Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

PV Levenscyclus 2021

6 PV (geen partus 1, partus 2, zieke zuigeling) 03-2021

QuestionAnswer
6. Wat let je op bij hoofd/hals van de PV pasgeborene? (4) (4) Hoofd Hals -Schedel: naden/fontanellen -Oren: implantatie, pre-auriculaire fistels, bijoortjes -Ogen: stand, kleur sclerae, kleur en vorm pupil/iris -Neus: vorm/stand -Mond: palatum intact, zuig/ zoek reflex -Hals: torticol, fist, zwelling
6. Waar let je op bij de algemene inspectie bij de PV pasgeborene? (3) (3) Algemene inspectie -Maturiteit -Voedingstoestand -Huidafwijkingen -Aangeboren afwijkingen -Armen + benen (symmetrie, viervinger, stands, grijsreflex, vingers tellen)
6. Wat doe je bij de globale inspectie van de PV pasgeborene? (2) (2) Globale inspectie -Huidskleur -Ademhaling -Circulatie --> indien dir bedreigd --> AUSCULTATIE - bewustzijn/alertheid - spontane houding en beweging/tonus/symmetrie
6. Wat doe je als voorbereiding op je PV pasgeboren? (1) (1) Voorbereiding pasgeborene 1.1. Voorstellen aan ouders 1.2. Sieraden af, ontblote onderarmen 1.3. Handhygiëne toepassen 1.4. Zorg voor een warme omgeving (benoemen) 1.5. Laat het kind nooit alleen achter op de onderzoeksbank
6. Wat doe je tijdens thorax bij je PV pasgeborene? (5) (5 )Thorax 5.1. Ins: vorm, tepels, borstklierw 5.2. Pal: clavic, aa fem , thrill 5.3. Ausc H: L en R paraster, apex, hoog midclav L. L: subclav, flanken In zijli 5.4. Aus: H: paravert scapulae (coarctatio aortae) L: hoog scapulae L en R, bas L en R
6. Waar let je op tijdens de rug bij PV pasgeborene? (6) (6) Rug 6.1. Inspectie: huid, sacrale dimple, anus aanwezig? 6.2. Palpatie: wervelbogen gesloten?
6. Waar let je op tijdens bij de buik tijdens de PV pasgeborene? (7) (7) Buik 7.1. Insp: navelstreng, en buikwanddef 7.2. Palp: oriënterende palpatie (abnormale weerstanden?), palpatie lever en milt 7.3. Genitaal: duidelijk geslacht? inspectie penis (hypo-of epispadie) en palpatie testikels of grootte van de clitor
6. Waar sluit je de PV pasgeborene mee af? (8) (8) Moro 8.1. Moro-reflex (Zorg dat de armen vrij zijn van het kind) * Waarschuw de ouders van het kind dat om een reflex gaat en dat het kind kan gaan huilen!
6. Wat is de algemene volgorde van de PV pasgeborene? (0) (0) Volgorde pasgeborene 1. Voorbereiding 2. Globale ins 3. Algemene ins 4. Hoofd/ hals 5. Thorax 6. Rug 7. Buik 8. Moro
1. Waar let je op tijdens de externe inspectie van PV Gyn 1? (2) 1. Beharings . kleur van de huid, zwellingen,laesies, labia de interlabiale plooien 2. Urethra, de vestibulaire klieren v Bartholin en v Skene, het hymen of de resten ervan, de introïtus, prolaps? 3. Clitoris en het preputium 4. Perineum 5. Anus
1. Waar let je op tijdens inspectie van de genitale interne PV Gyn 1? (3) (3)Inspectie van de genitalia interna 1. Portio: vorm, grootte, aspect 2. Erythroplakie/ectropion: positie, vorm, grootte 3. Ostium: positie, vorm, grootte, uitvloed 4. Fornices: zwel 5. Vaginazijwanden 6. Fluor 7.Beoordeel zwellingen/onregelmatigheden
1. Wat doe je tijdens het maken van een uitstrijkje tijdens de PV Gyn 1? (4) (4)Uitstrijkje 1. Juiste wijze materiaal van de portio af (5x ronddraaien). 2. Stamp de Cervexbrush® 10x op de bodem van het potje met fixeermedium en sluit direct het potje. 3. Controleer nogmaals gegevens van de patiënt op het potje.
1. Hoe verwijder je correct het speculum tijdens de PV Gyn 1? (5) (5) Verwijderen speculum 1.Open het en trek dit wat terug tot voorbij de portio 2.Ontgrendel 3.Trek het speculum het langzaam terug met insp vagina voor-en achterwand 4.Niet geheel gesloten over de commissura posterior uitgehaald.
1. Wat doe je na het onderzoek PV Gyn 1 en Gyn 2? (6) (6)Na het onderzoek 1.Help de patiënt overeind (maandverbandje/washandje aan) 2.patiënt zich kan aankleden 3. Handen wassen 4.Bevindingen te bespreken in de spreekkamer 5. Onderzoeksstoel schoonmaken/papierwissel
1. Uit welke stappen bestaat PV gynaecologisch onderzoek 1 officieel? (0) 1) Stappenplan gyn 1 1. Voorbereiding onderzoek 2. Orienterend buikonderzoek 3. Inspect genitália externa + anus 4. Speculum onderzoek (5. VT en evt RT --> Gyn 2)
2. Wat is volgorde van de PV gynaecologisch onderzoek 2? (0) (0) Stappenplan PV gyn 2 1. Inspectie externe gen 2. VT met 1 hand 3. VT met 2 handen 4. Rectovaginaal toucher
2. Hoe start je het manuele VT bij de PV Gyn 2? (2.1) (2.1) Manueel VT begin 1.labia minora in het midden (dorsaal) totdat vingers ingebracht vingers op CP en meepersen, vloeiende beweging sacraalwaarts in 2. toucherende vinger(toppen) naar ventraal 3.handschoen van de uitwendige hand uit
2. Wat doe je tijdens het manuele VT bij de PV Gyn 2? (2.2) (2.2) Manueel VT stappen 1.Vagina-achterwand 2.Fornices: inhoud, drukpijn, onregelmatigheden,bomberen 3.Portio: vorm, grootte (2-4 cm), opp, consist, druk 4.Ostium: positie, vorm, grootte 5.Eventuele zwellingen 6.Opstootpijn Slingerpijn
2. Wat doe je tijdens bimanueel VT bij de PV Gyn 2? (3) (3) Bimanueel VT - Tijdens uitademen uterus stand beoordelen (vorm, groot, cons, beweeg, drukpijn, opp, AVF?) - Ovaria (kan pijnlijk zijn) palpeer midden lijn SIAS - Beoordeel daarbij de vaginavoorwand en de zijwanden -Inspecteer handschoen
2. Wat doe je tijdens rectovaginaal T bij de PV Gyn 2? (4) (4) Rectovaginaal toucher 1.Sfinctertonus door het aanspanne anus 2.Septum rectovaginale (zwellingen/cèles) 3.Rectumslijmvlies 4.Cavum Douglasi op inhoud, drukpijnlijkheid en uitpuilen (bomberen) 5.Achterzijde van de portio en de uterus
3. Wat zijn de benodigdheden voor katheteriseren (man&vrouw)? (1) (1) Benodigdheden katheteriseren 1.steriele wattenbollen 2.kathetergel in steriele verpakking 3.katheter 4.twee nierbekkens 5.1 paar niet-steriele en 1 paar steriele handschoenen 6. celstofmatje 7. verpakt steriel veld 8. washandje
3. Wat doe je tijdens toepassen katheter gel bij de man tijdens PV katheteriseren? (3) (3) Toepassen kathetergel man - niet steriele handschoenen - pat schuift voorhuid terug - reinig penis -spuit katheter gel in (branderig gevoel!) - tip blijft steriel - druk 1 min urethrae dicht
3. Wat doe je tijdens het inbrengen van de katheter man bij de PV katheteriseren? (4) (4) Inbrengen katheter man 1. Katheter juiste manier vast en penis in verticale positie 2. Na weerstand de penis gestrekt horizontaal 3. Passeer deze weerstand laat patiënt zuchten tot er urine komt en schuif de katheter dan nog zo’n 2 cm door
3. Wat doe je tijdens het verwijderen van de katheter man bij de PV katheteriseren? (5) (5) Verwijderen katheter man 1. Trek bij een lege blaas de katheter voorzichtig en stapsgewijs terug (de blaashals te ledigen) 2. Verwijder de katheter, waarbij deze wordt afgeknepen (wel benoemen) 3. Voorhuid terug (door pat zelf) 4. Washandje
3. Wat doe je na de handeling katheteriseren (man&vrouw)? (6) (6) Afronden katheteriseren 1.Aangeven 2. Patiënt zich kan aankleden 3. Inspecteer de urine en meet de hoeveelheid 4. Gebruikte materialen opruimen en weggooien en handhygiëne toepassen 5. Noteer verloop van procedure en bevindingen in dossier
4. Wat doe je tijdens het steriele veld opmaken tijdens PV katheteriseren vrouw? (2) (2) Steriele veld vrouw 1.Benen van de patiënt en leg het steriele veld neer 2.Laat de katheter op het steriele veld vallen 3.Spuit kleine hoeveelheid kathetergel kathetertip (voorzicht met dop!) 4.Bevochtig de wattenbollen
4. Wat doe je tijdens het toepassen katheter gel bij de vrouw tijdens PV katheteriseren? (3) (3)Reiniging en toepassen kathetergel (niet-steriele handschoenen) 1. Aankondigen aanraken 2.Spreid de labia minora 3.Reinig de binnenzijde van de labia (vanuit opening 3 wattenbollen) 4.Plaats de vierde wattenbol op de urethra-opening (benoemen)
4. Wat doe je tijdens het inbrengen van katheter bij de vrouw bij PV katheteriseren? (4) (4) Inbrengen katheter (steriele handschoenen) 1. Katheter op de juiste manier vast Spreid de labia minora opnieuw (handschoen is nu niet meer steriel) 3. Aankondigen 4. Voorzichtig tot er urine komt en schuif de katheter nog zo’n 2 cm verder
5. Wat doe je tijdens de inspectie van de liggende PV Andrologisch onderzoek? (1) (1)Inspectie 1.Beharingspatroon 2.Liezen met/zonder Valsalva manoeuvre (voorhuid achter door pat) 3.Stand van de penis 4.Preputium 5.Glans penis en corona meatus urethrae (positie), frenulum 6.Scrotum
5. Wat doe je tijdens liggende palpatie bij de PV Andrologisch onderzoek? (2) (2)Palpatie 1.Zwellingen 2.Penis (corpora) 3.Urethra (écoulement) 4.Scrotum (cele) 5.Testikels 6.Epididymis 7.Vas deferens en funiculus (Beiderzijds palperen c.q. Identificeren.)
5. Wat doe je tijdens het RT bij de PV Andrologisch onderzoek? (3) (3) RT 1. Inspectie anaal gebied 2. M. sfincter ani in rust (aanspannen) 3. Prostaat: sulcus, symmetrie, grootte, consistentie, oppervlak, drukpijn en onregelmatigheden. 4.Excavatio rectovesicalis (cavum Douglasi). 5.Rectumslijmvlies (360 graden).
5. Wat doe je tijdens het staande inspectie gedeelte van de PV Andrologisch onderzoek? (4) (4) Staande inspectie 1.Liezen zonder en met Valsalva manoeuvre (directe liesbreuk). 2. Scrotum : positie van de testikels, aanwezigheid van een varicocèle.
5. Wat doe je tijdens het staande palpatie gedeelte van de PV Andrologisch onderzoek? (5) (5) Staande palpatie 1.Liezen zonder en met Valsalva manoeuvre . 2. Scrotum: aanwezigheid van een varicocèle (zonder en met Valsalva). 3.Annulus inguinalis externus: door met een vinger (wijsvinger of pink) scrotumhuid in de annulus inguinalis ext
Created by: GroenewegE
Popular Science sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards