Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Venäjä

Venäjä suomi Aika

QuestionAnswer
вре'м|я, -ени; -ена', -ён aika
свобо'дное вре'мя vapaa-aika
вре'мя года vuodenaika
вре'менный väliaikainen
пора' 1. aika 2. on aika
Пора' идти' домо'й. On aika mennä kotiin.
до тех пор siihen asti
перио'д ajanjakso, kausi
тече'ние 1. kulku, juoksu 2. virta, virtaus
в тече'ние двух неде'ль kahden viikon kuluessa
бы'строе тече'ние nopea virta
срок (määrä)aika
на како'й срок kuinka pitkäksi aikaa
год, -а; -ю t. -а', лет vuosi
в про'шлом году' viime vuonna
Ско'лько Вам лет? Kuinka vanha olette?
Мне два'дцать три го'да. Olen kaksikymmentä-kolmevuotias.
век, -а; -а', -о'в vuosisata
в XX веке 1900-luvulla
календа'р|ь, -я'; -и', -е'й kalenteri
да'та päivämäärä
ме'сяц kuukausi
янва'р|ь, -я' m tammikuu
февра'л|ь, -я' m helmikuu
март maaliskuu
апре'ль m huhtikuu
май toukokuu
ию'нь m kesäkuu
ию'ль m heinäkuu
а'вгуст elokuu
сентя'бр|ь, -я' m syyskuu
октя'бр|ь, -я' m lokakuu
ноя'бр|ь, -я m marraskuu
декабр|ь, -я' m joulukuu
весн|а', -ы'; вёс|ны, -ен kevät
ве'сенный kevät-, keväinen
ве'сенный день kevätpäivä
весно'й keväällä
ле'то kesä
ле'тный kesä-, kesäinen
ле'тнее пла'тье kesämekko
ле'том kesällä
о'сень f syksy
о'сенний syksyinen
о'сенний вечер syksyinen ilta
о'сенью syksyllä
зим|а', -ы', akk -у; -ы, - talvi
зи'мний talvi-, talvinen
зимний спорт talviurheilu
зимо'й talvella
неде'ля viikko
день, дня; дни, дней päivä
днём päivällä
ежедне'вно joka päivä, päivittäin
су'т|ки, -ок mon vuorokausi
че'рез дво'е су'ток kahden vuorokauden kuluttua
понеде'льник maanantai
вто'рник tiistai
сред|а', -ы', akk -у; -ы, -, -а'м keskiviikko
четве'рг torstai
пя'тница perjantai
суббо'та lauantai
воскресе'нье sunnuntai
сего'дня tänään
вчера' eilen
за'втра huomenna
у'тро, -а'; -а, - aamu
у'тром aamulla
ве'чер, -а; -а', -о'в ilta
ве'чером illalla
ноч|ь, -и; -и, -е'й f
но'чью yöllä
час, -а'; -ы', -о'в tunti
полчаса' puoli tuntia
часы', -о'в mon kello
полови'на puoli, puolisko
в полови'не тре'тьего puoli kolmelta
мину'та minuutti
секу'нда sekunti
моме'нт hetki
когда' 1. milloin, koska 2. kun
Когда' вы придёте? Milloin te tulette?
Я позвоню', когда' верну'сь. Soitan, kun palaan takaisin.
никогда' ei koskaan, ei milloinkaan
тогда' 1. silloin 2. siinä tapauksessa
иногда' joskus, toisinaan
всегда' aina
тепе'рь nyt, nykyään
сейча'с 1. nyt, tällä hetkellä 2. kohta, heti 3. juuri äsken
сра'зу heti, kerralla
ско'ро pian
вдруг yhtäkkiä
давно' kauan sitten, jo pitkän aikaa
недавно' hiljattain, vähän aikaa sitten
до'лго kauan, pitkään
продольжа'|ть, -ю, -ешь *продо'льж|ить, -у', -ишь jatkaa + ся jatkua
ча'сто usein
ре'дко harvoin
пока' 1. sillä aikaa 2. toistaiseksi 3. hei
ещё vielä, jo
уже jo, enää
то'лько vain, ainoastaan; vasta
опя'ть taas, jälleen
сно'ва taas, uudestaan
по'здно myöhään; on myöhä
по'зже myöhemmin
ра'но aikaisin
ра'ньше aikaisemmin
пре'жде ennen, aikaisemmin
настоя'щий 1. nykyinen, nyky-
настоя'щий 2. todellinen, tosi, oikea
в настоя'щее время nykyään
настоя'щий друг todellinen ystävä
раз kerta
одна'жды kerran
впервы'е ensi(mmäistä) kertaa
пото'м sitten
зате'м sitten, sen jälkeen
Created by: thn100