Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

preposities

Muzyka

QuestionAnswer
De computer kan noten omzetten...kleuren. in
Het effect van muziek ...bewustzijn is erg belangrijk. op
Geloof jij... het therapeutische karakter van muziek? in
Muziek wordt vaak gebruikt... de behandeling van stress. bij/voor
Het ritme kan een invloed hebben... het hart. op
De psycholoog zweert ...licht klassieke muziek. bij
Klassieke muziek associeert men vaak ... rijke mensen. met
Het duurt heel lang voor je moeilijke toonladders... de knie krigt. onder
Niet iedereen wil jaren studeren ... de hoop dat hij het instrument leert spelen. in
De muziekbal is gevuld ...sensoren. met
De studie van interculturele communicatie kwam pas recent...de grond. van
In Spanje doe je liefst zaken.. iemand die je kent. met
...belangrijke bespreking verwachten de Frnasen een heerlijke maaltijd. Bij
He onderzoek ...factoren die communicatie beinvloeden is nog nieuw. naar
In Amrecika ruilen mensen een stabile baan..een onzekere baan. voor
... de omgang met anderen kunnen cultuurverschillen een rol spelen. In
Als iedmand in Saoedi-Arabie je...geld vraagt,doet hij dat heel terloops. om
Westerlingen maken eerst iets...en beginnen dan aan het volgende. af
De gastvrouw was bezig ... het schikken van de bloemen. met
De weg... de multiculturele maatschappij is nog lang. naar
Created by: xmx