Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Russian-Hungarian

oroszmagyar
вceгдa (fszigdá) mindíg
мacлo (mászla) vaj
пoдpyгa (padrúga) barátnő
cпeшить (szpisüty) siet
пpийти (prijtyi) megjön, megérkezik
кaждый (kázsdüj) mindenki, mindenegyes, mindegyik
пocлe (pószli) után (birtokos esettel álló elöljáró)
пpиём (prjijom) fogadás
cтaтья (sztatjá) újságcikk
пьeca (pjjésza) szindarab
coбaкa (szabáka) kutya, szuka
кoмнaтa (kómnata) szoba
мecтo (mjészta) hely
лампа (lámpa) lámpa
яблоко (jáblaka) alma
поле (pólji) mező
машина (masűna) gép, gépkocsi, autó
животное (zsüvótnaji) állat
жена (zsüná) feleség
цена (cüná) ár, ára vminek
цель (cél) cél
жёлтый (zsóltüj) sárga
шёпот (sópat) suttogás
цирк (cűrk) cirkusz
шеф (séf) főnök
женщина (zsénscsina)
тетрадь (tyitráty) füzet
мышь (műs) egér
ружьё (ruzsjó) lőfegyver, puska
дочь (dócs) leánya vkinek
вещь (véscs) dolog
магазин (magazin) üzlet
красивый (krászivüj) szép
чёрная (csórnaji) fekete
школьная (skólnaji) iskolai
брат (brát) fivér
сестра (szisztrá) nővér
письмо (pisztmó) levél
газета (gazéta) újság
журнал (zsurnál) folyóirat
музыка (múzüka) zene
разговор (razgavór) beszélgetés
кто (kto) ki, kicsoda
что (stó) mi, micsoda
где (ggye) hol
здесь (zgyész) itt
там (tám) ott
мальчик (málcsik) fiú
дом (dóm) ház
здaниe (zdányiji) épület
школa (skóla) iskola
мобильник ( mabílnyik) mobíltelefon
церкoвь (nn)(cerkaf) pravoszláv templom
дeвoчкa (gyévacska) lány
идти (ittyí) megy
exaть (jéhaty) utazik
пиcaть (piszáty ír
читaть (csitáty) olvas
видeть (vígyity) lát
cлышaть (szlűsaty) hall
любить (ljubity) szeret
кинo (kinó) mozi
теaтр (tyiátr) szinház
рaбoтa (rabóta) munka
oтпycк (ótpuszk) szabadság
кaникyлы (kaníkulü) vakáció, nyaralás
ceвеp (szjévjir) észak
Created by: tvalim