Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruotsi 4-6

Ruotsin koe Huhtikuu 2012

QuestionAnswer
Vänlig service på NK Ystävällistä palvelua NK:ssa
vänlig, vänligt, vänliga ystävällinen
hurdan, hurdant, hurdana millainen
service, servicen palvelu
ungdomar, ungdomarna nuoret
vår testshoppare testishoppaajamme
kolla, kollar, kollade käydä "tsekkaamassa"
ett varuhus, -huset, -hus,-husen tavaratalo
den har gången tällä kertaa
den här, det här, de här Tämä, tämä, nämä
Titta på, tittar på, tittade på katsella
kläder, kläderna vaatteet
behöva, behöver, behövde tarvita
ny,nytt,nya uusi
en jacka, jackan, jackor, jackorna takki
en expedit, expediten, expediter, expediterna myyjä
Kan jag hjälpa till? Voinko auttaa?
dendär, det där, de där tuo, tuo, nuo
Har ni andra färger? Onko teillä muita värejä?
annan, annat, andra toinen, muu
en färg, färgen, färger, färgerna väri
rött och blått punaista ja sinistä väriä
röd, rött, röda punainen
blå, blått, blå(a) sininen
jag vill ha haluan
min storlek minun kokoni
en provhytt, -hytten, -hytter, -hytterna sovituskoppi
där borta tuolla
Hur känns jackan? Miltä takki tuntuu?
passa, passar, passade sopia
perfekt täydellisesti
perfekt, perfekt, perfekta täydellinen
hur mycket kuinka paljon
kosta, kostar, kostade maksaa. Olla hintana
en krona, kronan, kronor, kronorna kruunu
normalt normaalisti
normalt, normalt, normala normaali
Vilket fynd! mikä löytö
ta, tar, tog ottaa
fint,… hienoa, …
betala kontant maksaa käteisellä
betala med kort maksaa kortilla
betala, betalar, betalade maksaa
en legitimation, legitimationen henkilöllisyystodistus
javisst tottakai
Ett ögonblick hetkinen
Kläder Vaatteita
en keps lippalakki
en mössa pipo
en behå, behån rintaliivit
trosor, trosorna pikkuhousut
strumpbyxor, -byxorna sukkahousut
kalsonger, kalsongerna kalsarit
en blus pusero (naisten)
en skjorta paita
en topp toppi
en t-tröja t-paita
en ylletröja villapaita
en jacka takki
en kappa takki
ett skärp vyö
byxor, byxorna housut
jeans, jeansen farkut
en kjol hame
en klänning mekko
sockor, sockorna sukat
stövlar, stövlarna saappaat
träningsskor, -skorna lenkkarit
Så fixar du festen Näin järjestät juhlat
trött, trött, trötta på något väsynyt johonkin
en höst, hösten syksy
fixa, fixar, fixade järjestää
en fest, festen, fester, festerna juhla
för (prepositio) jollekin
en vän, vännen, väimer, vännerna ystävä
så här tällaiselta; näin
kan voi
ett inbjudningskort, -kortet, -kort, -korten kutsukortti
se ut näyttää joltakin
se, ser, såg nähdä
Välkommen på knytkalgs Tervetuloa nyyttikesteille
alla vänner kaikki ystävät
Kom! Tule !/Tulkaa !
hem till mig minun luokseni, kotiini
den 1 november = den första november ensimmäinen marraskuuta
en adress, adressen, adresser, adresserna osoite
Ta med! Ota/Ottakaa mukaan!
något att äta jotain syötävää
t.ex. = till exempel esim. = esimerkiksi
en köttbulle, -bullen, -bullar, -bullarna lihapulla
en prinskorv, -korven, -korvar, -korvarna prinssinakki
ett kycklingben, -benet, -ben, -benen kanankoipi
bröd, brödet leipä
eller tai, vai
chips, chipsen perunalastut
Jag bjuder på ... Minä tarjoan …
bjuda på, bjuder på, bjöd på tarjota jotakin
sallad,salladen salaatti
bål, bålen booli
läsk, läsken limsa
Ring och anmäl dig! Soita ja ilmoittaudu!
senast viimeistään
24.10 = den tjugofjärde oktober 24. lokakuuta
en mobil, mobilen, mobiler, mobilerna matkapuhelin, kännykkä
Det blir disco senare på kvällen Myöhemmin illalla on disko
bli, blir, blev tulla joksikin
ett disco, discot, discon, discona disko
senare myöhemmin
en skiva, skivan, skivor, skivorna levy; viipale
ett glas, glaset, glas, glasen lasi
en apelsin, apelsinen, apelsiner, apelsinerna appelsiini
äppeljuice, -juicen omenatuoremehu
ett äpple, äpplet, äpplen, äpplena omena
sockerdricka, -drickan sitruunasooda
is, isen jää
Dekorera! Koristele! / Koristelkaa!
skivor av apelsin appelsiiniviipaleet
en citron, citronen, citroner, citronerna sitruuna
januari tammikuu
februari helmikuu
mars maaliskuu
april huhtikuu
maj toukokuu
juni kesäkuu
juli heinäkuu
augusti elokuu
september syyskuu
oktober lokakuu
november marraskuu
december joulukuu
resa, reser, reste matkustaa
i sommar tänä kesänä
fråga, frågar, frågade kysyä
ungdomar, ungdomarna nuoret
deras heidän
sommarplaner, -planerna kesäsuunnitelmat
jag ska åka aion matkustaa, matkustan
åka, åker, åkte matkustaa, mennä
Spanien Espanja
i juni kesäkuussa
en vecka, veckan, veckor, veckorna viikko
en familj, familjen, familjer, familjerna perhe
hyra, hyr, hyrde vuokrata
en stuga, stugan, stugor, stugorna mökki
Stockholms skärgård Tukholman saaristo
när vi kommer hem kun me tulemme kotiin
åka på scoutläger mennä pattioleiriJIe
Gotland Gotlanti
bo, bor, bodde asua
ett tält, tältet, tält, tälten teltta
bada, badar, badade uida, käydä uimassa
segla, seglar, seglade purjehtia
det ska bli kul siitä tulee hauskaa
om det regnar jos sataa
regna, regnar, regnade sataa
där siellä
ett par gånger pari kertaa
per år vuodessa
därföratt siksi että, koska
från Torneå Torniosta
en massa släktingar paljon sukulaisia
släkting, släktingen, släktingar, släktingarna Sukulainen
åka bil mennä, matkustaa autolla
upp ylös
om vi har tid jos meillä on aikaa
ha, har, hade olla jollakin, omistaa
stanna i stan jäädä kaupunkiin
stanna, stannar, stannade "jäädä
sommarjobba, -jobbar, -jobbade olla kesätöissä
en moster, mostern, mostrar, mostrarna täti, äidin sisko
ett kafe kaffet, kafeer, kafeerna kahvila
hela sommaren koko kesä
föräldrar, föräldrarna vanhemmat
tilllandet maalle
i juli heinäkuussa
Vad skönt ... Miten ihanaa ...
skön, skönt, sköna ihana
att että
få, får, fick saada
ensam, ensamt, ensamma yksin
i tre veckor kolmen viikon ajan
åka på språkkurs mennä kielikurssilJe
en kurs, kursen, kurser, kurserna kurssi
det ska bli häftigt siitä tulee mahtavaa
häftig, häftigt, häftiga upea, mahtava
Jag gillar att resa. Pidän matkustamisesta.
gilla, gillar, gillade pitää jostakin
Jorden runt maailman ympäri
tillsammans yhdessä
en bästis, bästisen, bästisar, bästisarna 2 paras kaveri
fylla, fyller, fyllde täyttää
ha råd olla varaa
Vart ska du resa i sommar? Minne aiot matkustaa tänä kesänä?
Created by: kuittinen