Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EPC'en

Meget om IP i Europa

QuestionAnswer
Hvad står der i rule 42(1)? Beskrivelsen skal: a; specificere det tekniske område opfindelsen relatere til, b; indikere baggrundsinformation til at forstår opfindelsen, c; beskrive opfindelsen tilstrækkeligt, d; kort beskrive figurerne, e; beskrive mindst en måde at udføre opfind...
Hvad omhandler Rule 42? Indholdet af beskrivelsen af en ansøgning.
Hvilket krav beskriver beskyttelsesomfanget? 1
Hvis man har indleveret en ansøgning, og en meget lignende ansøgning er blevet indleveret af et andet firma to måneder efter dig. Hvad skal der så gælde for at det andet patent kan udstedes? Det skal være nyt og industrielt anvendeligt, men det behøver ikke at have opfindelseshøjde i forhold til det dokument der ikke var offentliggjort, men indleveret lidt før.
Hvad menes der med udtrykket prior rights? Det at en ansøgning kan blive indleveret mens der er andre ikke publicerede ansøgninger om samme emne.
Hvilket udtryk bruges for alt hvad der er udgivet før en ansøgning bliver indleveret og er uden begrænsning? Absolute state of the art
Er en fagperson flydende på alle sprog? Ja slef ;)
Hvilken dato tæller som filing date hvis man har en ansøgning med prioritet i en anden ansøgning? Prioritetsdatoen.
Tæller viden der er udgivet samme dag som en ansøgning er indleveret med i Prior art? Nej. Det skal være offentliggjort tidligere end indleveringsdatoen.
Kan en instruktion/manual i hvordan man samler et køkken med en dato på være dokumentation for at noget har været offentliggjort på den dato? Nej, men et copyright dokument kan godt.
Hvorfor kan det være dumt at bruge ordet "in" i krav? Fordi det kan gøre det uklart hvad kravet dækker, derfor bør det undgås i uklare situationer.
Hvornår skal man bruge said og the i kravene i en ansøgning? Bruge the første gang man nævner elementet, og alle efterfølgende gange brug said. Hvis der er flere ting med sammen navn kald dem noget med first, second fx.
Hvilken Art. omhandler opfindelseshøjde i EPC'en og PCT? Art. 56 EPC og 33(3) PCT
Hvilken Art. omhandler nyhed i EPC'en og PCT? Art. 54 EPC og 33(2) PCT
Hvad omhandler Art. 55 EPC? Art. Non-prejudicial disclosures, som dækker prior art der ikke medtages hvis det er på grund af misbrug af information fra ansøgeren.
Hvad omhandler Art 54(2) EPC? Hvordan Prior art er defineret som alt der er offentliggjort før indleveringsdatoen.
Hvilken Art. handler om hvilke opfindelser der kan patenteres? Art 52 EPC.
Hvilken Art. lyder som følger: European patents shall be granted for any invention, in all fields of technology, provided that they are new, involve and inventive step and are susceptible of industrial application? Art. 52(1) EPC.
Hvad er A Posteriori indenfor unity-begrebet? Det at der ikke er enhed af opfindelsen når man ser på Prior Art og de fælles dele af opfindelserne, der er nye.
Hvad er A priori indenfor unity-begrebet? Det at der ikke er enhed før man ser på prior art. Dvs. kravene fx ikke har fælles tekniske elementer.
Created by: Mads Troelsgaard
Popular Law sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards