Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Adaptare

Adaptrăi ale animalelor la condiții de viață din diferite medii

TermDefinition
Comportamente specifice de adaptare la mediu - migrare -hibernare - camuflaj -adaptare la frig
hibernare -stare de amorțeală, asemănătoare somnului, specifică unor animale, când funcțiile organismului sunt mult încetinite și temperatura corpului scăzută: ariciul, ursul, liliacul, etc.
migrare -deplasarea dintr-o regiune în alta: cucul, barza, rândunica
camuflaj -schimbarea culorii blănii în funcție de anotimp: iepurele, vulpea, lupul
adaptarea la frig -printr-un strat gros de grăsime:ursul, pinguinul, foca
,,arme de apărare,,ale animalelor -țepi: arici -perișori iritanți: omizi -carapace: melc - venin: șerpi, scorpini - coarne: cerbi - își lasă coada când sunt atacate: salamandra
pajiște - insecte( fluturi, albine, libelule, greieri) - reptile: șerpi mici - mamifere: șoareci, iepuri, căprioare, vulpi
pădure -păsări: ciocănitori, cuci, mierle, ciori etc. - reptile: șerpi, vipere - mamifere: vulpi, lupi, urși, căprioare, porci mistreți
mediu acvatic - păsări iubitoare de apă: rața, gâsca, lebăda, pelicanul - pești
Caracteristici de adaptare în mediul acvatic - forma alungită a corpului - membrane înotătoare -solzi -carapace - ochi mari - organe producătoare de lumină
deșert - animale adpatate la diferențe mari de temperatură dintre zi și noapte - scorpionul- se ascunde în nisip ziua - cămila- rezerve de hrană în cocoașe pentru mai multe zile
Created by: PLory
Popular Science sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards