Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

chinesehsk

chinese pinyin

EnglishPinyin
love ai4qing2
to arrange an1pai2
safety an1quan2
dark an4
to be on time an4shi2
to follow an4zhao4
to include bao1kuo4
to protect bao3hu4
to ensure bao3zheng4
to embrace bao4
news report bao4dao3
to sign up bao4ming2
to be sorry bao4qian4
time bei4
originally ben3lai2
stupid ben4
notebook bi3ji4ben3
to graduate bi4ye4
time bian4
standard biao1zhun3
to express biao3da2
form biao3ge2
to praise biao3yang2
biscuit bing3gan1
and bing4qie3
doctor bo2shi4
not only bu4dan4
have to bu4de2bu4
part bu4fen4
despite bu4guan3
but bu4guo4
not only bu4jin3
to rub ca1
to guess cai1
material cai2liang4
to visit can1guan1
almost cha4bu4duo1
to taste chang2
the Great Wall chang2cheng2
the Changjiang River chang2jiang1
field chang3
to exceed chao1guo4
to quarrel chao3
to succeed cheng2gong1
honest cheng2shi2
ripe cheng2shu2
to become cheng2wei2
to ride cheng2zuo4
to be surprised chi1jing1
again chong2xin1
to smoke chou1yan1
to be on a business trip chu1chai1
to set out chu1fa1
birth chu1sheng1
fax chuan2zhen1
window chuang1hu5
dictionary ci2dian3
always cong2lai2
careless cu1xin1
answer da2an4
to dress up da3ban4
to disturb da3rao3
to print da3yin4
to discount da3zhe2
to give or take an injection da3zhen1
general idea da4gai4
embassy da4shi3guan3
about da4yue1
to wear dai4
representative dai4biao3
doctor dai4fu5
to replace dai4ti4
when dang1
at once dang1shi2
local dang4di4
knife dao1
tour guide dao3you2
everywhere dao4chu4
on earth dao4di3
to apologize dao4qian4
to get de2
to be proud de2yi4
to wait deng3
bottom di3
the earth di4qiu2
address di4zhi3
to drop diao4
survey diao4cha2
to stop ding2zhi3
to throw diu1
action dong4zuo4
to be caught in traffic du3che1
belly du4zi3
opposite dui4mian4
meal dun4
measure word for flowers duo3
while er2
children er2tong2
to send fa1
to happen fa1sheng1
to develop fa1zhan3
law fa3lv4
to translate fan1yi5
to be worried fan2nao3
to oppose fan3dui4
to reflect fan3ying4
range fan4wei2
method fang1fa3
aspect fang1mian4
direction fang1xiang4
visit fang3wen4
to give up fang4qi4
summer vacation fang4shu3jia4
(indicating a fraction) fen1zhi1
part fen4
abundant feng1fu4
scenery feng1jing3
otherwise fou3ze2
to fit fu3he2
rich fu4
father fu4qin5
to copy fu4yin4
complex fu4za2
responsible fu4ze2
change gai3bian4
cheers gan1bei1
dry gan1zao4
to be moved gan3 dong4
feeling gan3jue2
emotion gan3qing2
thank gan3xie4
to do gan4
just now gang1gang1
advanced gao1ji2
each ge4
height ge4zi5
tool gong1ju4
kilo meter gong1li2
salary gong1zi1
common gong4tong2
enough gou4
shopping gou4wu4
alone gu1dan1
estimate gu1ji4
to encourage gu3li4
to clap one's hands gu3zhang3
customer gu4ke4
intentionally gu4yi4
hang gua4
key guan1jian4
audience guan1zhong4
to manage guan3li3
light guang1
broadcast guang3bo1
advertisement guang3gao4
to stroll guang4
rule gui1ding4
international guo2ji4
as expected guo3ran2
to pass guo4
process guo4cheng2
ocean hai3yang2
shy hai4xiu1
winter vacation han2jia4
sweat han4
scheduled flight hang2ban1
benefit hao3chu4
to resemble hao3xiang4
number hao4ma3
qualified he2ge2
suitable he2shi4
box he2zi5
monkey hou2zi5
thick hou4
regret hou4hui3
afterwards hou4lai2
suddenly hu1ran2
nurse hu4shi5
mutually hu4xiang1
doubt huai2yi2
recall hui2yi4
activity huo2dong4
active huo2po1
fire huo3
to achieve huo4de2
foundation ji1chu3
to be excited ji1dong4
accumulation ji1lei3
to assemble ji2he2
extremely ji2qi2
in time ji2shi2
even if ji2shi3
plan ji4hua4
since ji4ran2
to send ji4shi3
technique ji4shu5
journalist ji4zhe3
to work overtime jia1ban1
furniture jia1ju4
gas station jia1you2zhan4
fake jia3
price jia4ge2
to insist jian1chi2
to lose weight jian3fei2
to reduce jian3shao3
future jiang1lai2
money award jiang3jin1
to lower jiang4di1
to give jiao1
pride jiao1ao4
communication jiao1liu2
traffic jiao1tong1
dumplings jiao3zi5
professor jiao4shou4
education jiao4yu5
to accept jie1shou4
result jie2guo3
to save jie2yue1
to explain jie3shi4
although jin3guan3
nervous jin3zhang1
conduct jin4xing2
to prohibit jin4zhi3
splendidness jing1cai3
economy jing1ji4
Beijing opera jing1ju4
to experience jing1li4
spirit jing1shen2
experience jing1yan4
police jing3cha2
unexpectedly jing4ran2
to compete jing4zheng1
mirror jing4zi5
on earth jiu1jing4
to hold ju3ban4
to refuse ju4jue2
distance ju4li2
to continue ju4xu4
to joke kai1wan2xiao4
view kan4fa3
to consider kao3lv4
measure word for trees ke1
science ke1xue2
cough ke2sou4
pitiful ke3lian2
It's a pity ke3xi1
to be sure ken3ding4
but keshi4
air kong1qi4
afraid kong3pa4
bitter ku3
wide kuan1
tired kun4
difficulty kun4nan5
to amplify kuo4da4
to pull la1
trash-bin la1ji1tong3
hot la4
too late to lai2 bu4ji2
there's still time lai2 de3ji2
lazy lan3
waste lang4fei4
romantic lang4mang4
tiger lao3hu3
calm leng3jing4
haircut li3fa4
to understand li3jie3
courtesy li3mao4
ideal li3xiang3
shrewd li4hai4
power li4qi4
for example li4ru2
two lia3
even lian2
contact lian2xi4
cool liang2kuai5
bright liang4
to chat liao2
in addition ling4wai4
to leave something, to stay liu2
to weep liu2lei4
fluency liu2li4
prevalent liu2xing2
to study abroad liu2xue2
messy luan4
lawyer lv4shi1
trouble ma2fan5
careless ma3hu5
full man3
towel mao2jin1
beauty mei3li4
dream meng4
password mi4ma3
free of charge mian3fei4
ethnic group min2zu2
mother mu3qin5
purpose mu4di5
to be patient nai4xin1
couldn't it be nan2dao4
to feel sick nan2shou4
inside nei4
ability neng2li4
age nian2ling2
content nie4rong2
countryside nong2cun1
to make nong4
warm nuan3huo5
once in a while ou3er3
to arrange pai2lie4
to judge pan4duan4
to accompany pei2
to criticize pi1ping2
skin pi2fu1
temper pi2qi5
piece pian1
to deceive pian3
quality pin3zhi4
ping-pong ping1pang1qiu2
ordinarily ping2shi2
bottle ping2zi5
general pu3bian4
broken puo5
secondly qi1ci4
among qi1zhong1
to take off qi3fei1
to stand up qi3lai2
climate qi4hou4
for goodness' sake qian1wan4
visa qian1zheng4
wall qiang2
to knock qiao1
bridge qiao2
chocolate qiao3ke1li4
relative qin1qi5
light qing1
to take it easy qing1song1
condition qing2kuang4
to ask for time off qing3jia4
stand treat qing3ke4
poor qiong2
difference qu1bie2
take qu3
whole quan2bu4
but que1
shortcoming que1dian3
to lack que1shao3
indeed que4shi2
crowd qun2
but ran2er2
busy re4nao5
RMB ren2min2bi4
any ren4he2
task ren4wu4
to throw reng1
still reng2ran2
diary ri4ji4
entrance ru4kou3
soft ruan3
to take a walk san4bu4
forest sen1lin2
sofa sha1fa1
to consult, to discuss shang1liang5
sad shang1xin1
a little shao1wei1
society she4hui4
deep shen1
to apply for shen1qing3
indeed shen1zhi4
life sheng1huo2
life sheng1ming4
province sheng3
to be left sheng4
to lose shi1bai4
master shi1fu5
moist shi1run4
to lose hope shi1wang4
lion shi1zi5
very shi2fen1
reality shi2ji4
food shi2pin3
verily shi2zai4
to use shi3yong4
to try shi4
market shi4chang3
to suit shi4he2
century shi4ji4
to accommodate shi4ying5
to collect shou1
income shou1ru4
to tidy shou1shi2
capital shou3du1
first shou3xian1
not to be able to stand shou4bu5liao3
to suffer, to receive shou4dao4
shop assistant shou4huo4yuan2
to lose shu1
to be acquainted with shu2xi5
quantity shu4liang4
number shu4zi4
handsome shuai4
passingly shun4bian4
smoothly shun4li4
order shun4xu5
explanation shuo1ming2
master shuo4shi4
to die si3
speed su4du4
plastic bag su4liao4dai4
sour suan1
to calculate suan4
casual sui2bian4
along with sui2zhe5
grandson sun1zi5
all suo3you3
measure word for machines tai2
to raise tai2
attitude tai4du5
condition taio2jian4
to talk tan2
to play the piano tan2gang1qin2
soup tang1
to lie tang3
a time, a trip tang4
to discuss tao3lun4
to hate tao3yan4
characteristic te4dian3
to offer ti2gong1
ahead of schedule ti2qian2
to remind ti2xing3
to fill a blank tian2kong4
to be straight and stiff ting3
to pass tong1guo4
notice tong1zhi1
to sympathize tong2qing2
to push tui1
to put off tui1chi2
to take off tuo1
socks wa4zi5
completely wan2quan2
past wang3
tennis wang3qiu2
often wang3wang3
website wang3zhan4
dangerous wei1xian3
taste wei4dao5
temperature wen1du4
article wen2zhang1
to shake hands wo4shou3
to pollute wu1ran3
not to have wu2
bored wu2liao2
no matter what wu2lun4
to misunderstand wu4hui5
tomato xi1hong2shi4
to attract xi1yin3
washing machine xi3yi1ji1
bathe xi3zao3
salty xian2
modern xian4dai4
envy xian4mu5
limit xian4zhi5
fragrant xiang1
opposite xiang1fan3
specific xiang2xi4
to ring out xiang3
to resemble xiang4
message xiao1xi5
novel xiao3shuo1
effect xiao4guo3
joke xiao4hua5
blood xie3
exhausting xin1ku3
mood xin1qing2
trust xin4ren4
confidence xin4xin1
credit card xin4yong4ka3
to agree xing2
to wake up xing3
sex xing4bie2
exciting xing4fen4
happiness xing4fu2
character xing4ge2
to repair xiu1
many xu3duo1
pressure ya1li4
toothpaste ya2gao1
asia ya4zhou1
ah ya5
salt yan2
strict yan2ge2
postgraduate yan2jiu1sheng1
serious yan2zhong4
performance yan3chu1
actor yan3yuan2
sunshine yang2guang1
to cultivate yang3cheng2
appearance yang4zi5
to invite yao1qing3
key yao4shi5
perhaps ye3xu3
page ye4
leaf ye4zi5
all yi1qie4
according to yi3
a hundred million yi4
opinion yi4jian5
art yi4shu5
therefore yin1ci3
drink yin3liao4
to cause yin3qi3
impression yin4xiang4
to win ying2
hard ying4
brave yong3gan3
forever yong3yuan3
strong point you1dian3
humorous you1mo4
excellence you1xiu4
by you2
especially you2qi2
because of you2yu2
friendly you3hao3
interesting you3qu4
friendship you3yi2
happy yu2kuai4
therefore yu2shi4
with yu3
grammar yu3fa3
badminton yu3mao2qiu2
language yu3yan2
to prepare lessons before class yu4xi2
circle yuan2
original yuan2lai2
to forgive yuan2liang4
reason yuan2yin1
date yue1hui4
to read yue4du2
to allow yue4du2
magazine za2zhi4
we, us zan2men5
temporarily zan4shi2
dirty zang1
responsibility ze2ren4
to increase zeng1jia1
to increase zeng1zhang3
narrow zhai3
to invite applications for a job zhao1pin4
true zhen1zheng4
to clear up zheng3li3
orderliness zheng3qi2
normal zheng4chang2
just in time zheng4hao3
to prove zheng4ming2
right zheng4que4
official zheng4shi4
of zhi1
support zhi1chi2
knowledge zhi1shi5
to be worth zhi2de2
direct zhi2jie1
plant zhi2wu4
occupation zhi2ye4
only zhi3
to refer zhi3
have to zhi3hao3
so long as zhi3yao4
at least zhi4shao3
to make zhi4zao4
Chinese language zhong1wen2
keynote zhong4dian3
to attach importance to zhong4shi5
around zhou1wei2
pig zhu1
gradually zhu2jian4
idea zhu2yi5
initiative zhu3dong4
to congratulate zhu4he4
famous zhu4ming2
specially zhuan1men2
major zhuan1ye4
to earn zhuan4
to hit zhuang4
exact zhun3que4
on time zhun3shi2
careful zi3xi4
nature zi4ran2
to sum up zong3jie2
to rent zu1
to constitute zu3cheng2
organization zu3zhi1
mouth zui3
would better zui4hao3
the last zui4hou4
talk zui4hua4
respect zun1zhong4
seat zuo4
doing business zuo4sheng1yi4
seat zuo4wei4
author zuo4zhe3
Created by: kaish98bd
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards