Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

70 słówek latine

70 words Latine to Polish

ŁacinaPolski
longus, -a, -um długi
magistra,-ae nauczycielka
magnus, -a, -um duży, wielki
maledico, maledere, maledixi, maledictum przeklinać, złorzeczyć
maligne złośliwie
malignus, -a, -um złośliwy
malus, -a, -um zły
maneo, manere, mansi, mansum zostać
maritimus, -a, -um morski
maritus, -i mąż
medicus, -i lekarz
membrum, -i ciało, członki
memoria, -ae pamięć
mendum,-i błąd
miser, -era, -erum biedny
miseria, -ae nieszczęście
modus, -i miara
metuo, metuere, metui, metutum // timeo, timere, timui bać się
moneo, monere, monui, monitum ostrzegać
morbus, -i choroba
moveo, movere, movi, motum wzruszać
mox wkrótce
multa wiele
mundus, -i świat
musca, -ae mucha
muto, mutare, mutavi, mutatum zmieniać
nam bowiem
narro, narrare, narravi, narratum opowiadać
nauta, -ae żeglarz
navigium, -i statek
navigo, navigare, navigavi, navigatum żeglować
nihil nic
nomino, nominare, nominavi, nominatum nazywać, wymieniać
nonnullus, -a, -um niektóry
notus, -a, -um // clarus, -a, -um znany
numero, numerare, numeravi, numeratum liczyć
numquam nigdy
nunc teraz
obsideo, obsidere, obsedi, obsessum zajmować, siadać, otacząć oblegać
obsum, obesse, obfui szkodzić
occaecatus, -a, -um zaślepiony
occupo, occupare, occupavi, occupatum zająć
odium, -i nienawiść
officium, -i powinność
olim niegdyś
oportet, oportere, oportuit należy
oppidum, -i miasto
ora, -ae brzeg
pareo, parere, parui, paritum być posłusznym
parvus, -a, -um mały
patria, -ae ojczyzna
pauca mało, trochę
pecunia, -ae pieniądz
pello, pellere, pepuli, pulsum pędzić, uderzać, bić
per (+ACC) // a (+ABL) przez
periculum, -i niebezpieczeństwo
peritus, -a, -um (z GEN) doświadczony
perniciosus, -a, -um zgubny
pirata, -ae korsarz
placeo, placere, placui, placitum podobać się
plenus, -a, -um (+GEN/ABL) pełny
populus, -i // vulgus, -i lud // pospólstwo
porta, -ae brama, drzwi
porto, portare, portavi, portatum nieść, przynieść
possum, posse, potui móc
postea później
potentia, -ae moc, siła
praeceptum, -i rada, przepis
praecipue szczególnie
praedico, praedicere, praedixi, praedictum przepowiadać, ostrzegać
Created by: Mateusz