Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

russian voc 2

QuestionAnswer
schouder плечо
arm / hand рука
vinger палец
duim большой палец
wijsvinger указательный палец
middenvinger средний палец
ringvinger безымянный палец
pink мизинец
nagel ноготь
vuist кулак
pols запястье
elleboog локоть
borst грудь
buik живот
rug спина
ruggengraat позвоночник
been / voet нога
teen палец
hiel пятка
knie колено
heup / dij бедро
inwendige organen внутренние органы
hersenen мозг
hart сердце
long лёгкие
maag желудок
lever печень
nier почка
darm кишка
dikke darm толкая кишка
dunne darm тонкая кишка
spier мышца
ziektes болезни
symptomen симптомы
griep грипп
keelontsteking ангина
ontsteking van de long возпаление лёгких
oorontsteking возпаление уха
bronchite бронхит
TBC туберкулёз
hartaanval сердецный приступ
hij heeft een hartaanval gehad у него был сердечный приступ
hersenbloeding инсульт
hij heeft een hersenbloeding gehad у него был инсульт
een allergie voor iets аллергия на что-н.
ik ben allergisch aan у меня аллергия на
blindedarmontsteking аппендицит
kanker рак
aids СПИД
verkoudheid простуда
ik heb verkouden у меня простуда
ik ben verkouden я простудилась \ я простыла
verkouden zijn простужаться \ простудиться простывать \ простыть
neusverkoudheid насморк
ik heb een neusverkoudheid у меня насморк
je neus snuiten сморкаться \ сморкнуться
mijn neus is verstopt у меня заложило нос
niezen чихать \ чихнуть
overgeven / walgen van iets тошнить \ затошнить от чего-н.
overgeven рвать \ вырвать
ik moet overgeven меня вырвало \ вырвет
koorts температура
ik heb hoge koorts у меня повышенная\ высокая температура
ik heb 38.5 gr koorts у меня температура - тридцать восемь и пять
ziek zijn болеть
ziek worden заболеть
hij is ziek он болеет \ он заболел
hij heeft griep он болеет \ он заболел гриппом он болен гриппом у него грипп
lijden aan een ziekte (5) страдать какой-н. болезнью
hij lijdt aan kanker он страдает раком
hij lijdt aan aids он страдает СПИДом
pijn hebben болеть
pijn beginnen doen заболеть
ik heb hoofdpijn у меня болит \ заволела голова
pijn боль
ik heb erge maagpijn у меня сильная боль в желудке
ik heb moeite om te ademen мне больно дышать
ik heb moeite om te slikken мне больно глотать
aantal gevallen + ziekte (5) заболеваемость
klagen over iets (= last hebben van iets) жаловаться \ пожаловаться на что-н.
het aantal gevallen van aids in afrika stijgt gestaag заболеваемость СПИДом в Африке постепенно растёт
ze klaagt over buikpijn она жалуется на боль в животе
besmet raken met een ziekte van iemand заражаться \ заразиться какой-н. болезнью от кого-н.
hij heeft griep gekregen van zijn broer он заразился гриппом от своего брата
besmettelijke ziekte заразное заболевание
epidemie + ziekte (2) эпидемия
iemand behandelen voor een ziekte лечить кого-н. от какой-н. болезни
hij wordt behandeld voor bronchitis его лечат от бронхита
iemand genezen van een bepaalde ziekte вылечивать \ вылечить от какой-н. болезни
de dokter heeft de patient genezen van een longontsteking врач вылечил пациента от возпаления лёгких
genezen van een bepaalde ziekte вылечиваться \ вылечиться от какой-н. болезни
na twee weken was hij eindelijk genezen van de griep через две недели он наконец-то вылечился от гриппа
genezen выздоравливать \ выздороветь поправляться \ поправиться
na twee weken was hij eindelijk genezen через две недели он наконец-то выздоровел \ поправился
iets voelen чувствовать \ почувствовать что-н.
ik voel me goed я чувствую себя хорошо самочувствие хорошее
ik voel me slecht я чувствую себя плохо самочувствие плохое
ik voel me niet lekker я чувствую себя неважно
flauwvallen падать \ упасть в обморок
het bewustzijn verliezen терять \ потерять сознание
verwondingen ранения
wonde рана \ ранение
sterven aan zijn verwondingen умерать \ умереть от ран
de soldaat werd gewond in de strijd солдат был ранен \ получил ранение в бою
letsel травма
bij dat verkeersongeluk liep hij zware letsels op в результате аварии шофёр получил сильную травму
kneuzingen oplopen ушибать \ ушибить себе (+LV) ушибаться \ ушибиться (- LV)
hij heeft zich gekneusd aan het been он ушиб себе ногу
ze heeft zich gekneusd она ушиблась
blauwe plek синяк
litteken шрам
schram царапина
zich snijden порезаться
zich verbranden обжигать(ся) \ обжечь(ся)
hij heeft zijn arm verbrand он обжёг себе руку
ze heeft zich verbrand (aan een strijkijzer) она обожглась об утюг
breken (arm, been) ломать \ сломать руку ногу
mijn neus bloedt у меня идёт \ течёт кровь из носа
medische hulp медицинская помощь
medische hulp verlenen оказывать \ оказать кому-н. медицинскую помощь
ziekenhuis больница
opgenomen worden in het ziekenhuis ложиться \ лечь в больницу
iemand in het ziekenhuis opnemen класть \ положить кого-н. в больницу
iemand hospitaliseren госпитализировать кого-н.
een zieke больиой
patient пациент
gehandicapte инвалид
arts врач
dokter доктор
chirurg хирург
oogarts глазной врач
tandarts зубной врач
kinderarts детский врач
verpleegster медсестра
verpleger медбрат
ambulance bellen вызывать \ вызвать скорую помощь
de dokter aan huis laten komen вызывать \ вызвать врача на дом
een bloedanalyse laten doen делать \ сделать кому-н. анализ крови
een spuitje krijgen делать \ сделать кому-н. укол
gevaccineerd worden tegen (de pokken) делать \ сделать кому-н. прививку от 2
geopereerd worden aan (6) делать \ сделать кому-н. операцию на каком-н. орган 6
een massage krijgen делать \ сделать кому-н. массаж
een verband omdoen делать \ сделать кому-н. перевязку
een röntgenfoto laten maken делать \ сделать кому-н. рентген
abortus laten uitvoeren делать \ сделать кому-н. аборт
temperatuur opnemen измерять \ измерить темрературу градусником
bloeddruk nemen измерять\ измерить кровяное давление
luisteren naar ( het hart, de longen,polsslag) слушать \ послушать сердце лёгкие пульс
een tand trekken удалять\ удалить кому-н. зуб
ik heb een tand laten trekken мне удалили зуб
plomberen пломбировать\ запломбировать
medicijnen лекарство
medicijnen voorschrijven aan iemand прописывать \ прописать кому-н. лекарство
medicijnen innemen принимать \ принять лекарство
1 keer per dag раз в сутку
voor het eten перед едой
na het eten после еды
voor het slapen перед сном
pilletjes таблетки
vitaminen витамины
antibiotica антибиотики
middel tegen griep, hoofdpijn, hoest лекарство \ средство \таблетки от гриппа головной боли кашля
verdovingsmiddel обезболивающее средство
slaapmiddel снотворное средство
kalmeermiddel успокаивающее средство
anticonceptiemiddel противозачаточное средство
oogdruppels глазные капли
oordruppels ушные капли
druppels tegen neusverkoudheid капли от насморка
druppels voor de neus капли для носа
druppels indruppelen in de ogen , in de neus закапывать \ закапать капли в глаза в нос
zalf мазь
wond insmeren мазать \ помазать рану
pleister пластырь
pleister opplakken наклеивать \ наклеить пластырь на рану
pleister aanbrengen op de wonde накладывать \ наложить пластырь на рану
naar de apotheker om pillen gaan идти \ пойти ходить \ сходить в аптеку за лекарством таблетками
hoest кашель
ik heb een erge hoest у меня сильный кашель
hoesten кашлять \ кашлянуть
Created by: bregje
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards