Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

russian voc 1

russian voc

QuestionAnswer
gezicht лицо
haar волос
voorhoofd лоб
wenkbrauw бровь
wimper рясница
oog глаз
neus нос
kaak щека
oor ухо
sproet веснушка
geboortevlek родинка
mond рот
lip губа
tand зуб
tong язык
kin подбородок
hals шея
Hoe groot is hij? какого он роста
hij is klein он низкого роста
hij is gemiddeld van gestalte. он среднего роста
hij is groot. он высокого роста
цу is een meter 65. у неё рост - сто шестдесят пять сантиметров
hij is een kop groter dan mij; он на голову выше меня
hij is een kop kleiner dan mij. он на голову ниже меня
lichaamsbouw телосложение
dik толстый
dik полный
ze heeft een mooi figuur у неё красивая фигура
hij is gezet он каринастый
hij is breedgeschouderd он широкоплечий
stevige lichaamsbouw он крепкого телосложения
afvallen худеть похудеть
5 kg vermageren худеть похудеть на пять килограмм
5 kg verliezen терять\потерять пять килограмм
bijkomen поправляться\поправиться
5 kg bijkomen поправляться\поправиться на пять килограмм
op dieet zijn быть\сидеть на диете
een dieet volgen соблюдать диету
hoe ziet hij eruit? как он выглядит какой он
hoe ziet zij eruit? как она выгладит какая она
hij ziet goed / slecht uit. он выглядит хорошо \ плохо
hij ziet er gezond uit он выглядит здоровым
hij ziet er ziek uit он выгладит больным
hij ziet er vermoeid uit он выгладит
hij ziet er jonger uit он выглядит молже своих лет
hij ziet er ouder uit он выглядит старше своих лет
verouderen, ouder worden стареть \ постареть
wat is hij verouderd!! как он постарел
bejaard пожилой
bejaarden пожилые
hij van middelbare leeftijd он среднего возраста
hij is knap он красавец
zij is knap она красавица
(niet) mooi некрасивый
( niet) mooi несимпатичный
op wie lijkt zij? на кого она похожа
op wie lijkt hij? на кого он похож
hij lijkt op vader он похож на отца
zij lijkt op vader она похожа на отца
rond gezicht круглое лицо
ovaal gezicht овальное лицо
gebruind gezicht загорелое лицо
donker gezicht смуглое лицо
blozend gezicht румяное лицо
bleek gezicht бледное лицо
gerimpeld gezicht морщинистое лицо
sproeterig gezicht веснушчатое лицо
gezicht met hoge jukbeenderen скуластое лицо
vermoeid gezicht утомлённое лицо
laag voorhoofd низкий лоб
hoog voorhoofd высокий лоб
blauwe ogen голубые глаза
lichtblauwe ogen синие глаза
grijze ogen серые глаза
bruine ogen карие глаза
groene ogen зелёные глаза
donkere ogen чёрные глаза
blauw-grijze ogen серо-голубые глаза
spleetogen узкие глаза
vermoeide ogen утомлённые глаза
hij draagt een bril он носит очки он в очках
hij draagt lenzen он носит линзы
rechte neus прямой нос
scherpe neus острый нос
lange neus длинный нос
wipneus курносый нос
haviksneus нос с горбинкой
zware wenkbrauwen густые брови
dunne wenkbrauwen редкие брови
fijne wenkbrauwen тонкие брови
rechte wenkbrauwen прямые брови
donkere haren тёмные волосы
lichte haren светлые волосы
blonde haren белокурые волосы
grijze haren седые волосы
lichtbruine haren русые волосы
kastanjebruine haren каштановые волосы
rode haren рыжие волосы
geverfde haren крашеные волосы
lange haren длинные волосы
korte haren короткие волосы
gekrulde haren кудрявые волосы
rechte haren прямые волосы
dikke haren густые волосы
fijne haren редкие волосы
warrig haar, ongekamd растрёпанные волосы
blondine блондинка
ze is blond она блондинка
hij is blond он блондин
ze is een brunette она брюнетка
hij heeft bruin haar он брюнет
ze heeft bruinros haar она шатенка
hij is grijs он седой
hij is grijs aan het worden он седеет
hij is grijs geworden он поседел
hij is kaal он лысый
hij is kaal aan het worden он лысеет
hij kaal geworden он полысел
hij is kaal у него лысина
ze heeft een modieus kapsel у неё модная причёска
hij is kortgeknipt у него короткая стрижка
iemands haar knippen подстригать \ подстричь кого-н
je haar laten knippen bij de kapper подстригаться \ подстричься в парикмахерской
ik heb deze morgen mn haar laten knippen я сегодня утром подстригся \ подстриглась
haar kammen причёсывать \ причесать волосы
haar kammen (refl) причёсываться \ причесаться
kam расчёска
borstel щётка
haar föhnen укладывать \ уложить волосы феном
haardroger фен
haar verven красить \ покрасить волосы
haar wassen мыть \ помыть вымыть голову
naar de kapper gaan ходить в парикмахерскую
naar de kapper gaan ходить к парикмахеру
scheren бриться \ побриться
scheerapparaat бритба
scheermes лезвие
snor усы
baard борода
bakkebaarden бакенбарды
hij heeft een snor он с усами
Hij heeft een baard он с бородой
hij heeft bakkebaarden он с бакенбардами
een snor laten groeien отпускать \ отпустить усы
een baard laten groeien отпускать \ отпустить бороду
bakkebaarden laten groeien отпускать \ отпустить бакенбарды
make-up косметика
lippenstift помада
nagellak лак для ногтей
shampoo шампунь
zeep мыло
parfum духи
deodorant дезодорант
zich schminken краситься \ накраситься
ze gebruikt veel schmink она много красится
ze is mooi opgemaakt она хорошо покрашена
ze is slecht opgemaakt она плохо покрашена
karaktertrekken черты характера
vrolijk весёлый
droevig грустный
depressief дерпессивный
(on)beleefd невежливый
verlegen застенчивый
joviaal общительный
gastvrij гостеприимный
eerlijk честный
(on)geduldig нетерпеливый
(on)verdraagzaam нетерпимый
bescheiden скромный
koppig упрямый
lui ленивый
grillig капризный
verstandig умный
capabel, bekwaam способный
dom глупый
nieuwsgierig любопытный
listig хитрый
Created by: bregje
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards