Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

verilənlər bazası

krossvord

QuestionAnswer
VBİSdə əsas obyekt? Cədvəl
İlk VBİS hazırlayan şəxsin adı? Ueyn
Access sənədində doğum tarixi verilənlərin hansı tipinə aiddir? Tarix
Cədvəli verilənlərlə doldurmaq üçün hansı rejimə keçmək lazımdır? Cədvəl
verilənlər bazasında yazılar nədən təşkil olunub? Sahələrdən
Məktəbdə tanıdığımız ən məhşur VBİS? Access
Hansı VBİSdə çeşidləmə yalnız bir cür aparılır? MSAccess
Verilənlər emalının əsas aləti? Çeşidləmə
Cədvəlin strukturunun blankı hansı rejimdə açılır? Konstruktor
View=>Design view kombinasiyası hansı rejimə keçidi göstərir? Konstruktor
iki cədvəlin neçə əlaqələnmə növü var? dörd
`Əlaqələrin ləğv edilməsi hansı pəncərədə aparılır? Relationships
Created by: delltu