Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1300 english swedish

QuestionAnswer
introduce införa (inför, införde, infört)
fridge kylskåp (-et, -0)
as good as usual lika fin som vanligt
take part vara med
singer (female) sångerska
certain - adj vissa
Queen of Lake Mälaren, the Mälardrottningen
the food goes bad maten blir skämd
the hotel was fully booked hotellet var fullt
expression of pleasant surprise Å!
salt salt, ett
desert öken (-en, -nar)
be, exist - v finnas (finnas, finnades, finnats)
probably troligen
children's party barnkalas (-et, -0)
dark mörk
have a coffee fikar
what a vilken
common, usual vanlig (-t, -a)
central heating centralvärme (-n)
change växla
do/make göra
liquid -n vätska (-an, -or)
love -v älskar
Asia Asien
earth jord (-en, -ar)
special offer extrapris (-et, -er)
further ytterligare
pneumonia lunginflammation (-en, -er)
gymnastics gymnastik (-en)
yes, certainly, of course javisst
how hur
desk skrivbord (-et, -0)
once a second en gång i sekunden
can you tell us? kan ni tala om för oss?
perhaps kanske
Finnish owman finska (-n, -or)
meat kött, ett
duck race ankrace (-t, -n)
their deras
throw out - v slänga ut (-er, -de, -t)
list list/a (-an, -or)
person person (-en, -er)
indoors inomhus
I do hope he'll come! Måtte han komma!
student discount studeranderabatt (-en, er)
since then sedan dess
take part in decision making vara med och bestämma
asparagus sparris
worse than sämre an
get used to vänja dig
it, that det
berry bär (-et, -0)
crossroads vägskål (-et, -0)
talk - v prata
is shown (lit. stands) står
Finnish finska (-n)
refugee flykting (-en,-ar)
was born är född
related besläktade
interest - n intresse (-t, -n)
usual vanlig
know - v veta
chicken, a kyckling, en
deserted ordinarie (inv)
divorce - v skilja sig
borrow' euphemism for steal låna (-ar, -ade, -at)
well-known välkänd
have a nice journey trevlig resa
sister in law svägerska
proud stolt
dip, plunge - n dopp (-et, -0)
live - v leva (-er, -de, -t)
light a camp fire göra upp eld
may I have? kan ja få?
cap mössa (-an, -or)
be fooled lura dig
cure - v bota
powerless maktlös
to the west mot / ät väster
the ships, the boats båtarna
slip underklänning (-en, -ar)
larger större
stripping of Xmas tree julgransplundring (-en, -ar)
busy, engaged (line) upptaget
time - n tid (-en, -er)
last year förra året
right next to strax intill
earrings örhånge (-t, -n)
underdeveloped underutvecklat
please old on var god dröj
wine list vinlista (-an, -or)
ten past seven tio över sju
all of us allesamman
table by the window fönsterbord (-et, -0)
each one of us var och en av oss
out here by här ute vid
anything, whatever vad som helst
little brother lillebror
clergy präster
Italian italiensk
herring sill (-en, -ar)
trainee praktikant
dragon drake (-en, -ar)
rest - n rest (en, -er)
hurry skynda sig
some någon
one, you man
Indian indisk
that is to say dvs (det vill säga)
to the right of till höger om
a little lite grann
if we feel like it om vi har lust
serious allvarlig
to be added tillkomma (-mmer, -mm, -mmit)
opera opera (-an, -or)
radishes rädisor
exquisite utsökt
peaceful stilla (inv)
finished slut (inv)
success framgång (-en, -ar)
conversation konversation
chemistry kemi (-n)
read, study - v läsa (-er, -t, -t)
holiday (from work) semester
unisex både damer och herrar
stomach mage (-en, -ar)
tie slips
on; at
southern södra
midnight midnatt, en
on Tuesdays på tisdagarna
water vatten (vattnet, -0)
which (en words) vilken
tutoring undervisning (-en)
distinguish oneself gjort sig förtjänt
second andra
before förut
in front/ there (loc), forward (move) framma / fram
about ungefär
get into reverse gear lägga in backen
approximately ungefär
plant - n växt (-en, -er)
burn - intr v brinna (-er, brann, brunnit)
hasn't got time har inte tid
celebrate fira (-ar, -ade, -at)
wake, rouse -v väcka
turn - v svänga (svänger, svängde, )
doctor läkare (-n, -0)
Labor Day Första maj
know - v känna (-er, kände, känt)
glass, a glass, ett
often ofta
then - conj dess
system system (-et, -0)
beach strand (-en, stränder)
treasury skattkammare (-n, -0)
pay - v betala
same samma
freshly baked nybakade
full full
old people's home ålderdomshem (-met, -0)
eighteen arton
terrible förfärlig
believe - v tro (-r, -dde, -tt)
window fönster (fönstret, fönster)
came kom
young people ungdom (-en, -ar)
I am on a diet jag måste hålla diet
fluent flytande
grilled grillad
each one var och en / var och ett
hours timmar
she burned the letter hon brände brevet
from från
it isn't det är det inte
fast - adj snabb
petrol bensin (-en)
move - v flytta (-ar, -ade, -at)
fish dishes fiskrätter
railway station järnvägsstation (-en, -er)
people's rep ombudsman (-nen, ombudsmän)
things to put on rolls pålägg (-et, -0)
lie - intr v ligga (-er, låg, legat)
Happy Easter! Glad Påsk!
French fransk
use - v använde (-er, använde, använt)
big city storstad (-en, städer)
every time varje / var gång
from here härifrån
thing sak (-en, -er)
anybody, whoever vem som helst
through genom
only enda
change-over omläggning (-en)
Best wishes for the New Year! God Fortsättning!
again igen
both… and.. både… och..
New Year's Eve Nyårsafton
knows vet
develop utveckla (-ar, -ade, -at)
traffic trafik (-en)
home hemma
that was all det var allt
another car en annan bil
hope - n hopp (-et)
expressions of disgust Usch! Fy! Hu!
cornflakes flingor
private plot tomt (-en, -er)
in (time) om
celebrate fira (-ar, -ade, -at)
look - v titta
nowadays numera
some/anything någonting
friends fm political party partivänner
multi-cultural mångkulturell
is included ingå (-r, ingick, ingått)
neck nacke (-en, -ar)
shoes skor, ett par
infected smittade
mineral water mineralvatten (-vattnet, -0)
involuntarily ofrivilligt
gloves handskar, ett par
royal couple kungapar (-et, -en)
give way väjningplikt
please vill du vara snäll och
right up to today än in i vår tid
begin börja
offer - n erbjudande (-t, -n)
here / to here här / hit
use - v använder
know / be able to - v kunna (kan, kunde, kunnat)
important viktig (-t, -a)
go swimming bada
everything allting
waitress servitris (-en, -er)
at least åtminstone
bought köpt
student student (-en, -er)
a reasonable price ett rimligt pris
exactly jämnt
until tills
cooked meat charkvaror
without utan
why? varför?
far-away fjärran (inv)
throat hals (-en, -er)
coming kommande
graceful graciös
apple juice äpplemust
upside down upp och net
adorn - v pryda (-er, -dde, -tt)
old person, the den gamle
radiator kylare (-en, -0)
pork chop fläskkotlett (-en, -er)
surplus överskott (-et)
masseuse massös
bank bank (-en, -ar)
any alcohol något starkt
spring vår (-en, -ar)
tempting lockande
ask a question fråga (-r, -de, -t)
wallet plånbok (-en, plånböcker)
observation iakttagelse (-n, -r)
need not, doesn't /didn’t have to måste inte
to church i kyrkan
it looks band det ser illa ut
wonderfully underbart
not at all inte alls
crossroads vägskorsning (-en, -ar)
float - v flyta (-er, flöt, flutit)
which vilken (vilket, vilka)
wander around vandra (-ar, -ade, -at) omkring
teacher (female) lärarinna
enough; probably, I expect nog
regret - v beklagar
get up stiger upp
socks sockor, ett par
tin burk (-en, -ar)
strawberry gateau jordgubbstårta
that sounds good det låter gott
as common as lika vanligt som
this is the first time det här är första gången
read - v past läste
homogeneous enhetlig
through fast
petrol station bensinmack (-en, -ar)
exchange - v byta
warning sign varningsmärke (-t, -n)
twenty-five past eight fem i halv nio
slice -v skiva
fits passar
dislike - v ogilla
see you soon! vi ses snart!
reason skäl (-et, 0)
straight on rakt fram
market stall torgstånd (-et, -0)
seriously på allvar
map, town plan karta (-an, -or)
once a day en gång om dagen (irr)
really faktiskt
takes care of tar hand om
third tredje
fall in love with förälska sig i
during the 60s and 70s under 60- och 70-talet
without utan
middle-aged medelålders (inv)
cardigan koft/a (-an, -or)
knee knä (-(e)t, -n)
happiness, luck lycka
on Thursdays på torsdagarna
have you driven on the right? har du kört i högertrafik?
wreath krans (-en, -ar)
cloudy molnight
statue en staty
which (et words) vilket
lift, the hissen
surface - n yta (-an, -or)
cucumber gurk/a (-an, -or)
admission insläpp
keeps moving rör sig
horn signalhorn (-et, -0)
sold out utsålt
energy energi (pr sh)
around kring
most people de flesta
sports club, gym idrottsklubb
withdraw ta ut
motor motor (-n, motorer)
pocket fick (-an)
come then kom då
double room dubbelrum (-met, -0)
is included ingår
what it feels like hurt det känns
begin börjar
device, apparatus apparat (-en, -er)
crack and split spricka
the first time första gången
outside utanför
soon strax
handkerchief näsduk (-en)
expression of pain Aj! O!
engineer ingenjör (pr sh)
on average i medeltal
origin ursprung (-et, 0)
something else något annat
wherever vart… än
usually do something bruk/a (-ar, -ade, -at)
take place äga rum (-er, -de, -t)
read - v läsa (-er, -te, -t)
it's lucky det var tur
consumer konsument (-en, -er)
he was drunk yesterday han var full igår
tooth tand (-en, tänder)
famous berömd (berömt, berömda)
in the evening på kvällen
hotel hotell (-et, -0)
very kind jättesnällt
hurry up skynda dig
salmon lax, en
immigrant invandrare (-n, -0)
anyway i alla fall
to till
unhappy olycklig
part-time deltid
tremendously väldigt
takes tar
wild vild (vilt, vilda)
it will be nice det ska bli skönt
up (loc)/ up (move) uppe / upp
headlight lykta (-an, -or)
Northern Sweden Norrland
embarraseed generad (pr sh)
adult vuxen (vuxna)
style - n stil (-en, -ar)
that's OK det går bra
bread bröd (-et, 0)
potato potatis (-en, -ar)
reindeer keeping renskötsel
shut - v stänga
that is enough det räcker
feel - v känna sig
up upp
slow down saktar farten
has taken har tagit
there dit
breast bröst (-et, -0)
thirsty törstiga
see you! vi ses!
answer -v svara
language språk (-et, 0)
gooseberries krusbäar
surname efternamn
milk (en) mjölk
will we have time? hinner vi?
practically praktiskt taget
birch branch björkkvist (-en, -ar)
teenager tonåring (-en, -ar)
pupil elev (-en, -er)
car thief biltjuv (-en, -ar)
shop - v handlar
have booked har beställt
of course, as you know ju
other things annat
queue kö (-n, -er) (pron w hard k)
butter? smör
museum museum, ett (pl museer)
next, the next nästa (inv)
Chinese kinesisk
you know, of course ju
mouth mun
a little lite
maid, attendant tärna (-an, -or)
below, under nedanför
peas ärter
sell - v säljer
generous generös (pr sh)
journalist journalist (pr sh)
been imported importerats
single enda
outward/s utåt
the… the… ju… desto…
fetch -v hämta (-ar, -ade, -at)
found - v grunda (-ar, -ade, -at)
Lapp, Laplander same (-n, -r)
grade - n betyg (-et, -0)
post office, the posten
name namn
account konto (-t,-n)
marathon race maratonlop (-et)
swimming simning (-en)
extract - v dra ut (-r, drog, dragit)
be shared out, awarded delas ut
right to vote rätt att rösta
headache huvudvärk (-en)
ill - adj sjuk
motif motiv (-et, -0)
early yesterday morinng igår morse
dress klänning (-en, -ar)
him honom
a sore throat ont i helsen
at once genast
the room was full of people det var fullt med folk i rummet
theft stöld (-en, -er)
allow plenty of time ta god tid på dig
away (loc),/ away (move) borta / bort
luck tur
some/anywhere någonstans
diabetes sockersjuka
which vilken
think (ponder, use one's brain) tänka
forest skog (-en, -ar)
interest - n (earnings) ränta (-an, -or)
Epiphany Trettondagen
past förbi
have time to - v hinn/a (-er, hann, hunnit)
how nice to see you again så roligt att ses igen
teacher lärare
storm - n oväder
why not? varför inte?
elk älg (-en, -ar)
I would like to jag skulle vilja
perhaps kanske
salmon lax
lane körfält (-et, -0)
do göra
cycle - v cykla
economic ekonomisk
migraine migrän
bad dålig
via över
flu influensa (-n)
shop assistant expedit (-en, -er)
in that case i så fall
care about bry sig om
is coming kommer
fried stekt
fortress fästning (-en, -ar)
enjoy -v njuta (-er, njöt, njutit)
particularly särskilt
if you drive om du kör bil
menu matsedel (-n, sedlar)
in the countryside på landet
mutton får
appendicitis blindtarmsinflammation (-en, -er)
banquet festmiddag (-en, -ar)
us oss
peach persika
right of public access, the allemansrätten
be divided up delas upp
important viktig
right -n rätt (-en, -er)
followed the rules fölgt reglerna
what sort of vad för slägs
so long! bye! hej så länge!
decorate the maypole klä majstången
meatballs with cranberries köttbullar med lingon
anything någonting
and och
abolish avskaffa (-ar, -ade, -at)
I feel so sick jag mår så illa
go left ta till vänster
in any care i varje fall
snow plough snöplog (-en, -ar)
youth, young people ungdom (-en, -ar)
canal - n kanal (-en, -er)
find -v hitta (-ar, -ade, -at)
car bil (-en, -ar)
postcard vykort (-et, -0)
dream - n dröm (drömmen, drömmar)
cash - v lösa in
dead person, the den döde
steer - v styra (styr, -de, -t)
careful noggran (noggrant, noggrana)
Midnight sun midnattssol (-en)
something is wrong det är något fel
tram spårvagn, en
have made har bundit
good bra
die - v dör
steering wheel ratt (-en, -ar)
TRUE sann (sant, sanna)
tire däck (-et, -0)
little sister lillasyster
of course det är klart
among bland
windjammer segelfartyg (-et, -0)
anywhere (at all) var som helst
ticket machine biljettautomaten
answer -n svar (-et, -0)
face - n ansikte (-t, -en)
no nej
sandwich smörgås (-en, -ar)
on the top floor på översta våningen
buy - v köpa (köper, köpte, )
Swedish traditional buffet smörgåsbordet
difficult besvärligt
dessert dessert (-en, -ar) pr dessär
shoulder axel (-n, axlar)
peace (absence of war) fred
Great Britain Storbritannien
like, as well as liksom
Whitsun Pingstdagen
heart attack hjärtattack
whistling visslande
sailing race kappsegling (-en, -ar)
it looks as if det ser ut som om
last, the last förra (inv)
ground -n mark (-en, -er)
I have a fever Jag har feber
anyone någon
theaters teatrar
a pair ett par
burghers borgare
winter vinter (-n, vintrar)
parsley butter persilijesmör (-et)
(nice and) cozy mysig
there is a breeze det blåser
we are sure to be det är vi säkert
water vatten, ett
Chernobyl accident Tjernobylolycka (-an, -or)
Oh, now nice! Å, så vackert!
has rung/called har ringt
I have high (low) blood pressure Jag har högt (lågt) blodtryck
anchovies ansjovis (-en, -ar)
today idag
night natt (-en, nätter)
grateful tacksam
weekend veckoslut
small liten
today idag
shower - n dusch (-en, -ar)
interest in (economic) intresse i
hundred hundra
wedding bröllop
medieval medeltida
skate - v åka skridskor
bear - n björn (-en, -ar)
over, above ovanför
closed stängd (stängt, stängda)
northwards norrut
only bara
knob of butter klick (-en, -ar)
had planned had planerat
sweater tröj/a (-an, -or)
tennis tennis (-en)
such a car en sådan bil
in the presence of i närvaro av
mushroom svamp (-en, -ar)
row - n bänk (-en, -ar)
spread - v sprida sig
voluntarily frivilligt
Merry Christmas! God Jul!
he han
there där
in order to för att
liter liter (-n, -0)
leisure activity fritidsaktivitet (-en, -er)
loaf (of bread) limpa (-an, -or)
can afford har råd med
bunk bed våningssäng
turn - v vända (vänder, vände, )
aunt (father's sister) faster (-n, fastrar) lit fars syster
different - adj olik (-t, -a)
bargain - n fynd (-et, -0)
dance - n dans (-en, -ar)
dance - n dans (-en, -ar)
language språk (-et, -0)
Sweden Sverige
lost förlorat
boutique, shop butik (-en, -er)
Father of the people Landsfadern
fines böter (pl)
glasses, the glasen
hospital lasarett
capital huvudstad (-en, städer)
doctor's wife doktorinna
you ni
appear ser ut
Xmas rhyme (on presents) julrim (-men, -0)
restaurants restauranger
certainly, surely säkert
very mycket
how much are? vad kostar?
sort sort (-en, -er)
downward/s neråt
Golden Hall, the Gyllene salen
it is raining det regnar
wash - v tvätta sig
subject ämne (-t, -n)
a lamb's wool ett lamms ull
cod torsk
to begin with till att börja med
ugh, how awful! Usch, så hemskt!
need - v behöver
wonder undra
this det här
invitation inbjudan
taste - n smak (-en, -er)
same… as samma… som
layer - n lager (lagret, lager)
cold kall
yes ja
disappointed besviken
every second year vartannat år
roundabout - n rondell (-en, -er)
only bara
edition upplaga (-an, -or)
Finn finn/e (-en, -ar)
same, the same samma (inv)
this den här
crystal bowl kirstallskål (-en, -ar)
a gale is blowing det stormar
believe tro
ordinary seat sittvagn (-en, -ar)
well-behaved snäll
equally lika
will - n (testament) testamente (-t, -n)
soon after strax efter
café, patisserire konditori (-et, -er)
door dörr (-en, -ar)
different annorlunda
southern södra
expert expert (-en, -er)
handkerchief näsduk (-en, -ar)
attract locka (-ar, -ade, at)
play records spela skivor
pear päron (-et, -0)
in common with gemensamt med
café kafé (-et, -er)
fish fisk
toppings of customer's choice valfria pålägg
field fält (-et, -0)
uncomfortably obekvämt
ladies' wear department damavdelningen
ring / call - v ringa (ringer, rinde, )
mosaic mosaik (-en, -ar)
sweet peppers paprika (-an, -or)
family reasons familjeskäl
what's the matter? Vad är det för fel på er?
hey, hi hej
suitable for children barnvänlig
Christmas present julklapp (-en, -ar)
nightdress nattlinne (-t, -n)
before före
what is your occupation? vad har ni för yrke
from where? varifrån?
smaller mindre
boiled ling lutfisk (-en)
get off gå av
use - v nytta
road, way väg
believe - v tro (tror, trodde, )
that's nice det var bra
boring tråkig
park park (-en, -er)
close - v stänga (stänger, stängde, )
is situated ligger
Yugoslavia Jugoslavien
warm varm
rosehips nypon
yellow gul
actually faktiskt
clothes kläder (plural)
typical typisk
happens händer
chair stol (-en, -ar)
mother tongue hemspråk (-et, -0)
table tennis bordtennis (-en)
that's a pity det var synd
pitch a tent slå upp ett tält
number antal (-et, -0)
look at - v titta (-ar, -ade, -at) på
state subsidy statligt stöd
agreed - adj ense (inv)
100 kronor note hundralapp (-en, -ar)
has forgotten har glömt
egg dishes äggrätter
add - v tillsätt
sunshine solsken (-et, -0)
road traffic accident trafikolycka (-an, -or)
according to enligt
disappearance försvinnade, ett
toilet toalett (-en, -ar)
ID leg(itimation)
film / theatre direction regi (pr sh)
bring ta med sig
bilberry blåbar (-et, -0)
not at all inte alls
what is your name? vad heter ni?
star - n stjärna (-an, -or)
insurance försäkring (-en, -ar)
mild mild
afternoon afton (-en, aftnar)
political politisk
red röd (rött, röda)
hold on, be late dröja
among other things bl.a. (bland annat)
track, line spår (-et, -0)
nice (food) gott
table bord (-et, -0)
boots kängor, ett par
hand hand (-en, händer)
subway station T-centralen
let's drop the titles, shall we? vi säger väl du?
argue about kivas om
long distance train fjärtåg (-et, -0)
shall ska
here you are varsågod/a
try - v försöka
it really did taste nice det smakade verkligen gott
vehicle fordon (-et, -0)
pleasure nöje (-t, -n)
can I have? kan jag få?
head huvud (-et, -en)
day before yesterday i förrgår
together tillsammans
500 kronor (bank) note femhundrakronorssedel (-n,-sedlar)
Great Britain Storbritannien
timetable, schedule schema (-t, -n)
Second World War, The andra världskriget
I can't stand it, the worst thing I know det värsta jag vet
who(m) vem
for example till exempel (t.ex.)
mushroom svamp
except utom
serious allvarlig
around half past eight vid halv nio-tiden
a couple of ett par
color TV färgteve (-n)
toe tå (-n, -r)
my whole body aches det värker i hela kroppen
apricot aprikos
in any case i varje fall
afterwards efteråt
think - v tycka (tycker, tyckte, )
warm congratulations! hjärtliga lyckönskningar
has gone to bed har gått till sängs
I would like to jag skulle vilja ha
famous berömda
non-smoker icke-rökare
dress - v klä (klär, klädde, )
packed lunch matsäck (-en,-ar)
twinflower linnea (-an, -or)
etc. o.d. (och dylikt)
ham skinka (-an, -or)
arm arm (-en, -ar)
rising stigande
good (better, best) gott (bättre, bäst)
popular populär
agreed (not attend) då säger vi det
wonderful underbar
better than bättre an
go round the corner gån runt hörnet
in most cases oftast
was that all? var det allt?
drive out driva ut (-er, drev, drivit)
snow-mobile snöskoter (-n, snöskotrar)
burn - tr v bränna (-er, brände, bränt)
to the left of till vänster om
nature natur (-en, -er)
a cup of black coffee en slät kopp kaffe
night owl nattuggla, en
down (loc)/ down (move) nere / ner
visit - v hälsa på
slowly långsamt
certainly, surely säkert
raising to the nobility adlande (-t)
erect -v resa (-er, -te, -t)
exchange rate växelkurs (-en, -er)
elbow armbåge (-en, -ar)
complain about klagar på
out(side)/ out (movement) ute / ut
the Stockholmers stockholmarna
part - n del (-en, -ar)
singing sjungade
home hem
yesterday igår
happen - v hända (händer, hände, hänt)
don't bother about inte bryr sig om
coat kapp/a (-an, -or)
late (later, latest) sent (senare, senast)
cloudberry hjortron (-et, -0)
every second varannan / vartannat
see ser
brake - v bromsa (-ar, -ade, -at)
look titta
symbol symbol (-en, -er)
believe tror
car parts bilens delar
forward/s framåt
it doesn't matter, I don't care det gör detsamma
her - pos pron. hennes
excellent utmärkt
foreign utrikes (inv)
market trader försäljare (-n, -0)
skiing holiday skidlov (-et, -0)
per cent procent
invention uppfinning (-en, -ar)
main course vamrätt (-en, -er)
send - v skicka (-ar, -ade, -at)
cranberries lingon
confirmation bekräftelse (-n, -r)
technology teknik (-en, -er)
lettuce (head of) salladshuvud (-et, -en)
food, the maten
big sister storasyster
fresh food färskvaror
east of öster om
three tre
I learn lär jag mig
run -v springer
in peace i fred
worse than värre an
telephone telefon (-en, -er)
red wine rödvin, ett
a little past lite över
mineral mineral
silly dum (dumt, dumma)
nurse sjuksköterska
nomad nomad (-en, -ar)
report - v anmäla (-er, -de, -t)
tell - v talar om
fully licenced vin- och spritträttigheter
persuade övertala
daily Dagl (dagligen)
appoint utnämna (-er, -de, -t)
school skola, en
will that do? är det här lagom?
emergency services jourtjänsten
state -n stat (-en, -er)
bedroom sovrum (-met, 0)
drives kör (bil)
Europe Europa (pr Eropa)
hardly knappast
accessible, available tillgänglig
freezer frys (-en, frysskåp)
sold out slutsåld
from time immemorial sedan urminnes tider
fair hair ljust hår
cucumber gurka
be involved in, meet with råka ut för
concert konsert, en (pr. kånsär)
office kontor, ett
stop - v stoppa
sit down sätta sig
oh, yes jadå
secretary sekreterare
put - tr v standing ställa (-er, -de, -t)
fixed fast
around half past eight omkring
paint - v måla (-ar, -ade, -at)
go to sea gå till sjöss / havs
delicious läcker (läckert, läckra)
before innan
stamp stämpla
star boy stjärngosse (-en, -ar)
according to the statistics enligt statisiken
happen hända (-er, hände, hänt)
have a cup of coffee fika (-ar, -ade, -at)
mother in law svärmor
nation nation (-en,-er)
coeducation samskolor
across över
onion lök
worried bekymrade
in common with gemensamt med
I suppose väl
grandma (mother's side) mormor
ceremonial functions ceremoniella funktioner
early tomorrow morning i morgon bitti
24 hour day, the dygn (-et, -0)
usually bite brukar nappa
nice, fun rolig (-t, -a)
a, an en
older äldre (inv)
here you are här
corresponding motsvarande
finishes slutar
every single one varenda / vartenda
rest rest (-en, -er)
key nyckel (-n, nycklar)
view, a utsikt, en
sitting room vardagsrum (-met, 0)
dessert, a efterrätt, en
market place torg (-et, -0)
sugar socker, ett
Ascension Kristi Himmeslfärdsdag
sensation uppseende (-t)
understand förstå (-r, förstod, förstått)
unfair treatment orättvis behandling
pollution förorening (-en, -ar)
heard hört
weather - n väder
ask sbdy to do sth be (ber, bad)
acid sur
minority minoritet (-en, -ar)
smiling leende
father in law svärfar
Swedish mile en svensk mil
hairdresser (female) damfrisörska
Sweden svensk (-en, -ar)
the boys pojkarna
maid, cleaning lady städerska
carrot morot (-en, morötter)
largest största
traffic light trafikljus (-et, -en)
I think so too det tycker jag
early tidigt
see you vi ses
majority majoritet (-en, -ar)
lay - v lägga (-er, -la(de), lagt)
detail, information uppgift (-en, -er)
speedometer hastighetsmätare (-n, -0)
used to be brukade vara
especially i synnerhet
exhaust fume avgas (-en, -er)
a million en miljon
oven ugn (-en, -ar)
lived bott
birthday födelsedag (-en, -ar)
go to bed gå till sängs
lead - v leda (-er, -de, lett)
the house is burning huset brinner
election val (-et, -0)
in the open air i det gröna
freeze over frysa till is
drink dryck (-en, -er)
inward/s inåt
warning signs varningsmärken
comb - v kamma sig
use -v använda
athletic club idrottsklubb, en
golden gyllene
visitor besökare (-n, -0)
cashier (female) kassörska
fatty food disagrees with me jag tål inte fetmat
ticket biljett (-en, -ar)
boiled kokt
too expensive för dyrt
grandma (father's side) farmor
travel account reseskildring (-en, -ar)
wasn't allowed to fick inte
tea te
better than usual bättre än den brukar vara
spirits, alcohol spirt (-en)
commission, service charge expeditionsavgift (-en, -er)
his sina
wild strawberries smultron
think of tycker om
hi! hejsan
covered with täckt av
standard of living levnadsstandard (-en, -ar)
served serverad
alternating omväxlande
describe beskriva (-er, beskrev, beskrivit)
whole, all hel
fever feber (-n)
not at all inte alls
replace ersätta (-sätter, -satte, satt)
public transport kollektivtrafik (-en)
Africa Afrika
sleep sover
excellent utmärkt
souvenir minne (-t, -n)
day nursery daghem (-met, 0)
has come har kommit
referendum folkomröstning (-en, -ar)
standard of living standard (-en)
decreased minskat
with regard to vad beträffar
the closest equivalent den närmaste motsvarigheten
sing sjunger
cupboard skåp (-et, -0)
appetizer, an förrätt
summer sommar (-en, somrar)
as soon as possible så snart som möligt
hardly knappast
prime minister statsminister (-n, ministrar)
southernmost point, the sydspetsen
course - n kurs, en
last Xmas i julas
single room enkelrum (-met, -0)
rice pudding risgrynsgröt (-en)
we have lost our way vi har kört vilse
slightest minsta
pedestrian crossing övergångsställe (-t, -n)
comfortable bekväm
minute steak lövbiff (-en, -ar)
presuade övertala (-ar, -ade, -at)
toasted rostat (bröd)
succeed - v (king etc) efterträda (-er, -de, efterträtt)
so, how
automatic gears automatlåda
would like to vill gärna
several flera
at the end of i slutet på
bequeath, leave - v testamentera (-ar, -ade, -at)
preserve bevara (-ar, -ade, -at)
difficult awkward besvärlig
lung lungs (-an, -or)
rolls bulle (-en, -ar)
abroad utomlands
ashore i land
kiosk kiosk (-en, -er)
crowded fullt med folk
dishes rätter
King Street Kungsgatan
bra behå
cleanest renaste
Happy New Year! Gott Nytt År!
six times a month sexn gånger i månaden
agree w (food) tåla (-er, -de -t)
sport for the masses massport (-en)
jumper jumper (-n, jumprar)
tinsel glitter
to the north mot / ät norr
coffee, the kaffet
as far lika långt
the old de gamla
in particular i synnerhet
unique unik
calm lugn
buttocks stjärt (-en, -ar)
sauna bastu (-n, -r)
lemon citron
sent skickat
Lapp language samiska (-n)
it is possible to… det går bra att…
doctor on call jourhavande läkare
none whatsoever ingen som helst
receipt kvitto (-t, -n)
fish, angle - v meta
ironic ironisk
gear lever växelspak (-en, -ar)
really verkligen
arrive - v komma fram
rather hellre
take tar
comb - n kam
now nu
to the right till höger
or eller
mental hospital mentalsjukhus
I have diarrhea jag är lös i magen
piece bit (-en, -ar)
spiced mulled wine glögg
elk älg (-en, -ar)
as… as possible så… som möligt
feel - v känna (känner, kände, )
a little too much lite för mycket
calculated räknade med
citizenship medborgarskap (-et, -0)
July juli
go jogging jogga
liver pate with toast leverpastej med rostat bröd
German tyska (-n)
fortunately lyckligtvis
cinema bio (-n)
thing ting (-et, -0)
dangerous farlig
skirt kjol (-en, -ar)
regard oneself betrakta sig (-ar, -ade, -at)
beautiful vacker
tomorrow i morgon
smile leende, ett
genuine äkta (inv)
definitely absolut
roast veal kalvstek (-en, -or)
calendar kalendar (-n, kalendrar)
if om
which (plural words) vilka
under, during, for under
ethnic etnisk
destroy förstöra (förstör,-de,-t)
cold kyla (-n)
golf club golfklubb/a (-an, -or)
brake pedal fotbroms (-en, -ar)
village by (-n, -ar)
fast - adj fort
early tidig
(American) Indian indian (-en, -er)
carrots morötter
fourth fjärde
stroke - n (illness) hjärnblödning
dipped headlights halvljus
long to - v längta efter
nervous nervös
decrease - v minksa
ground floor, the bottenvåningen
kebab grillspett
homework läxor
go shopping, buy handla
patron saint skyddshelgon (-et, -0)
obedient lydig
old-fashioned gammaldags (inv)
slightly more than drygt
surely säkert
willingly, gladly gärna
too long för länge
go skiing åka skidor
empress kejsarinna
etc. och dylikt (o.d.)
charge, fee avgift (-en, -er)
south of söder om
that will be nice det blir bra
competition konkurrens (-en)
pleasant journey trevlig resa
sun sol (-en, -ar)
shop window skyltfönster (-fönstret, -0)
afraid rädd
in the east i öster
even if även om
my min fru
Charlemagne Karl den store
accident olycka
pure wool helylle
cold - n förkylning
this evening i kväll
immigration officer passkontrollören
ship - n båt (-en, -ar)
probably förmodligen
public holiday Helgdag
considerably avsevärt
or else eller också
brightly colored färgglad (-glatt, -glada)
as the birds fly fågelvägen
jewellery smycken
somebody else's någon annans
inherit - v ärva (-er, -de, -t)
west of väster om
peel - v skala
dad pappa
play a round gå en runda
it looks like, it looks as if det ser ut som om
every year varje / var år
listen - v lyssna (-ar, -ade, -at)
guest-house gäststug/a (-an, -or)
art konst (-en, -er)
poor fattig
please choose for yourself det är bara att välja
with or without service charge med eller utan dricks
each (per piece) styck (pl stycken)
earth jord (-en, -ar)
of course, naturally naturligtvis
Dala horse dalahäst (-en, -ar)
create - v skapa
right to vote rösträtt
opens öppnar
cram (for exam) plugga
put up satta upp
bring ta med
wake up vakna
soon strax
country land (-et, länder)
advice råd (-et, -0)
lamb lamm
reudced price nedsatt pris
entirely helt och hållet
Created by: dadom