Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

irregular verbs NEF2

51LO czasowniki nieregularne poziom A2

QuestionAnswer
być BE WAS (WERE) BEEN
stać się; zostać (kimś) BECOME BECAME BECOME
zacząć BEGIN BEGAN BEGUN
złamać BREAK BROKE BROKEN
przynieść BRING BROUGHT BROUGHT
budować BUILD BUILT BUILT
kupić BUY BOUGHT BOUGHT
złapać CATCH CAUGHT CAUGHT
przyjść COME CAME COME
kosztować COST COST COST
wybrać CHOOSE CHOSE CHOSEN
ciąć CUT CUT CUT
robić DO DID DONE
pić DRINK DRANK DRUNK
prowadzić (samochód) DRIVE DROVE DRIVEN
jeść EAT ATE EATEN
upaść; spaść FALL FELL FALLEN
czuć (się) FEEL FELT FELT
znaleźć FIND FOUND FOUND
lecieć FLY FLEW FLOWN
zapomnieć FORGET FORGOT FORGOTTEN
dostać GET GOT GOT
dać GIVE GAVE GIVEN
pójść GO WENT GONE
(u)rosnąć GROW GREW GROWN
mieć HAVE HAD HAD
słyszeć HEAR HEARD HEARD
uderzyć HIT HIT HIT
trzymać; zatrzymać; zachować KEEP KEPT KEPT
wiedzieć, znać KNOW KNEW KNOWN
uczyć się LEARN LEARNT LEARNT
wyjść, wyjechać, zostawić LEAVE LEFT LEFT
pożyczyć (komuś) LEND LENT LENT
pozwolić LET LET LET
stracić; zgubić LOSE LOST LOST
zrobić; wykonać MAKE MADE MADE
spotkać; poznać MEET MET MET
płacić PAY PAID PAID
położyć; włożyć; kłaść PUT PUT PUT
czytać READ READ READ
dzwonić RING RANG RUNG
biec; biegać RUN RAN RUN
powiedzieć (coś) SAY SAID SAID
widzieć, zobaczyć SEE SAW SEEN
sprzedać SELL SOLD SOLD
wysłać SEND SENT SENT
śpiewać SING SANG SUNG
zamknąć (nie "close") SHUT SHUT SHUT
siedzieć SIT SAT SAT
spać SLEEP SLEPT SLEPT
mówić (np. po angielsku) SPEAK SPOKE SPOKEN
spędzić (czas); wydać (pieniądze) SPEND SPENT SPENT
stać (na czymś) STAND STOOD STOOD
kraść STEAL STOLE STOLEN
pływać SWIM SWAM SWUM
wziąć; brać; zabierać TAKE TOOK TAKEN
uczyć (kogoś) TEACH TAUGHT TAUGHT
powiedzieć (coś komuś); opowiedzieć TELL TOLD TOLD
myśleć; uważać; sądzić THINK THOUGHT THOUGHT
rzucić THROW THREW THROWN
rozumieć UNDERSTAND UNDERSTOOD UNDERSTOOD
obudzić WAKE WOKE WOKEN
nosić (na sobie); być ubranym WEAR WORE WORN
wygrać; zwyciężyć; zdobyć WIN WON WON
pisać WRITE WROTE WRITTEN
Created by: ang211