Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1000 Chinese char

Learning 1000 common Chinese characters

QuestionAnswer
de (mu4di4, di2que4)
yi1 (yi2ding4, yi4xie1, xing1qi1yi1)
shi4 (shi4 bu4 shi4)
bu4 (bu4 tong2)
le (liao3jie3)
ren2 (ren2lei4)
zai4 (xian4zai4, cun2zai4)
wo3 (wo3men)
you3 (mei2you3, you3de)
zhong1 (Zhong1guo2)
zhe4 (zhe4ge) 这這
da4 (da4-xiao3, dai4fu)
guo2 (guo2jia1) 国國
shang4 (shang4 xia4)
ge4 (ge4ren2) 个個
lai2 (yuan2lai2, qi3lai2) 来來
ta1 (ta1de, ta1men - nan2)
wei4 (yin1wei4) 为為
dao4 (de2dao4, gan3dao4, da2dao4)
di4 (di4qu1, di4qiu2, tu3di4)
he2 (he2ping2)
shi2 (shi2hour) 时時
men (ta1men) 们們
nian2 (jin1nian2)
sheng1 (sheng1huo2)
hui4 (hui4yi4) 會会
chu1 (chu1fa1, chu1xian4)
jiu4 (jiu4ye4)
zi3 (Kong3zi3)
yao4 (yao1qiu2)
ye3 (ye3xu3)
yi3 (ke3yi3)
shuo1 (shuo1hua4) 说說
xue2 (xue2xi2) 学學
de (dei3)
dui4 (dui4buqi3) 對对
xia4 (shang4-xia4)
na4 (na4ge, nei4ge)
ke3 (ke3yi3)
guo4 (guo4qu4) 过過
yu2 (yu2shi4) 於于
zhi1 (zhi1jian1, zong3zhi1)
hou4 (yi3hou4) 後后
zhe (jie1zhe, zhao2ji2) 着著
zhu3 (zhu3ren2, zhu3yao4)
neng2 (neng2li4, ke3neng2)
li3 (li3mian4, li3bian1) 里裡
duo1 (duo1shao3)
xiao3 (da4-xiao3)
er2 (er2qie3)
ni3 (ni3men)
tian1 (tian1qi4)
jia1 (guo2jia1)
qu4 (guo4qu4)
gong1 (gong1zuo4, gong1ren2)
shi2 (shi2yi1, shi2er4)
yong4 (bu2yong4, yong4fa3)
zuo4 (gong1zuo4)
fen1 (shi2fen1, fen1xi)
fa1 (fa1zhan3) 發发
zi4 (zi4ji3, zi4ran2)
cheng2 (bian4cheng2, cheng2gong1)
dou1 (shou3du1)
fang1 (di4fang, fang1mian4)
min2 (ren2min2)
hao3 (hao3-huai4)
ri4 (ri4zi, sheng1ri4)
hai2 (hai2shi) 還还
jing1 (yi3jing1, jing1chang2) 经經
mei2 (mei2you3) 没沒
tong2 (bu4tong2, gong4tong2)
ru2 (ru2guo3)
ta1 (ta1de, ta1men - nü3)
me (shen2me, na4me) 麼么
qi3 (qi3lai2)
ben3 (Ri41ben3)
xing2 (xing2dong4)
xin1 (xiao3xin1)
suo3 (suo3yi3)
ran2 (ran2er2, dang1ran2)
shi4 (shi4qing2)
xian4 (xian4zai4) 现現
san1 (yi1 er4 san1)
jia1 (can1jia1, zeng1jia1)
xiang3 (si1xiang3)
mian4 (mian4tiao2) 麵面
kai1 (da3kai1, kai1shi3) 开開
dian4 (dian4hua4, shan3dian4) 电電
zhong3 (zhong3zi, za2zhong3) 种種
qian2 (yi3qian2, dang1qian2)
dang1 (dang1shi2, dang1ran2) 当當
mei3 (mei3li4)
er4 (xing1qi1er4)
wai4 (wai4guo2, wai4bian1)
dao4 (zhi1dao, dao4lu4)
cong2 (cong2lai2, cong2qian2, cong2ci3) 從从
dong4 (dong4wu4) 动動
kan4 (kan4jian4, kan4fa3)
ye4 (shang1ye4) 業业
gao1 (gao1xing4, ti2gao1)
zhe3 (zuo4zhe3)
fa3 (fa3lü4)
dan4 (dan4shi)
qi2 (qi2ta1, qi2zhong1)
li3 (dao4li3, li3lun4)
xie1 (yi4xie1, zhe4xie1)
shi2 (qi2shi2, shi2zai4) 實实
zhi3 / zhi1 (zhi3yao4) 只隻
lao3 (lao3shi1)
chang2 (chang2-duan3) 长長
yue4 (yue4liang)
yu3 (can1yu4) 与與
liang3 (liang3shou3) 兩两
zheng4 (zheng4zhi4)
wen2 (wen2xue2)
bu4 (bu4fen)
zui4 (zui4jin4)
yang4 (zen3meyang4) 样樣
yi4 (yi4si, yuan4yi4)
jin4 (jin4bu4) 進进
hen3 (hen3 hao3)
ji1 (ji1qi4) 機机
gong1 (gong1li3)
ba3 (ba3wo)
you4 (you4…you4…)
li4 (li4liang4)
quan2 (quan2bu4, wan2quan2)
dian3 (yi4dian3r) 點点
si4 (si4zhou1, xing1qi1si4)
tou2 (tou2fa) 頭头
yi3 (yi3jing1)
yin1 (yuan2yin1)
deng3 (ping2deng3, deng3yu2, deng3dai4)
wen4 (wen4ti2) 问問
xin1 (xin1wen2)
ci3 (ru2ci3, ci3di4)
ming2 (ming2ci2, xing4ming2)
ji3 (zi4ji3)
ding4 (yi2ding4, jue2ding4)
zheng4 (zheng4que4)
zhi1 (zhi1dao)
qing2 (qing2xu4, ai4qing2)
wu2 (wu2lun4, hao2wu2) 无無
hui2 (hui2qu4, hui2da2)
ming2 (ming2tian1)
jian1 (shi2jian1) 间間
shou3 (shou3ji1)
di4 (di4yi1, di4er4)
chan3 (chan3sheng1, chan3pin3) 产產
qi4 (tian1qi) 气氣
hua4 (shuo1hua4) 话話
zhong4 (zhong4yao4)
ji1 (ji1hu) 几幾
biao3 (shou3biao3) 錶表
you2 (you2yu2, li3you2, zi4you2)
ta1 (qi2ta1)
jiang1 (jiang1lai2) 將将
hua4 (bian4hua)
nü3 (nü3ren2, nü3de)
wu3 (xing1qi1wu3)
dai4 (dai4biao3)
xiang1 / xiang4 (hu4xiang1, zhao4xiang4)
hua2 (Zhong1hua2) 華华
ping2 (he2ping2)
huo4 (huo4zhe)
jiu3 (ba1 jiu3 shi2)
shui3 (shui3ping2)
she4 (she4hui4)
bi3 (bi3jiao4, bi3ru2)
nei4 (guo2nei4, nei4-wai4) 内內
wei4 (di4wei4, zuo4wei4)
jun1 (jun1dui4) 军軍
che1 (zi4xing2che1) 车車
shi3 (da4shi3guan3) 使
zhi4 (zhi4du4) 製制
du4 (zhi4du4)
xiang4 (qing1xiang4, xiang4lai2) 嚮向
bing4 (bing4qie3)
huo2 (sheng1huo2)
guan1 (guan1xi, guan1yu2) 關关
ti3 (shen1ti3) 體体
zong3 (zong3tong3, zong3li3) 總总
gei3 / ji3 (gong1ji3) 给給
ru4 (ru4men2, ru4kou3)
shen2 (shen2me) 什甚
yuan2 (ren2yuan2) 员員
shen1 (shen1ti3)
jian4 (kan4jian4) 见見
chang2 (fei1chang2)
bei4 (bei4zi)
xi1 (dong1-xi1) 西
ci4 (qi2ci4, ceng2ci4, ci4xu4)
qi1 (xing1qi1tian1)
ge4 (ge4zhong4, ge4zi4, ge4bie2)
ji2 (yi3ji2)
shao3 (duo1shao3)
da3 (da3kai1, da3suan4)
te4 (te4bie2, te4shu1)
xiang4 (da4xiang4, xiang4yang4)
kou3 (kou3yu3, ren2kou3)
ying1 / ying4 (ying1gai1) 應应
dong1 (dong1-xi1) 东東
tai4 (tai4du4)
bao4 (bao4gao4) 报報
hai3 (hai3yang2)
tai2 (Tai2wan1) 臺台
he2 (he2zuo4)
fan3 (fan3dui4)
wan4 (qian1wan4, wan4yi1) 萬万
li4 (li4yi4, sheng4li4)
zai4 (zai4 jian4)
guo3 (jie2guo3)
wu4 (dong4wu4, zhi2wu4)
zhen1 (zhen1zheng4)
li4 (jian4li4, li4ke4)
bie2 (te4bie2, te4shu1)
chang3 (guang3chang3) 場场
shan1 (shan1shui3, shang4shan1)
tong1 (tong1guo4, jiao1tong1)
sheng1 (sheng1yin4, si4sheng1) 聲声
xin4 (xiang1xin4, xin4feng1)
ba1 (luan4qi1ba1zao1, ba1yi4jun1)
ming4 (sheng1ming4, ge2ming4)
ti2 (ti2gao1, ti2gong)
shi4 (cheng2shi4, shi4chang3)
bai3 (lao3bai3xing4)
jian4 (tiao2jian4, shi4jian4)
xing4 (xing4bie2, ge4xing4)
shu4 / shu3 (shu4liang4, shu4xue2) 數数
shu1 (tu2shu1guan3) 书書
men2 (men2kou3, da4men2) 门門
geng4 (geng4jia1)
ti2 (wen4ti2) 题題
lu4 (dao4lu4, ma3lu4)
xian1 (xian1sheng)
mei3 (mei3ge, mei3tian1)
jiao1 (jiao4yu4)
fang4 (jie3fang4)
liu4 (xing1qi1liu4)
ji4 (ji4suan4, tong3ji4) 计計
zhi4 (shen4zhi4)
zuo4 (zuo4fa3)
yuan2 (yuan2lai2)
shi4 (shi4jie4)
zhan3 (zhan3lan3)
bian1 (pang2bian1) 邊边
ren4 (ren4wu4)
jie3 (jie3fang4)
gan1 (gan4bu4) 干幹乾
cai2 (gang1cai2) 纔才
zi1 (zi1liao4, zi1ben3) 资資
shou4 (jie1shou4)
jie4 (shi4jie4)
qin1 (qin1qi, fu4qin) 亲親
xu3 (ye3xu3) 许許
chu4 (chu4suo3) 處处
dui4 (bu4dui4, dui4wu) 隊队
yi4 (-zhu3yi4) 义義
xi4 (xi4tong3, guan1xi4, lian2xi4) 系繫
bei3 (bei3fang)
qing3 (yao1qing3) 请請
an1 (an1quan2)
jie2 (jie2guo3, jie2hun1) 结結
lun4 (li3lun4) 论論
guang1 (guang1xian4, yang2guang1))
zhi3 (zhi3tou, zhi3jiao4)
jin1 (jin1tian1)
zou3 (xing2zou3, zou3lu4)
mu4 (mu4di4, mu4qian2)
liu2 (jiao1liu2, chao2liu2)
yuan2 (yuan2shi3, mei3yuan2) 元圓
liang4 (shu4liang4)
bian4 / pian2 (pian2yi) 便
qi1 (luan4 qi1 ba1 zao1)
gong4 (yi2gong4, gong4chan3)
jie1 (jie1shou4)
ji4 (ji4lu4, ji4de) 记記
jin1 (jin1shu3)
nan2 (nan2guo4, kun4nan2) 難难
feng1 (feng1su2, feng1bao1) 风風
se4 (yan2se4, se4qing2)
he2 (ren4he2)
bian4 (bian4hua4) 变變
zhi2 (yi4zhi2, jian3zhi2)
qu1 (di4qu1, qu1yu4) 区區
yan3 (yan3jing1, yan3jing4)
bai2 (ming2bai)
dang3 (dang3pai4, gong4chan3dang3) 党黨
lian2 (lian2xi4) 聯联
wang4 (xi1wang4)
ren4 (ren4wei2) 認认
ge2 (ge2ming4)
jian4 (jian4she4, jian4li4, jian4zhu4, jian4yi4)
jiao1 (jiao1tong1)
dai4 (dai4ling3, re4dai4, di4dai4) 带帶
zhan4 (zhan4zheng1) 戰战
ai4 (ai4qing2) 爱愛
yun4 (yun4dong4) 运運
shou1 (shou1huo4)
ting1 (ting1jian4) 听聽
zhang1 (jin3zhang1) 张張
zhi4 (zheng4zhi4)
jue2 (gan3jue2) 覺觉
ze2 (yuan2ze2) 则則
hua1 (hua1sheng1)
si1 (si1xiang3)
tong3 (zong3tong3) 统統
que4 (leng3que4) 却卻
wu4 (ren4wu4) 務务
tiao2 (tiao2jian4) 条條
gai3 (gai3bian4)
nan2 (Yue4nan2)
xing2 (xing2shi4, xing2cheng2)
fei1 (fei1chang2)
ji4 (jing1ji4) 济濟
da2 (da2dao4) 達达
bao3 (bao3hu4)
bi4 (bi4xu1, bi4ran2)
yi4 (jian4yi4, hui4yi4) 議议
jing1 (Bei3jing1)
cheng2 (guo4cheng2, gong1cheng2, cheng2du4)
qiu2 (yao1qiu2)
ban4 (ban4fa3) 办辦
yuan3 (yuan3fang1, Yuan3dong1) 遠远
qiang2 (qiang2lie4, qiang2da4) 强強
she4 (she4bei4, she4xiang3) 设設
hou4 (shi2hou4)
yan2 (yu3yan2)
gao4 (gao4su)
wan2 (wan2quan2)
wang3 (lai2wang3, wang3wang3)
guan1 (guan1cha2, dao4guan4) 觀观
ke1 (ke1xue2)
chuan2 (chuan2tong3) 传傳
shi1 (lao3shi1) 师師
gan3 (gan3jue2)
shu4 (yi4shu4, ji4shu4) 术術
ma3 (ma3shang4, qi3ma3) 马馬
gai1 (ying1gai1) 該该
ling3 (ling3xiu4, ling3dao3) 领領
jue2 (jie3jue2, jue2ding4) 决決
chi1 (chi1fan4)
xie3 (miao2xie3) 寫写
dao3 (ling3dao3) 导導
ji2 (li4ji2)
pin3 (chan3pin3)
hong2 (hong2se4, hong2qi2, hong2lian3) 红紅
jin4 (zui4jin4, jin4dai4)
ji1 (ji1chu3)
zhu4 (zhu4zai4, zhu4chu4, ju1zhu4)
qian1 (yi4qian1, qian1wan4)
guang3 (guang3da4, guang3fan4, guang3bo1) 廣广
qu3 (cai3qu3)
qing1 (qing1chu)
qie3 (er2qie3)
jiang3 (jiang3hua4) 講讲
quan2 (quan2li4, zheng4quan2) 權权
ying3 (dian4ying3)
er2 (er2tong2) 儿兒
jie2 (jie2ri4, ji4ije2) 节節
guan3 (guan3li3)
kong1 (tian1kong1, hang2kong1)
jiao4 (jiao4zuo4, jiao4han3)
ying1 (Ying1guo2)
rang4 (rang4bu4) 讓让
yuan4 (yi1yuan4, fa3yuan4)
shi2 (ren4shi, shi4bie2) 識识
bu4 (jin4bu4, san4bu4)
man3 (man3yi4, man3zu2) 滿满
zu3 (zu3zhi1) 组組
you3 (peng2you3)
shen2 (jing1shen2)
suan4 (suan4shu4, ji4suan4)
ban4 (yi1 ban4, liang3 ban4)
chi2 (jian1chi2)
zhuan3 (zhuan3yi2, zhuan3bian4) 轉转
yue4 (yue4chu1, yue4 duo1)
wang2 (guo2wang2, wang2guo2)
yan2 (yan2jiu1)
fu2 (fu2wu4, yi1fu2)
pian4 (ka3pian4, zhao4pian4)
ji2 (jie1ji2) 級级
shang1 (shang1ren2, cuo1shang1)
lin2 (sen1lin2)
yu3 (yu3yan2, Han4yu3) 语語
shi2 / dan4 (shi2tou)
lian2 (lian2mang2, lian2xu4) 連连
zheng1 (zhan4zheng1) 争爭
shi4 (dian4shi4) 视視
tan2 (tan2hua4, tan2lun4) 谈談
dan1 (jian3dan1, dan1wei4, dan1chun2) 单單
shen1 (shen1ke4)
li4 (li4shi3, jing1li4 / ri4li4) 歷历
qian2 (jin1qian2, jia4qian) 钱錢
zhou1 (zhou1wei2)
zi4 (Han4zi4, ming2zi4)
fu3 (zheng4fu3)
shi4 (xing2shi4)
si1 (si1ji1, Si1ma3)
zhao4 (zhao4xiang4)
de2 (dao4de2, De2guo2)
ju4 (gen1ju4) 據据
wei4 (wei4lai2)
ji4 (guo2ji4) 際际
qing1 (qing1nian2)
ji2 (tai4ji2) 極极
xian4 (dian4xian4) 線线
li2 (li2kai1) 離离
rong2 (rong2yi4, nei4rong2)
zheng4 (zheng4jian4, tu2shu1zheng4) 证證
na2 (na2shou3)
shi3 (li4shi3)
re4 (re4nao4) 热熱
tuan2 (tuan2jie3) 團团
zao3 (zao3chen)
kuai4 (kuai4le)
bao1 (bao1kuo4)
yin1 (sheng1yin1)
zhuang1 (jia3zhuang1) 裝装
hai2 (xiao3hai2zi)
diao4 (sheng1diao4, diao4cha2) 調调
nong2 (nong2min2) 農农
zhun3 (zhun3bei4, zhun3que4) 准準
lei4 (lei4si4, fen1lei4) 類类
yue1 (da4yue1, yue1shu4) 约約
hao4 (hao4ma3) 號号
ji2 (shou1ji2)
ke4 (ke4fu2)
mao2 (mao2yi1, Mao2 Ze2dong1)
shi4 (nü3shi4, bo2shi4)
ye4 (ban4ye4, ye4li3)
bu4 (fen1bu4, xuan1bu4)
jiao4 (bi3jiao4) 较較
xuan3 (xuan3ju3) 选選
xiao4 (wei1xiao4, xiao4hua4)
le4 / yue4 (kuai4le4, yin1yue4) 樂乐
zao4 (zhi4zao4)
zheng3 (zheng3ge, tiao2zheng3)
si1 (E2luo2si1, fa3xi1si1)
wan3 (wan3shang4, zao3-wan3)
qie1 (yi2qie4)
cheng1 (cheng1zan4, cheng1hu) 稱称
ge2 (ge2wai4, jia4ge2, yan2ge2)
jing1 (jing1shen2)
si4 (si4hu, xiang1si4)
shi1 (shi1bai4)
la1 (la1ji1)
xi1 (xiao1xi)
si3 (sheng1si3, wi3wang2)
zen3 (zen3me)
liao4 (cai2liao4)
fang2 (fang2jian1, lou2fang2)
yi4 (rong2yi4, Yi4jing1)
ceng2 (ceng2jing1)
shi3 (kai1shi3)
xu1 (xu1yao4)
qing1 (jian3qing1, qing1-zhong4) 轻輕
zhuan1 (zhuan1men2) 專专
wei3 (wei3yuan2hui4, wei3tuo1)
zhao3 (xun2zhao3, zhao3qian2)
chang3 (gong1chang3) 厂廠
xiang3 (ying3xiang3, xiang3sheng1)) 響响
fu1 (zhang4fu)
xiao4 / jiao4 (xue2xiao4)
can1 (can1jia1) 參参
hei1 (hei1se4)
mu3 (mu3qin)
huo3 (huo3che1)
zhi4 (tong2zhi4)
bei4 (zhun3bei4) 備备
yu4 (jiao4yu4, sheng1yu4)
ju2 (you2ju2)
pai4 (dang3pai4)
shi4 (biao3shi4)
gen1 (gen1ben3, gen1ju4)
ji4 (ji4shu4)
ya4 (Ya4zhou1, ya4jun1) 亚亞
kuang4 (qing2kuang4) 况況
shou3 (shou3du1)
xi2 (zhu3xi2)
jia4 (jia4zhi2) 價价
tu2 (tu2shu1guan3) 圖图
yan2 (yan2su4) 嚴严
mai3 (mai3mai4) 買买
zhi1 (zhi1chi2)
xing1 (xing1qi1ri4)
li3 (li3zi, xing2li3)
guan1 (guan1liao2, qi4guan1)
luo4 (luo4hou4, jiao3luo4, xia4luo4)
zhong4 (qun2zhong4) 眾众
jiu1 (yan2jiu1, jiu1jing4)
sui2 (sui2bian4) 隨随
bing4 (mao2bing4)
fu4 (hui1fu4, fu4za2) 復复
gui1 (gui1lü4, gui1ding4) 規规
xing4 (gao1xing4) 興兴
huang2 (huang2se4) 黄黃
zu2 (min2zu2, zhong3zu2)
nan2 (nan2-nü3, nan2ren2)
xiao1 (xiao1xi)
ku3 (tong4ku3)
fei4 (xue2fei4) 费費
ne / ni2 (bo2ni2)
ling4 (ling4wai4)
zu2 (man3zu2, zu2gou4)
cha2 (jian3cha2)
yan4 (jing1yan4) 验驗
xiang4 (hao3xiang4, xiang3xiang4)
pi1 (pi1ping2)
di1 (jiang1di, di1ji2)
cheng2 (cheng2shi4, chang2cheng2)
ju3 (xuan3ju3, ju3xing2) 举舉
qiu2 (zu2qiu2)
wan1 (Tai2wan1) 湾灣
yi4 (yi4shu4) 艺藝
xu1 (bi4xu1, hu2xu1)
er3 (ou3er3) 尔爾
huan1 (huan1le4, xi3huan) 欢歡
chu2 (chu2le, xiao1chu2)
xiang1 (Xiang1gang3)
gong1 (cheng2gong1, gong1fu)
que4 (zheng4que4, que4shi2, ming2que4) 确確
zeng1 (zeng1jia1, zeng1zhang3)
sui4 (nian2sui4) 岁歲
zhu4 (zhu4yi4, zhu4shi4)
ke4 (ke4ren2, ke4qi, xia2ke4)
shi2 (liang2shi2, shi2pin3)
gong1 (ti2gong1, gong1ji3)
ju4 (gong1ju4, ju4ti3, ju4you3)
jiang1 (Chang2jiang1)
you2 (jia1you2, qi4you2)
qun2 (qun2zhong4)
hu1 (si4hu1, ji1hu1)
duan4 (bu2duan4, pan4duan4) 断斷
cun2 (cun2zai4, bao3cun2)
di3 (che4di3, dao4di3)
fei1 (fei1ji1) 飞飛
ma (bu4 shi4 ma?) 吗嗎
wen1 (wen1nuan3) 温溫
fen4 (chong1fen4, fen4liang)
jin3 (jin3jin3) 仅僅
reng2 (reng2ran2)
yuan4 (yuan4yi4) 愿願
ban1 (yi4ban1)
sui1 (sui1ran2) 虽雖
song4 (song4bie2)
gu3 (gu3dai4)
duan4 (shou3duan4)
yin3 (yin3qi3, xi1yin3)
tu3 (tu3di4)
xu4 (ji4xu4) 续續
wei2 (xian1wei2, wei2hu4, si1wei2) 维維
ban3 (chu1ban3)
an4 (da2an4)
ling4 (ming4ling4)
bing1 (shi4bing1)
bang1 (bang1zhu4) 帮幫
gang1 (gang1cai2, jin1gang1) 刚剛
shi4 (xing2shi4, zi1shi4) 势勢
lü4 (fa3lü4)
ba (ba1ba1, ba1niang2)
mou3 (mou3ren2)
jue2 (jue2dui4) 绝絕
yi1 (yi1sheng) 医醫
jin3 (jin3zhang1) 紧緊
hua2 (hua2chuan2) 划劃
xi1 (xi1wang4)
chun1 (chun1tian1, qing1chun1)
xian3 (xian3ran2) 显顯
you2 (you2yong3)
yan3 (biao3yan3)
su1 (Su1zhou1) 苏蘇
ji1 (da3ji1, hui2ji1) 击擊
ju1 (ju1zhu4)
tai4 (tai4du4, zhuang4tai4) 态態
dao3 (da3dao3, dao4shi, dao3mei2)
zhan4 (huo3che1zhan4)
li4 (li4zi, li4ru2)
xi3 (xi3huan1)
zuo3 (zuo3you4)
fou3 (fou3ding4, fou3ze2)
wei2 (wei2qi2) 围圍
fan4 (mi3fan4) 饭飯
lie4 (lie4che1)
xue4 xie3
tui1 (tui1fan1, tui1guang3)
gu4 (gu4shi4, gu4yi4)
xi2 (lian4xi2, xue2xi2) 习習
fu4 (fu4qin1, fu4mu3)
zuo4 (qing3 zuo4!)
liu2 (bao3liu2, yi2liu2)
he2 (He2nan2, yun4he2)
nian4 (xiang3nian4, guan1nian4)
chuan2 (lun2chuan2, qi4chuan2, du4chuan2)
jiu3 (chi2jiu3)
shu3 (jin1shu3, shu3yu2) 属屬
pai2 (an1pai2, pai2lie4, pai2dui4)
hu4 (bao3hu4, hu4shi4) 护護
zhi4 (xi4zhi4, dao3zhi4)
chu1 (chu1bu4, qi3chu1)
gen1 (gen1qian2, gen1zhe, gen1sui2)
zhi2 (zhi2gong1, zhi2ye4) 职職
shuang1 (shuang1fang1) 双雙
ju4 (shi1ju4, ju4zi)
peng2 (peng2you3)
ma1 (ma1ma1) 妈媽
cun1 (nong2cun1)
hua4 (hua4hua4, hua4jia1) 画畫
gou4 (neng2gou4, zu2gou4) 够夠
ba1 (wei3ba)
zhu4 (bang1zhu4)
dai4 (dui4dai4, deng3dai4)
xiang1 (lao3xiang1, gu4xiang1) 乡鄉
biao1 (biao1zhun3) 标標
sheng3 / xing3 (jie2sheng3, fan3xing3)
cai3 (cai3qu3)
lao2 (lao2dong4) 劳勞
tou2 (tou2zi1, tou2piao4)
you4 (zuo3you4)
yang2 (yin1/yang2) 阳陽
su4 (su4du4)
qi4 (ji1qi4)
ya1 (ya1li4) 压壓
zhi2 (zhi2de, jia4zhi2)
kao3 (kao3lü4, kao3shi4)
du2 (du2shu1, du2zhe3) 读讀
shui2 (shi4 shei2?) 谁誰
ceng2 (ji1ceng2, jie1ceng2, ceng2ci4) 层層
piao4 (tou2piao4, gu3piao4)
ji4 (shi4ji4, ji4nian4, ji4lü4) 纪紀
jiao3 / jue2 (jiao3du4, jue2se4)
jing4 (an1jing4) 静靜
na3 (na3r, na3li3)
yang2 (hai3yang2)
chuang4 (chuang4zao4) 创創
zhang1 (wen2zhang1)
yun2 (yun2cai) 云雲
yin4 (yin4shua1, yin4zhang1)
ting2 (ting2zhi3)
yi1 (yi1fu)
shu4 (shu4lin2) 树樹
xiu1 (xiu1gai3)
gang3 (Xiang1gang3, gang3kou3)
ze2 (ze2ren4) 责責
zhi1 (zu3zhi1) 织織
jian3 (jian3dan1, jian3ti3zi4) 简簡
zhi4 (wu4zhi4) 质質
nao3 (dian4nao3) 脑腦
kan1 (bao4kan1, kan1wu4)
an4 (an4mo2)
jin4 (jin3) (jin3guan3, jin3kuai4) 尽儘盡
po4 (po4huai4)
su4 (gao4su) 诉訴
hai4 (li4hai, hai4chong2)
qiang1 (shou3qiang1) 枪槍
mai4 (mai3mai4) 卖賣
shi4 (jiao4shi4, wo4shi4)
dou3 (yan1dou3, bei3dou3xing1)
han4 (Han4yu3) 汉漢
bo1 (bo1lang4)
du2 (du2li4) 独獨
xuan1 (xuan1bu4)
mi3 (mi3fan4)
shen4 (shen4zhi4)
ke4 (li4ke4, shen1ke4)
wei1 (wei1xiao4)
chong1 (chong1ji1, chong1feng1, chong1tu1) 冲沖衝
wen2 (xin1wen2) 闻聞
ban1 (shang4 ban1)
pa4 (hai4pa4)
chao1 (chao1guo4, chao1yue4)
xiang4 (xiang4mu4) 项項
shang1 (shang1kou3) 伤傷
bei4 (bei4xin1, wei2bei4)
hu1 (hu1xi1, huan1hu1)
xi4 (zi3xi4) 细細
zhi3 (ting2zhi3)
ge1 (ge1ge)
xing2 (dian3xing2)
tu1 (tu1ran2)
da2 (hui2da2)
xiao4 (xiao4guo3)
ji4 (ji4xu4) 继繼
yi1 (yi1kao4)
sheng4 (sheng4li4) 胜勝
ping2 (pi1ping2) 评評
ye2 (ye2ye2) 爷爺
kuai4 (yi2kuai4r) 块塊
chen2 (chen2zhong4)
zhong1 (zhong1yu2) 终終
chong1 (chong1fen4, chong1man3)
fu4 (fu4you3, feng1fu4)
jing4 (jing4ran2)
huo4 (huo4de2) 获獲
xie2 (xie2zuo4) 协協
nin2 (nin2men)
ruo4 (jia3ruo4, ruo4gan1)
qi2 (qi2guai4)
zhan1 / zhan4 (zhan1bu3, zhan4ling3)
chen2 (chen2lie4) 陈陳
luo2 (luo2pan2, Luo2ma3) 罗羅
fu4 (fu4ze2, fu4dan1) 负負
a1 (A1la1bo2)
cuo4 (cuo4wu4) 错錯
xia4 (xia4tian1)
ce4 (zheng4ce4)
cha4 (cha4buduo1)
ge1 (ge1chang4, ge1song4)
tong4 (tong4ku3, tong4kuai4)
ban3 (hei1ban3)
zhou1 (Guang3zhou1)
pi2 (pi2fu)
yuan2 (yuan2lai2)
xi1 (hu1xi1)
qi4 (qi4che1, qi4you2)
mi4 (mi4mi4, mi4qie4)
cai2 (fa1cai2) 财財
liang4 (piao4liang, yue4liang, ming2liang4)
qi3 (qi3ye4, qi3tu2, qi3e2)
bi3 (qian1bi3, bi3ji4) 笔筆
ying2 (ying2huo3, ying2ye4) 营營
yang3 (ying2yang3, yang3hua1) 养養
yuan2 (hua1yuan2, gong1yuan2) 园園
lian3 (lian3se4, beng3lian3, lian3pen2) 脸臉
huan4 (jiao1huan4, bian4huan4) 换換
jing3 (qing2jing3, guang1jing3, feng1jing3)
lie4 (qiang2lie4, re4lie4, lie4shi4)
yang1 (zhong1yang1, yang1qiu2)
zuo4 (zuo4wei4)
fu4 (fu4shi2, fu4ye4)
cha2 (guan1cha2, jing3cha2)
gu4 (zhao4gu4, gu4ke4) 顾顧
jing4 (huan2jing4)
jie1 (tai2jie1, jie1ji2) 阶階
chang4 (chang4ge1)
zhi3 (bao4zhi3) 纸紙
dian4 (shang1dian4, fan4dian4)
bian1 (bian1ji2, bian1zhi4) 编編
pao3 (pao3bu4)
yu2 (sheng4yu2) 余餘
kuo4 (bao1kuo4)
jing1 (chi1jing1, jing1ren2) 惊驚
ji1 (ji1dong4, ji1lie4)
tian2 (tian2ye3)
ding4 (qian1ding4, zhi4ding4) 订訂
shi4 (he2shi4) 适適
jia3 (jia3ruo4)
gou4 (jie2gou4, gou4cheng2, gou4zao4) 构構
wei4 (bao3wei4, wei4sheng1) 卫衛
wu3 (wu3qi4)
yu3 (yu3shui3, bao4feng1yu3)
mu4 (mu4tou)
yi4 (li4yi4)
kao4 (yi1kao4)
xian4 (you3xian4, xian4zhi4)
pan4 (pi1pan4)
shi4 (kao3shi4) 试試
fang2 (fang2zhi3, yu4fang2)
jian1 (jian1chi2) 坚堅
yong3 (yong3yuan3)
ji2 (zhao2ji2, ji2mang2)
jian3 (jian3cha2) 检檢
shi1 (Shi1jing1) 诗詩
wei4 (wei4dao4)
pu3 (pu3tong1)
you1 (you1xiu4) 优優
huo4 (huo4wu4, huo4wu4) 货貨
sheng1 (shang4sheng1) 升昇
she4 (zhu4she4, she4jian4)
ye4 (shu4ye4, ye4zi) 叶葉
sha1 (sha1mo4, sha1qiu1)
fu2 (xing4fu2, Fu2jian4)
leng3 (han2leng3, leng3jing4)
duan3 (chang2duan3, suo1duan3)
pei4 (fen1pei4, pei4he2)
gao3 (gao3gui3, gao3buhao3)
za2 (fu4za2, za2zhi4) 杂雜
kuan3 (pei2kuan3, kuan3shi4)
cao3 (cao3yuan2, cao3di4, cao3mei2)
yin2 (yin2hang2) 银銀
jiu3 (jiu3ba, bai2jiu3)
jiu4 (reng2jiu4, jiu4li4) 旧舊
qu1 / qu3 (qu1zhe2, ge1qu3)
su4 (yin1su4)
chao2 (Chao2xian1)
huan2 (huan2jing4) 环環
liu2 (Liu2 Bang1) 刘劉
lu4 (da4lu4) 陆陸
a a1 (a1ya1)
ji1 (ji1ji2, mian4ji) 积積
lu4 (ji4lu4, lu4yin4ji1) 录錄
san4 (san4bu4)
jie1 (jie1dao4, da4jie1)
tie3 (tie3lu4, gang1tie3) 铁鐵
mian3 (bi4mian3, mian3fei4)
ting2 (jia1ting2, fa3ting2, ting2yuan4)
lou2 (da4lou2, lou2fang2) 楼樓
zhou1 (Ya4zhou1)
jiao3 (jiao3bu4, jiao3gen1,chi4jiao3) 脚腳
ka3 (ka3pian4, ka3che1)
yu4 (yu4bei4, yu4xian1, yu4bao4) 预預
shan4 (gai3shan4, shan4yu2)
jun1 (ping2jun1)
feng1 (feng1jian4, xin4feng1)
ju4 (ju4lie4, ju4tuan2, xi4ju4) 剧劇
dun4 (dun4shi2, zheng3dun4, ting2dun4) 顿頓
zhu4 (jie1zhe, zhao2ji2, zhu4zuo4)
tang2 (shi2tang2, ke4tang2)
jian4 (jian4jian4, zhu2jian4) 渐漸
xue3 (xue3hua1, hua2xue3)
cheng2 (cheng2ren4, ji4cheng2)
mo2 (mo2fan4, mo2fang3)
zhuang4 (zhuang4tai4, zhuang4kuang4) 状狀
luan4 (hun4luan4) 乱亂
dan1 (dan1xin1, dan1ren4) 担擔
ke4 (ke4ben3) 课課
jian3 (jian3shao3) 减減
wei1 (wei1xie2, shi4wei1)
wang4 (wang4ji4)
di4 (xiong1di4)
sha1 (tu2sha1) 杀殺
yao4 (Zhong1yao4, yao4fang2) 药藥
shou3 (bao3shou3)
huai2 (huai2yi2, huai2nian4) 怀懷
hu4 (hu4xiang1, xiang1hu4)
ji4 (ji4ran2)
lü3 (lü3guan3, lü3you2)
zhong1 (zhong1tou2, zhong1dian3, zhong1biao3)
dan4 (zha4dan4, zi3dan4) 弹彈
jie3 (jie3jie, xiao3jie3)
lu4 (lu4shui3)
gui4 (bao3gui4, zhen1gui4, ke3gui4) 贵貴
jie4 (jie4shao4, jie4ci2)
zui4 (zui4guo4)
bao3 (bao3gui4, bao3bei4) 宝寶
lan2 (lan2hua1) 兰蘭
zhi4 (wei4zhi4)
fan1 (fan1yi4)
bi4 (bi4ye4) 毕畢
fu4 (fu4nü3, fu1fu4) 妇婦
xie4 (gan3xie4, xie4xie4) 谢謝
di4 (huang2di4, di4guo2)
shu4 (miao2shu4, xu4shu4, shang4shu4)
deng1 (pan1deng1)
shi1 (cuo4shi1)
cai2 (cai2liao4)
chuan1 (jie1chuan1, chuan1zhuo2) 穿
ji4 (ji4sheng1, ji4tuo1)
wan2 (wan2ju4, hao3wan2r)
lüe4 (qin1lüe4, lüe4wei1)
tao3 (tao3lun4, tao3yan4) 讨討
cai4 (bai2cai4, shu1cai4)
yan1 (chou1yan1, xi1yan1) 煙烟
li3 (hun1li3, li3mao4) 礼禮
niang2 (gu1niang)
long2 (kong3long2) 龙龍
yi4 (yi4chang2) 异異
hu4 (chuang1hu4) 户戶
kang4 (di3kang4, fan3kang4, kang4yi4)
gong1 (jin4gong1, gong1ji1)
fan4 (fan4zui4, zui4fan4)
fang3 (fang3wen4, cai3fang3) 访訪
kun4 (kun4nan2) 困睏
pai2 (pai2zi, zhao1pai)
zhui1 (zhui1qiu2, zhui1zhu2)
song1 (song1shu4, song1shu3)
shui4 (shui4jiao4)
diao4 (shi1diao4, diao4huan4)
wu3 (zhong1wu3)
yi2 (yi2dong4, zhuan3yi2)
zhao1 (zhao1dai4)
jiang4 (tou2xiang2, jiang4di1, xia4jiang4, jiang4luo4)
gai4 (da4gai4, gai4nian4, qi4gai4)
man4 (huan3man4, ao4man4)
ning4 (ning4yuan4, ning4ke3) 宁寧
zu3 (zu3xian1, zu3guo2)
liang2 (liang2hao3, liang2xin1)
rou4 (niu2rou4)
bian4 (pu3bian4)
lü4 (pin2lü4)
lian4 (lian4xi) 练練
ni2 (ni2gu1, ni2long2)
xing4 (xing4kui1, xing4fu2)
feng1 (feng1fu4) 豐丰
fu4 (dui4fu, zhu3fu, fu4chu1)
hui1 (hui1shou3, zhi3hui1) 挥揮
kong4 (kong4su4, kong4zhi4)
gan3 (yong3gan3)
deng1 (dian4deng1, deng1long) 灯燈
wu3 (tiao4wu3)
mang2 (bang1mang2)
si1 (zi4si1, si1ren2)
shun4 (shun4li4, shun4bian4) 顺順
huai4 (po4huai4, huai4dan4) 坏壞
xian3 (wei1xian3, bao3xian3) 险險
bo2 (bo2bo2, bo2fu4)
jia4 (jia4zi, da3jia4, chao3jia4, shu1jia4)
jing3 (jing3cha2, jing3gao4)
xian4 (xian4zhang3) 县縣
yang2 (fa1yang2) 扬揚
niu2 (niu2rou4, niu2nai3)
ken3 (ken3ding4)
yu4 (yu4dao4)
ying4 (fan3ying4, bo1ying4)
qu4 (xing1qu4)
wei4 (suo3wei4) 谓謂
shu1 (yun4shu1, shu1ru4fa3) 输輸
zhi2 (zhi2xing2, zhi2zhao4) 执執
guan3 (fan4guan3) 馆館
qian1 (qian1ding4, qian1ming2) 签簽
tui4 (hou4tui4, che4tui4) 退
shu2 (shu2xi1)
que1 (que1fa2)
ba4 (ba4ba4)
lü4 (lü4se4) 绿綠
gu3 (pi4gu, ba1gu3, gu3zi, gu3piao4)
bai4 (shi1bai4) 败敗
pan2 (suan4pan2) 盘盤
zhu2 (zhu2jian4, zhu2bu4)
yu2 (jin1yu2, e4yu2) 鱼魚
xian1 (Chao2xian1, xin1xian1) 鲜鮮
lin2 (lin2ju1, lin2shi2) 临臨
ku1 (tong4ku1)
hu2 (Hu2nan2, hu2po1)
tao4 (shou3tao4, yi1 tao4)
xi4 (xi4ju4, you2xi4) 戏戲
jiu4 (jiu4ming4)
wu1 (wu1zi, fang2wu1)
hun1 (jie2hun1, hun1li3)
ling2 (ling2huo) 灵靈
chu3 (ji1chu3, chu2shi2) 础礎
zui3 (zui3ba)
ding3 (ding3duan1, ding3feng1) 顶頂
lang4 (bo1lang, lang4fei4)
ling2 (ling2qian2, ling2jian4)
yi4 (yi4wan4) 亿億
guai4 (qi2guai4)
lei4 (yan3lei4, lei4shui3, lei4zhu1) 泪淚
shen1 (chong2shen1, shen1qing3)
tou4 (tou4ming2, tou4jing4)
e4 (e4mo2, e4lie4, zui4e4) 恶惡
zhen4 (yi2zhen4zi, zhen4yu3) 阵陣
hu2 (hu2shuo1, hu2zi)
pai1 (ping1pang1pai1)
wu4 (cuo4wu4) 误誤
e2 (qian2e2) 额額
gan3 (gan3kuai4, gan3mang2) 赶趕
shao4 (jie4shao4) 绍紹
zai4 (ji4zai3, kan1zai3) 载載
li4 (mei3li4) 丽麗
zheng1 (chang2zheng1) 征徵
wei3 (wei3da4, hong2wei3, xiong2wei3) 伟偉
wei1 (wei1xian3)
ying2 (huan1ying2)
hao2 (hao2wu2, hao2bu4)
tuo1 (tuo1li2) 脱脫
huang2 (huang2di4)
zong1 (zong1jiao4)
tuo1 (wei3tuo1)
yang2 (bai2yang2, yang2mei2) 杨楊
cai3 (se4cai3, cai3se4)
nong4 (bo1nong4, chao2nong4)
yao2 (dong4yao2, yao2huang) 摇 搖
yi2 (huai2yi2)
zhua1 (zhua1 bian4zi)
lun2 (lun2chuan2, lun2kuo4) 轮輪
ou1 (Ou1zhou1) 欧歐
pian1 (pian1ci, pian1fu)
hang2 (hang2xing2, hang2kong1)
qiu1 (qiu1tian)
hou4 (shen1hou4, nong2hou4)
ji4 (ji4jie2, dong1ji4, si4 ji4)
zhang3 (zhang3wo4)
xiong2 (ying1xiong2, xiong2wei3)
kong3 (kong3pa4, kong3bu4)
shui4 (fu4shui4, guan1shui4) 税稅
chuang1 (chuang1hu, chuang1kou3)
ruo4 (wei1ruo4, ruan3ruo4)
jing1 (yan3jing1)
sai4 (bi3sai4) 赛賽
gui1 (hui2gui1, gui1jie2, gui1huan2) 归歸
mi4 (mi4mi4, mi4shu1)
bei4 (jia1bei4, bai3 bei4)
bo1 (guang3bo1, chuan2bo1, bo1zhong3)
an4 (hei1an4)
jie4 (jie4kou3, jie4jian4)
mo4 (fen3mo4, zhou1mo4)
yu4 (yu4shi2, yu4mi3)
na4 (na4menr, rong2na4) 纳納
Deng4 (Deng4 Xiao3ping2, Deng4 Ying3chao1) 邓鄧
pang2 (pang2bian1)
tiao4 (tiao4dong4, tiao4yue4)
tu2 (qian2tu2, tu2jing4)
xiu1 (xiu1xi)
wei2 (wei2wu4, wei2xin1, wei2yi1)
ju4 (ju4da4)
shen3 (shen3pan4, shen3wen4) 审審
duan1 (ji2duan1, duan1zheng4)
po4 (ya1po4, bei4po4)
shu4 (jie2shu4, shu4fu4)
Created by: apsidiske
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards