Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

svenska verb 4

svenska verb

QuestionAnswer
att tända/å tenne, tänd/tenn, tänder/tenner, tände/tente, tänt/tent anschalten, anzünden
att fira/å feire, fira/feir, firar/feirer, firade/feiret, firat/feiret feiern
att ankomma/å ankomme, ankomm/ankom, ankommer/ankommer, ankom/ankom, ankommit/ankommet ankommen
att avgå/å avgå, avgå/avgå, avgår/avgår, avgick/avgikk, avgått/avgått abfahren
att pryda/å pynte, pryd/pynt, pryder/pynter, prydde/pyntet, prytt/pyntet schmücken
att kalla/å kalle, kallas/kalles, kallades/kaltes, kallats/kaltes, nennen
att betyda/å bety, betyd/betyr, betyder/betyr, betydde/betydde, betytt/betydd bedeuten
att släcka/å slukke, släck/slukk, släcker/slukker, släckte/slukte, släckt/slukt ausschalten, ausmachen, ablöschen
att ursäkta/å unnskylde, ursäkta/unnskyld, ursäktar/unnskylder, ursäktade/unnskyldte, ursäktat/unnskyldt sich entschuldigen
att förlåta/å forlate, förlåt/forlat, förlåter/forlater, förlät/forlo, förlåtit/forlatt vergeben
att äga/å eie, äg/ei, äger/eier, ägde/eide, ägt/eid besitzen
att känna sig/å kjenne, känn sig/kjenn, känner sig/kjenner, kände sig/kjente, känt sig/kjent fühlen
må, mår, mår, mådde, mått fühlen
att skina/å skinne, skin/skinn, skiner/skinner, sken/skinte, skinit/skint scheinen
att tillbringa/å tilbringe, tillbringar/tilbringer, tillbringade/tilbrakte, tillbringat/tilbrakt verbringen
att undra/å undres, undra/undres undrar/undres, undrade/undrets, undrat/undrets sich fragen
att andas/å puste, andas/pust, andas/puster, andades/pustet, andats/pustet atmen
att dra/å dra, dra/dra, drar/drar, drog/drog, dragit/dradd ziehen
att visa/å vise, visa/vise, visar/viser, visade/viste, visat/vist zeigen
att återgå/komma/å returnere, återgå/komma, återgår/kommer/returnerer, återgick/kom/returnerte, återgått/kommit/returnert zurückgehen
att längta/å lengte, längte/lengt, längtar/lengter, längtade/lengtet, längtat/lengtet (efter/etter) verlangen nach
att betjäna/å betjene, betjäna/betjen, betjänar/betjener, betjänade/betjente, betjänat/betjent bedienen
att sjunga/å synge, sjung/syng, sjunger/synger, sjöng/sang, sjungit/sunget singen
att ljuga/å lyve, ljug/lyv, ljuger/lyver, ljög/løy, ljugit/løyet lügen
att vinna/å vinne, vinn/vinn, vinner/vinner, vann/vant, vunnit/vunnet gewinnen
att lova/å love, lova/lov, lovar/lover, lovade/lovde, lovat/lovd, eller att ge/å gi löfte/løfte om versprechen
att hända/å hende, händ/hend, händer/hender, hände/hendte, hänt/hendt geschehen oder passieren
att finna(s)/å finne, finn(s)/finn(s), finner/finns/finner/finn(s), fann(s)/fant(s), funnit(s)/funnet(s) finden und sich befinden
att bada/å bade, bada/bad, badar/bader, badade/badet, badat/badet baden
att hyra/å leie, hyr/lei, hyr/leier, hyrde/leide, hyrt/leid mieten (vielleicht auch vermieten)
att koka/å koke, koka/kok, kokar/koker, kokade/kokte, kokat/kokt sieden
att beställa/å bestille, beställ/bestill, beställer/bestiller, beställde/bestilte, beställt/bestilt bestellen
att låna/å låne, låna/lån, lånar/låner, lånade/lånte, lånat/lånt leihen
att möta/å møte, möt/møt, möter/møter, mötte/møtte, mött/møtt sich verabreden?
att höra/å høre, hör/hør, hör/hører, hörde/hørte, hört/hørt hören
att tillhöra/å tilhøre, tillhör/tilhør, tillhör/tilhører, tillhörde/tilhørte, tillhört/tilhørt gehören