Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Breakthrough level

QuestionAnswer
chicken ji rou
cola kele
tea cha
beef niu rou
morning zao shang
afternoon xia wu
evening wan shang
very good hen hao
bad bu hao
sunny qing tian
cloudy yin tian
raining xia yu
garden huayuan
house fangzi
school xuexiao
room fangjian
kitchen chufang
train huoche
table zhuozi
chairs yizi
cups beizi
pens bi
trees shu
girl nuhai
boy nanhai
woman nuren
man nanren
dog gou
cat mao
reading kanshu
sleeping shujiao
listening to music tingyinyue
watching TV kandianshi
dancing tiaowu
singing changge
playing ball games daqiu
riding a bike qiche
take taxi dadi
eating chi
drinking he
bags bao
cups beizi
bananas xiang jiao
apples ping guo
cats mao
dogs gou
fish yu
newspaper bao zhi
drawings hua
pictures zhao pian
left zuo bian
right you bian
front qian bian
back hou bian
inside li bian
beside pang bian
up shang bian
under xia bian
train station huo che zhan
bus station qichezhan
tube station di tian zhan
airport ji chang
park gong yuan
school xue xiao
shop shang dian
cinema dian ying yuan
hospital yi yuan
fruits shuiguo
bike zixingche
pets chongwu
book shu
picture zhaopian
table zhuozi
bus gongongqiche
taxi chuzuche
train huoche
carpet ditan
fruits shuiguo
clothes yi fu
trousers ku zi
shirts chen yi
shorts duan ku
T-shirt ti xu
shoes xie zi
white bai se
black hei se
red hong se
yellow huang se
green lu se
blue lan se
orange cheng se
pink fen hong se
door men
window chuang
TV dianshi
open kai zhe
closed guan zhe
room fang jian
bread mian bao
noodles mian tiaor
rice mi fan
water shui
wine pu tao jiu
beer pi jiu
fruit juice guo zhi
milk niu nai
coffee kafei
a bottle of yi ping
a cup of yi bei
strawberry cao mei
cake dangao
ice-cream bingqiling
chocolate qiaokeli
Created by: Marge-Homer