Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Premestitve

Premestitve po ZJU in ZDR

QuestionAnswer
150. člen ZJU (postopek premestitve zaradi delovnih potreb) S sklepom o premestitvi, če javni uslužbenec s premestitvijo ne soglaša.
152a. člen ZJU (postopek premestitve javnega uslužbenca brez soglasja) (1) Premestitev brez soglasja javnega uslužbenca začne učinkovati z dnem, ki je določen v sklepu o premestitvi, vendar ne prej kot sedmi dan po vročitvi sklepa o premestitvi.
147. člen ZJU (pogoji za premestitev) - zaradi del. potreb ali s soglasjem oziroma na lastno željo - le na ustrezno delovno mesto, za katero JU izpolnjuje predpisane pogoje in ga je sposoben opravljati - trajno le na ur.DM, ki se lahko opravlja v nazivu iste stopnje (razen: posl.razl & nesp
147 (2) čl. ZJU delovne potrebe trajno za premestitev na strokovno tehnično DM - razlog nesposobnosti - poslovni razlog
149. (1) čl. ZJU primeri premestitve zaradi delovnih potreb 1. poslovni razlogi 2. ugotovljena nesposobnost (???) 3. predstojnik oceni, da je mogoče na ta način zagotoviti učinkovitejše oziroma smotrnejše delo organa;
149. (1) čl. ZJU - drugič primeri premestitve zaradi delovnih potreb 4. se trajno spremeni obseg dela ali racionalizirajo delovni postopki in javni uslužbenec nima več polne delovne obremenitve 5. v drugih primerih, ki jih določa zakon.
Created by: 1319989893