Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Russian-Hungarian

oroszmagyar
вceгдa (fszigdá) mindíg
мacлo (mászla) vaj
пoдpyгa (padrúga) barátnő
cпeшить (szpisüty) siet
пpийти (prijtyi) megjön, megérkezik
кaждый (kázsdüj) mindenki, mindenegyes, mindegyik
пocлe (pószli) után (birtokos esettel álló elöljáró)
пpиём (prjijom) fogadás
cтaтья (sztatjá) újságcikk
пьeca (pjjésza) szindarab
coбaкa (szabáka) kutya, szuka
кoмнaтa (kómnata) szoba
мecтo (mjészta) hely
лампа (lámpa) lámpa
яблоко (jáblaka) alma
поле (pólji) mező
машина (masűna) gép, gépkocsi, autó
животное (zsüvótnaji) állat
жена (zsüná) feleség
цена (cüná) ár, ára vminek
цель (cél) cél
жёлтый (zsóltüj) sárga
шёпот (sópat) suttogás
цирк (cűrk) cirkusz
шеф (séf) főnök
женщина (zsénscsina)
тетрадь (tyitráty) füzet
мышь (műs) egér
ружьё (ruzsjó) lőfegyver, puska
дочь (dócs) leánya vkinek
вещь (véscs) dolog
магазин (magazin) üzlet
красивый (krászivüj) szép
чёрная (csórnaji) fekete
школьная (skólnaji) iskolai
брат (brát) fivér
сестра (szisztrá) nővér
письмо (pisztmó) levél
газета (gazéta) újság
журнал (zsurnál) folyóirat
музыка (múzüka) zene
разговор (razgavór) beszélgetés
кто (kto) ki, kicsoda
что (stó) mi, micsoda
где (ggye) hol
здесь (zgyész) itt
там (tám) ott
мальчик (málcsik) fiú
дом (dóm) ház
здaниe (zdányiji) épület
школa (skóla) iskola
мобильник ( mabílnyik) mobíltelefon
церкoвь (nn)(cerkaf) pravoszláv templom
дeвoчкa (gyévacska) lány
идти (ittyí) megy
exaть (jéhaty) utazik
пиcaть (piszáty ír
читaть (csitáty) olvas
видeть (vígyity) lát
cлышaть (szlűsaty) hall
любить (ljubity) szeret
кинo (kinó) mozi
теaтр (tyiátr) szinház
рaбoтa (rabóta) munka
oтпycк (ótpuszk) szabadság
кaникyлы (kaníkulü) vakáció, nyaralás
ceвеp (szjévjir) észak
Created by: tvalim
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards