study
felújít refurbish
küszöb doorsill
kerszet cross
egészségedre bless you
észrevenni notice
hosszú ideig tart take a long time
szabadnap day-off
3an vagyunk we are three of us
fejleszt improve
fokozatosan gradually
szokásos usual
higany mercury
nyersanyagok resources
csalódást keltő disappointing
nagyon meglepett astonished
feladat task
javasolni vmit suggest (doing) sth
elmagyarázni vmit vkinek explain sth to sb
kihúzni vmit unplug sth
bedugni plug sth
merni vmit csinálni dare to do sth
elfáradni get tired
gyülekezni, gyűjteni gather
helyet csinálni vminek make room for sth
motorháztető bonnet
csomagtartó boot
hegyi ösvény trail
csúcs summit
felmosó mop
seprű broom
jutalék commission
árrés margin
vki jobban tenné ha csinálna vmit had better do sth
pontban 12-kor at 12 sharp
lehasalni go prone
guggolni crouch
véletlenül accidentally
szándékosan deliberately
ismerni vmit be familiar with sth
kár hogy it is a pity that
sűrű, vastag thick
ugyanúgy néz ki look alike
eligazodni find your way
fajta/típus sort/type/kind
látványosság, látás sight
állvány rack
felismerni recognize
rúd bar
meglehetősen, egészen rather
bőven plenty of
bájos, elbűvölő charming
unni vmit be bored with sth
beleunni vmibe get bored with sth
padlástér loft
átalakítani vmit vmivé turn sth into sth
tetőablak skylight
szellőzés ventilation
földalatti átjáró undergound passage
fogadó inn
eloszt divide
elosztogatni, eladogatni give away
nagylelkű generous
viszonzásképpen in return
biztos, bizonyos certain
kistó pond
elszállásolás accommodation
előre, előnyben in advance
összesen altogether
kihirdet, bejelent announce
évenkénti, éves annual
megjelenés appearance
igénylőlap application form
(előzetes) bejelentés, (megbeszélt) találkozó appointment
megfelelő appropiate
körülbelül approximately
rendez, szervez arrange
is, szintén as well
hamutartó ashtray
kér ask for
kér vkitől vmit ask sb for sth
részt vesz attend
jár vhova, látogat vmit attend sth
elkerül avoid
mosdó basin
szakáll beard
tartozik vkihez, vmihez belong to
kanyar bend
támogatás/segély benefit
alja vminek bottom
1. okos, 2. csillogó bright
tájékoztató brochure
1. tűzálló edény, 2. ragu casserole
tisztviselő clerk
beküldési határidő closing date
1. távolsági busz, 2. edző coach
1. oszlop, 2. rovat (újságban) column
közös common
zeneszerző composer
fogalmazás composition
átfogó, teljeskörű comprehensive
kalauz conductor
áll vmiből consist of sth
kezelő orvos, konzultáló orvos consultant
levelezés correspondence
hitel credit
függöny curtain
foglalkozik vmivel deal with sth
süket deaf
levon, kivon deduct
függ vmitől depend on sth
kirak, kitesz display
vminek köszönhető, tulajdonítható due to sth
szél, perem edge
könyök elbow
választás (pl. elnök) election
mellékel enclose
felvilágosítás enquiry
beiratkozni enroll
mozgólépcső escalator
felbecsül estimate
kivéve except
kifejezés expression
kar (pl. egyetemi) faculty
1. világos (pl, haj) 2. tisztességes fair
elalszik fall asleep
beleszeret vkibe fall in love
fare viteldíj
rájön, megtud find out
virágüzlet florist's
liszt flour
folyékonyan fluently
előrejelzés forecast
villa fork
jól kijön vkivel get on with sb
szaft, szósz gravy
zöldségüzlet greengrocer's
üdvözöl vkit greet sb
fűszerbolt grocer's
vőlegény groom
találgat, kitalál guess
gyalogtúra, hegymászás hiking
stoppol (járművet) hitchhike
porszívó hoover
udvariatlan impolite
kellemetlen eset incident
beleértve including
income jövedelem
jelez, mutat indicate
(név) kezdőbetű initial
tinta ink
ragaszkodik vmihez insist on sth
ellenőr inspector
helyette instead
szándékozik tenni vmit intend to do sth
érdeklődik vmi iránt interested in sth
magába foglal involve
zselé (cukor), lekvár jelly
csomópont junction
tájékoztató leaflet
elindul vhova leave for
előadás lecture
fekszik(lie, lay, lain), hazudik (lied) lie
irodalom literature
gondoskodik vkiről, vigyáz rá look after
kikeres (szótárból) look up
teherautó lorry
családi állapot marital status
1. meccs 2. gyufa match
autószerelő mechanic
javít, szerel mend
szörnyű, szerencsétlen miserable
főleg mostly
bajusz moustache
ápolatlan, elhanyagolt neglected
nyugdíj old-age-pension
közönséges, mindennapos ordinary
kiemelkedő outstanding
a túloldalon, hátlapon overleaf
sápadt pale
lábas, serpenyő pan
kamra pantry
csomag parcel/packet
résztvevő participant
személyi adatok particulars
1. elmegy valami mellett 2. átad, odanyújt pass
borsó pea
körte pear
nyugdíjas pensioner
megenged permit
egyszerű, sima plain
peron, vágány platform
kellemes pleasant
hordozható portable
orvosi recept prescription
valószínűleg probably
folyamat process
tudás (magas szintű) proficiency
kiejtés pronounciation
pontos (óra) punctual
cél purpose
elszállásol vkit put sy up
egészen quite
csöndes(en) quiet(ly)
idéz quote
ésszerű, elfogadható reasonable
nyugta, blokk receipt
rendszeres regular
bérleti díj rental
képviselő representative
útvonal route
rombol, romba dönt ruin
rohan rush
kanapé settee/sofa
műszak (munkában) shift
vkit körbevezet show sb around
mókás, dilis, ostoba silly
vázlat sketch
álmos sleepy
1. diafilm 2. csúszda slide
tüsszög sneeze
torokfájás sore throat
szemüveg spectacles
betűz spell
papírbolt stationer's
szint (épületnél) storey
előváros, zöldövezet suburb
feltételez suppose
rendelő surgery
környék surroundings
gyorsír take shorthand
vizsgázik, vizsgát tesz take an exam
ideiglenes, átmeneti temporary
félév, szemeszter term
1. hogy (kötőszó) 2. az, azt (mutató névmás) 3. ami, amit (kötőszó) that
akkor, azután then
mint than
sovány thin
ritkuló, kopaszodó thinning
jelet tesz, kipipál tick
csempe tile
borravaló tip
vmi felé towards
1. a londoni földalatti, 2. cső tube
tandíj tuition fee
hacsak nem... unless
szokatlan unusual
ér, megér vmit worth
Created by: PGergely1