Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

naturfag sonans

naturfag

QuestionAnswer
Naturvitenskap Vitenskapene astronomi, biologi, fysikk, geologi og kjemi
Falsifiserbar påstand En hypotese eller teori som går an å påvise er falsk eller feilaktig
Hypotese en hypotese er en antakelse om en sammenheng
Teori En foreløpig umotstridt forklaring på en sammenheng i naturen
Prosess den metoden vi bruker når vi arbeider med naturvitenskaplige produkter
Produkt alle de lovene og teoriene vi har kommet frem til
Vitenskaplig usikkerhet Viten at alle forsøk og observasjoner er aldri 100% sikre
Den naturvitenskaplige metoden Metode som legger vekt på systematiske og gjentatte målinger og testinger. Hypotese-undersøkelser/eksperimenter/observasjoner-resultater-analyse/tolkning-konklusjoner
Parameter En variabel i vitenskaplige målinger og eksperimenter
Biotiske levende
Abiotiske Ikke levende
Variabelkontroll Systematisk regulering av en og en parameter i vitenskaplige forsøk
Heliosentrisk verdensbilde Plasserere sola i sentrum og planeteme går i bestemte baner rundt sola
Basiskunnskap Uomtvistelig kunnsap og viten
Økologi Læren om hvordan organismene og omgivelsene deres virker sammen
Økosystem Selvforsynt og avgrenset område i naturen
Organisk forbindelse de fleste kjemiske forbindelser som inneholder både karbon og hydrogen og er veldig energirike
uorganisk stoff det motsatte av organisk stoff
næringsnett viser oss hvem som spiser hvem i et økosystem
næringskjede en liten del av næringsnettet, viser et ledd
Nedbrytere Organisme som lever av å bryte ned døde planter og dyr
Forbrukere planteetere og kjøttetere i næringskjede
Fotosyntese produksjon av oksygen og glykose gjennom planter
Produsenter biotiske faktorer som omdanner uorganiske forbindelser til organiske forbindelser gjennom fotosyntese
Suksesjon en gradvis endring av et samfunn fram mot et nytt stabilt sluttstadium
Primærsuksesjon sukesjon i et område hvor det allerede er etablert plante og dyreliv
Sekundærsuksesjon suksesjon i et område hvor det ikke fins planter eller rester av planter
Klima gjennomsnittsværet på et sted eller i et område over en periode på 30 år
Pionerfasen den første perioden i en suksesjon
Klimaksfasen sluttstadium i en suksesjonsprosess
Biosfæren Den delen av kloden hvor det fins liv
Art individer som ligner hverandre og som kan få forplantingnsdyktiv avkom
Populasjon en gruppe individer av samme art som lever i samme område
Samfunn alle populasjoner innenfor et gitt område
Individ en enkelt organisme innenfor en art
Symbiose sameksistens mellom organismer
Parasittisme samspill mellom organismer hvor dene ene organismen dør til slutt
Kommensialisme et samspill mellom organismer hvor det er likegyldig for den ene
Mutualisme et samspill mellom organismer hvor begge drar nytte av det
intrespesifikk konkurranse konkurranse innenfor en art
interspesifikk konkurranse konkurranse mellom arter
populasjonsøkologi studiet av hvordan antallet individer i en populasjon varierer over tid og fra et sted til annet
bæreevne det antall individer av en art som kan leve i et avgrenset område over tid
tetthetsavhengige faktorer faktorer som påvirker bestandstørrelsen og som er avhengig av hvor mange individer det er i bestanden
tetthetsuavhengige faktorer faktorer der bestandens størrelse ikke har noen betydning
eksponentiell vekst (J-kurve) antallet øker eller minker med en viss prosent
rettlinjet vekt antallet øker konstant
Sigmoid vekst (S-kurve) Veksten øker først eksponentielt, så flater den ut og stabiliserer seg nær artens bæreevne
Syklist vekst (M kurve) Antallet varierer noe regelmessig og illustreres med en M kurve
Biomasse Omfatter alt trevirke i et skog, treavfall og mye avfall fra husholdninger, industri og landbruk. Brukes også om samlede massen av alle organismene i et område. Gjelder for døde og levende masser
Elementærpartikler Partiklene i et atom
Protoner De partiklene i sentrum av atomene som er positivt ladde
Nøytroner De partiklene i sentrum av atomene som har en nøytral ladning
Elektroner De partiklene som beveger seg rundt atomkjernen og har negativ ladning
Elementærladning Den minste mulig ladningen i et atom, dvs den positive ladningen ti et proton og den negative ladningen til et elektron
Elektronskall Energitilstanden til elektronene rundt kjernen dvs banene elektronene går i
Skallmodell Viser elektronene og og banene de går i
Grunnstoff Består av bare en type atomer
Kjemisk symbol Symbolene til grunnstoffene i periodesystemet
Atomnummeret Antall protoner i kjernen av et atom
Isotoper Atomer som har samme antall protoner i kjernen men varierende antall nøytroner
Kjemisk forbindelse To eller flere atomer fra forskjellige grunnstoffer reagerer med hverandre
Periode Vannrett rad i periodesystemet og inneholder grunnstoffer som har like mange elektronskall
Gruppe Loddrett kolonne i periodesystemet og inneholder grunnstoffer som har like mange elektroner i ytterste skall
Edelgasser Grunnstoffene i gruppe 18 i periodesystemet med åtte elektroner i ytterste skall
Edelgasstruktur Et atom med åtte elektroner i ytterste skall dvs et svært stabilt atom
Åtteregelen I kjemiske reaksjoner vil atomer prøve å få samme elektronfordeling som edelgasser dvs åtte i ytterste skall
Elektronparbinding Når et atomene er bundet sammen fordi de deler elektronene i ytterste skall med hverandre
Ioner Atomer som har gitt fra seg eller motatt elektroner fra andre atomer og har derfor en ladning
Ionebinding Når positive og negative ioner bindes sammen av elektriske krefter
Reduksjon Når et atom tar opp ett eller flere elektron
Oksidasjon Når et atom gir fra seg et eller flere elektron
Redoksreaksjon En kjemisk reaksjon der det foregår både reduksjon og oksidasjon
Elektropositive Stoffer som lett gir fra seg elektroner
Elektronegative Stoffer som lett tar til seg elektroner
Elektrokjemisk spenningsrekke Oversikt over stoffenes evne til å gi fra seg elektroner til andre stoffer
Katode Negativ elektrode dvs gir fra seg elektroner fra andre enden
Anode positiv elektrode dvs tar opp elektroner for å sende dem til andre enden
Elektrolyse redoksreaksjon hvor vi tilfører elektrisk energi for å danne grunnstoffer i nøytral form som for eksempel aluminium
elektrisk strøm ladninger som vandrer
elektrisk krets sammenkoplet eller sammmenhengende vandringsvei for elektriske landinger
elektrolytt væske som kan lede elektrisk strøm
galvanisk element består av to forskjellige elektroder og en elektrolytt som leder strøm. En av elektrodene i elementet gir fra seg elektroner, den andre kan ta imot elektroner og lede dem videre til elektrolytten
sekundærbatterier ladbare batterier hvor redoksreaksjonen kan reverseres ved å bruke elektrisk energi
energikilde energikilde er energien lagret til direkte bruk
energibærer bærer energien dit den skal brukes
primære energibærere produserte uten bruk av andre energibærere
sekundære energibærere produsert ved hjelp av andre energibærere
Created by: aegirthor