Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

adjectivs for begin

verbs for beginners

QuestionAnswer
rätt, rätt, rätta correct, right, riktig, korrekt #fel
liten, litet, lilla, mindre, minst small,obetydlig ifråga om storlek Motsats: stor
gammal, gammalt, gamla, äldre, äldst som har hög ålder; som har existerat länge Motsats: ung Motsats: ny
kall, kallt, kalla som har låg temperatur, Motsats: varm
trött, trött, trötta som behöver vila
fin, fint, fina snygg, vacker Motsats: ful, 2 bra, utmärkt Motsats: dålig 3 tunn, smal Motsats: tjock,Motsats: kraftig
varm, varmt, varma som har hög temperatur, het, Motsats: kall
mycken, mycket, myckna, mera, mest i stor mängd, i hög grad, Motsats: lite
många, fler, flest, månget, många flera <något högtidligt>, en stor ental
ny, nytt, nya som inte fanns tidigare, Motsats: gammal
skild, skilt, skilda divorced, separate, varierande
stor, stort, stora, större, störst som överskrider det normala i fråga om omfattning, Motsats: liten
snygg, snyggt, snygga vacker, stilig, nice, ren, ordentlig clean
hungrig, hungrigt, hungriga som känner hunger, svulten, sugen
mätt, mätt, mätta som har stillat sin hunger, satisfied
arg, argt, arga som (tillfälligt) känner ilska, angry
sömnig, sömnigt, sömniga som behöver sova, sleepy, drowsy,dåsig, pömsig
glad, glatt, glada happy glad, pleased,upprymd, tillfredsställd, Motsats: ledsen
törstig, törstigt, törstiga som känner törst,
ledsen, ledset, ledsna sorry, upset, sad,nedstämd, bedrövad, Motsats: glad
sjuk, sjukt, sjuka som inte har bra hälsa, Motsats: frisk
frisk, friskt, friska som har god hälsa, Motsats: sjuk
trevlig, trevligt, trevliga som gör att man trivs, tilltalande; sympatisk, nice, pleasure
riktig, riktigt, riktiga felfri, korrekt, right
snar, snart, snara nära förestående, prompt, speedy
svår, svårt, svåra som kräver ansträngning, komplicerad, hard Motsats: lätt (1) [4], Motsats: enkel
lätt, lätt, lätta som har liten vikt easy, light(1) Motsats: tung
enkel, enkelt, enkla lätt att förstå, okomplicerad, Motsats: svår [1]Motsats: krånglig
tung, tungt, tunga, tyngre, tyngst som väger mycket, Motsats: lätt
krånglig, krångligt, krångliga som orsakar krångel 1 Motsats: enkel, complicated, difficult
ung, ungt, unga, yngre, yngst som har låg ålder, Motsats: gammal
dyr, dyrt, dyra som kostar mycket, kostsam, dyrbar Motsats: billig
hård, hårt, hårda som inte ger efter för tryck eller böjning Motsats: mjuk, lätt
normal, normalt, normala vanlig, som inte avviker från genomsnittet
försiktig, försiktigt, försiktiga careful, cautious, prundent, aktsam, varsam
ond,ont, onda pain
väldig, väldigt, väldiga mycket, mycket stor, enorm
frisk, friskt, friska som har god hälsa (fräsch, ny) Motsats: sjuk, svag
lång, långt, långa, längre, längst som har stor längd (i tid eller rum) Motsats: kort
kort, kort, korta som har liten längd (i tid eller rum) Motsats: lång, kort|film
skön, skönt, sköna nice, mycket vacker,comfortable
särskil, särskilt, särskilda special, particular
gul, gult, gula yellow
billig, billigt, billiga, billigare, billigast som inte kostar mycket, slampig # dyr
ung, ungt, unga, yngre, yngst som har låg ålder, juvenil # gammal
smal, smalt, smala, smalare, smalast 1. inte bred, trång, #bred, 2 mager, slank, smärt, snäv, spenslig, spinkig, späd, tanig, tjock, trång, tunn
tjock, tjockt, tjocka, tjockare, tjockast heavy, thick,fat,chunky, fleshy, chubby, fet, fyllig,#smal,tunn
bred, brett, breda, bredare, bredast wide, broad, som har stor utsträckning i sidled, vid #smal
rolig, roligt, roliga, roligare, roligast funny, amazing, underhållande, lustig, skojig,#ledsam,tråkig
tråkig,tråkigt, tråkiga, tråkigare, tråkigast boring, dull, unpleasant, enformig, ointressant, trist, #rolig
mogen, moget, mogna, mognare, mogrnast ready, ripe, redo,fullt utvecklad, färdig (att ätas) #omogen
vacker, vackert, vackra, vackrare, vackrast behaglig att se eller höra på(#ful) attraktiv, bedårande, elegant, fager, fal, fin, fint, fräsch, förtjusande, grandios, grann, ljuv, ljuvlig, mycket fin, parant, skön, skönhet, snygg, stilig, tilltalande, tjusig, underskön
dum, dumt, dumma, dummare, dummast stupid, bakom flötet, blåst, elak, enfaldig, idiotisk, intelligensbefriad, knäpp, korkad, norsk, ointelligent, oklok, pantad, puckad, stupid, taskig, tjockskallig, trög, inte klok eller intelligent, enfaldig
långsam,långsamt, långsamma, långsammare, långsammast slow, tardy, maklig, sakta, saktfärdig, seg, senfärdig, släpig, slö, slöröv, såsig, sölig, trög som har låg hastighet, som rör sig sakta Motsats: snabb
hög, högt, höga, högre, högst high som sträcker sig långt ovanför marken, lång(#låg) bunt, gäll, påtänd, påverkad
låg, lågt, låga, lägre, lägst low, som har liten höjd(#hög) placerad, samlag, älska
bra, bättre, bäst good, excellent, fine, duktig, (#dåligt) enastående, finemang, finfin, förträfflig, förträffligt, god, gott, gött, inte dåligt, kalas, kanon, okej, positiv, positivt, prima, super, suverän, suveränt, toppen, utmärkt, väl Use: oböjligt
hal, halt, hala slippery, som man lätt glider på, glatt, glatt, slipad, slipprig
nykter, nyktert, nyktra sober,inte påverkad av sprit, klar, free from alkohol(#onykter, drunk)
tillräcklig, tillräckligt, tillräckliga sufficient, som räcker till
säker, säkert, säkra sure, safely, bestämd, förvissad, oomtvistlig, osviklig, otvetydig, otvivelaktig, pålitlig, riskfri, tillförlitlig, trygg, viss, övertygad
retlig, retligt, retliga irritably, som lätt blir irriterad, förarglig
tydlig, tydligt, tydliga clear, legible, distinct, lätt att uppfatta, märkbar, klar, begriplig, distinkt, explicit, klar, konkret, markant, ofördunklad, otvetydig, påfallande, rak, skarp, solklar, tydligt, uppenbar, utpräglad, uttrycklig
rädd, –, rädda save, saving, salvage, fylld av rädsla, förskräckt
trasig, trasigt, trasiga ur funktion, sönder (#hel)bruten, defekt, inte hel, kaputt, paj,
utkant, utkanten, utkanter, utkanterna outskirt, bryn, gränsområde, periferi, ytterkant, ytterområde, de bor i utkanten av staden
gärna, hellre, helst pleased, gladly, med nöje, villigt
sorglig, sorgligt, sorgliga sad, som orsakar sorg; trist, tråkig
drygt, drygt, dryga more than, gott och väl, något mer än, nonchalant, räcka länge, segdragen, självgod, tyken, överlägsenhet
dygn, dygnet, dygn, dygnen en dag och en natt, 24 timmar
nackdel, nackdelen, nackdelar, nackdelarna disadvantage, drawback, skada, olägenhet, Motsats: fördel
fördel, fördelen, fördelar, fördelarna advantage, det som gynnar någon, positiv egenskap, (#nackdel)
tjuv, tjuven, tjuvar, tjuvarna
Created by: evangody